Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí

Title: Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí
Variant title:
  • Some notes on the material structure and mechanical properties of lamellar armour plates
  • Einige Anmerkungen zur Materialstruktur und zu den mechanischen Eigenschaften der Segmente von Lamellenpanzern
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 65-85
Extent
65-85
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Přestože lamelové zbroje, tzv. brigantiny, patří k pokročilým typům středověkých zbrojí, postrádáme u většiny dochovaných exemplářů, torz či ojedinělých nálezů lamel informace o jejich materiálových vlastnostech, způsobu zpracování a kvalitě. Výsledky nově provedených metalografických analýz prozatím nepublikovaných železných lamel pocházejících z areálů hradů Přimdy, Landštejna a Nového Herštejna vnáší více světla do problematiky konstrukce tohoto typu zbroje a zejména pak spektra materiálů použitých k jeho výrobě.
Although lamellar armour known as brigandine counts among the advanced types of medieval armour, the majority of preserved specimens, their fragments and sporadic finds of lamellae do not provide information about its material properties, the manner of manufacture and quality. The results of the latest metallographic analyses of unpublished iron lamellae from the Přimda, Landštejn and Nový Herštejn castles help elucidate the construction of this type of armour and, in particular, the spectrum of materials used for its production.
Note
Studie byla vyhotovena za podpory projektu SGS-2015-059 financovaného Interní grantovou agenturou ZČU v Plzni.
References
[1] BAIERL, P., 2010: Nebezpečí detektorů, Hláska XXI, 12–13.

[2] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Kassifizierung und Kode mittelalterlicher metallischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[3] BENEŠ, C., 1991: Vývoj ochranné zbroje II–V. Muzejní a vlastivědná práce 29, ČSPS 99, 13–24, 74–93, 139–150, 196–217.

[4] BENEŠ, C., 1992: Zbroj. Stráňavy.

[5] BLACKMORE, H. L., 1965: Arms and armour. London.

[6] BLAIR, C., 1979: European Armour circa 1066 to circa 1700. London.

[7] ČIŽMÁŘ, M., 2006: Detektor ano, nebo ne? Archeologie a detektory kovů – The metal detector: yes or no? Archaeology and metal detectors, AR LVIII, 284–289.

[8] DURDÍK, T., 1983: Středověké zbraně. Sbírky okresního muzea v Chrudimi. Chrudim.

[9] DURDÍK, T., 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě (Předběžné sdělení) – Erforschung des Lehensmannshauses in Křivoklát (Vorbericht), AH 13, 285–298.

[10] DURDÍK, T., 1995: Manský dům na Křivoklátě – "malé české Pompeje", Starožitnosti a užité umění, č. 4, 8–9.

[11] DURDÍK, T., 2006: Přimda – die älteste Steinburg in Böhmen, Forschungen zu Burgen und Schlösser 9, 95–103.

[12] DURDÍK, T., 2007: Hrad Přimda – Die Burg Přimda. Vlastivědná knihovnička poučnosti přátel starožitností sv. 14. Praha.

[13] DURDÍK, T.–HAVLOVÁ, M., 1990: Hrad Landštejn. České Budějovice.

[14] DURDÍK, T.–PROCHÁZKA, Z., 1978: /Nový Herštejn. Nálezová zpráva č. j. 800/78 ulož. v Archivu nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

[15] DURDÍK, T.–PROCHÁZKA, Z., 2002: Zjišťovací výzkum hradu Nového Herštejna v roce 2001. ZČAS Supplément 49, 27, obr. 11.

[16] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2015: Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 1. díl: kovové předměty. Chrudim.

[17] GAMBER, O., 1953: Harnischstudien V. Stilgeschichte des Plattenharnisches von den Anfängen bis um 1440, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 50, 53–92.

[18] GOŠ, V., 1976: Vzácná zbroj z hradu Rychleby, Severní Morava 31, 51–53.

[19] HLOŽEK, J.–SAVKOVÁ, J.–VAŘEKA, P., v přípravě: Metalografické vlastnosti součástí středověkého pluhu.

[20] HOŠEK, J., 2003: Metalografie ve službách archeologie. Praha.

[21] JÁNSKÝ, J., 2004: Kronika česko-bavorské hranice. Díl IV. (1458–1478) doba krále Jiřího a první období jagellonské vlády – boje s křižáky a odboje Zelenohorské jednoty a bocklerů. Domažlice.

[22] KELSO, W. M.–LUCCKETTI, N. M.–STRAUBE, B. A., 1998: Jamestown Rediscovery IV. Richmond.

[23] KLUČINA, P.–ROMAŇÁK, A., 1983: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby I. (5.–17. století). Praha.

[24] KNÁPEK, A., 2011: Plátový kabátec ze Starého Jičína, Vlastivědný sborník Novojičínska 61, 61–64.

[25] KOUŘIL, P., 2009: Hrad Javorník: březen 1428 – září 1434. Příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku, ČSM B 58, 1–15.

[26] KOUŘIL, P.–PRIX, D.–WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno – Opava.

[27] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna ze Sezimova Ústí a analýza výrobků ze železa. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[28] KUNA, M., 2006: Detektory kovu v archeologii, AR LVIII, 323–328.

[29] MAREK, L., 2008: Medieval Armour from Szczerba Castle, Acta Militaria Medievalia IV, 87–124.

[30] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně XVII/1. Brno.

[31] MÜLLER, H., 1957: Historische Waffen. Kurze Entwicklungsgeschichte der Waffen vom Frühfeudalismus bis zum 17. Jahrhundert. Berlin.

[32] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunuté opevnění. Brno.

[33] NEUSTUPNÝ, E., 1986: Nástin archeologické metody – An outline of the archaeological Metod, AR XXXVIII, 525–549.

[34] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[35] PEINE, H.-W., 2004: Ein Blick in die Waffenkammer des Hauses Herbede an der Ruhr. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Rachewiltz, S.–Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 40–77.

[36] PROCHÁZKA, Z., 1998: Nové poznatky z výzkumu hradu Nového Herštejna, CB 6, 205–228.

[37] SCALINI, M., 2003: Corazzine e bacinetti dalla Rocca di Campiglia. In: Campiglia. Un castello e il suo territorio II. Indagine archeologica (Bianchi, G., ed.), 382–396. Firenze.

[38] SCHMITT, A., 2008: Burg Tannenberg bei Seeheim-Jugenheim. Eine spätmittelalterliche Ganerburg im Licht der archäologischen Funde. Darmstadt.

[39] SPINDLER, K., 2004: Die Brigantine von Schloss Tirolin ihrem archäologischen und historischen Umfeld. In: Das Brigantinen-Symposium auf Schloss Tirol (Rachewiltz, S.–Spindler, K.–Stadler, H., edd.), 7–19.

[40] SMRŽ, Z., 2006: Archeologové, mrcasníci a detektoráři, AR LVIII, 321–323.

[41] STARLEY, D., 2005: Brigandines and Jackplates. Datasheet 36. The Finds Research Group AD700–1700.

[42] TICHÁNEK, J., 2008: Hrad a panství Šostýn. Opava.

[43] THORDEMAN, B., 1940: Armour from the battle of Wisby 1361. Vol. 1. Text. Stockholm.

[44] THORDEMAN, B., 1940a: Armour from the battle of Wisby 1361. Vol. 2. Plates. Stockholm.

[45] THORDEMAN, B., 2001: Armour from the battle of Wisby 1361. New York.

[46] WAGNER, E.–DURDÍK, J.–DROBNÁ, Z., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.

[47] WILLIAMS, A., 1999: The metallurgy of some armour from Bohemia. In:Archaeometallurgy in the Central Europe. Východoslovenský Pravek Special Issue (Mihok, Ľ.–Miroššayová, E., edd.), 27–40. Nitra.

[48] WILLIAMS, A., 2003: The Knight and the Blast Furnace: A History of the Metallurgy of Armour in the Middle Ages and the Early Modern Period. Leiden – Boston – Köln.

[49] WILLIAMS, A., 2009: The metallurgy of brigandines from Szczerba and Kempten, Acta Militaria Mediaevalia V, 213–219.

[50] ZITOVÁ, L., 2013: Archeologické doklady brigantin ze 14.–15. století ve středoevropském prostoru. Plzeň. Katedra archeologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, nepublikovaná bakalářská práce.

[51] ŽÁKOVSKÝ, P., 2009: Hromadný nález nejstarších platnéřských prací z území Moravy (?). Příspěvek k poznání tzv. kombinovaných zbrojí – Ein Sammelfund der ältesten Plattnerarbeiten auf mährischem Gebiet (?). Ein Beitrag zum Verständnis sogenannter kombinierter Rüstungen, AH 34, 409–444.