Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy

Title: Neklape nám to: učitelé a rodiče žáků prvního stupně základních škol a jejich problémové vztahy
Variant title:
  • It's complicated: on problematic relationships between primary school teachers and parents
Source document: Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. [167]-182
Extent
[167]-182
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tento text prezentuje výsledky kvalitativního šetření, které proběhlo mezi učiteli prvního stupně ZŠ a matkami jejich žáků. Zkoumán je vztah rodiče a učitele, který je učiteli vnímaný jako problémový. Na základě výpovědí respondentů jsou popsány podoby takového vztahu (charakteristicky jsou rodiče rozděleni na pasivní a aktivní-nespokojené, přičemž projevy této nespokojenosti mohou být vůči škole hlasité, anebo tiché), a jsou zde identifikovány obtíže, které mohou z takovéhoto vztahu pro učitele či školu plynout, čímž je určité nepohodlí učitele, ale také hrozba odchodu žáka na jinou školu.
This paper presents the results of qualitative research examining problematic relationships between primary school teachers and the mothers of their pupils. Based on the answers of our respondents, the paper describes the different forms of such relationships and divides parents into either passive or actively disappointed, with disappointment voiced or remaining silent. The paper also identifies challenges that accompany such relationships, such as a certain level of discomfort for teachers and the possibility of pupil transfer to another school, which need to be faced by the teachers and their schools.
References
[1] Bæck, U.-D. K. (2010). 'We are the professionals': A study of teachers' view on parental involvement in school. British Journal of Sociology of Education' 31(3)' 323–335. | DOI 10.1080/01425691003700565

[2] Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture. London: SAGE Publications.

[3] Bowen, N. K., & Wretman, C. J. (2014). Rural neighborhoods and child agression. American Journal of Community Psychology, 54(3–4), 304–315. | DOI 10.1007/s10464-014-9673-z

[4] Čáp, J., & Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

[5] Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1–22. | DOI 10.1023/A:1009048817385

[6] Fantuzzo, J., McWayne, C., & Perrty, M. A. (2004). Multiple dimensions of family involvement and their relations to behavioral and learning competencies for urban, low-income children. School Psychology Review, 33(4), 467–480.

[7] Goffman, E. (1999). Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon.

[8] Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. Educational Review, 63(1), 37–52. | DOI 10.1080/00131911.2010.488049

[9] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2001). Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: Tauris. Dostupné z http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol

[10] Musial, E. (2014). Teacher-parent cooperation and pupils' achievements in the perception of adult respondents (based on the example of secondary schools). Pedagogika, 114(2), 96–105. | DOI 10.15823/p.2014.008

[11] Palts, K., & Harro-Loit, L. (2015). Parent-teacher communication patterns concerning activity and positive-negative attitudes. A Journal of the Humanities and Social Sciences, 19(2), 139–154.

[12] Pecháčková, Y., Havigerová, J. M., Ježková, L., & Kučerová, M. (2012). Pilot Study: Parents in relation to primary school – The needs and attitudes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 1983–1992.

[13] Pecháčková, Y., Kabešová, G., Kuzdasová, K., & Vítková, H. (2014). Family and school – Partners or rivals? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112, 757–763.

[14] Pulišová, K. (2015). Rodiče žáků 1. stupně ZŠ vnímaní učiteli jako problémoví (diplomová práce). Dostupné z http://is.muni.cz/th/329223/ff_m/

[15] Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a / versus/ rodina. Brno: Masarykova univerzita.

[16] Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

[17] Šeďová, K. (2004). Role rodičů ve vztahu ke škole: Teoretické koncepty a empirická zjištění. In M. Rabušicová, K. Šeďová, K. Trnková, & V. Čiháček, Škola a /versus/ rodina (s. 33–51). Brno: Masarykova univerzita.

[18] Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: Vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27–51.

[19] Štech, S. (2004). Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54(4), 374–388.

[20] Švaříček R., & Šeďová K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[21] Todd, E., & Higgins, S. (1998). Powerlessness in profesional and parent partnership. British Journal of Sociology of Education, 19(2), 227–236. | DOI 10.1080/0142569980190205

[22] Ungar, M. (2009). Overprotective parenting: Helping parents provide children the right amount of risk and responsibility. American Journal of Family Therapy, 37(3), 258–271. | DOI 10.1080/01926180802534247

[23] Viktorová, I. (2011). Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy. Studia paedagogica, 16(2), 27–47. | DOI 10.5817/SP2011-2-2

[24] Vojtíšková, K. (2010). Interakce rodiny a školy pohledem matek. Pedagogika, 60(2), 115–126.

[25] Výzkumný ústav pedagogický. (2005). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Tauris. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy

[26] Westergård, E., & Galloway, D. (2010). Partnership, participation and parental disillusionment in home-school contacts: A study in two schools in Norway. Pastoral Care in Education, 28(2), 97–107. | DOI 10.1080/02643944.2010.481309

[27] Yoder, J., & Lopez, A. (2013). Parent's perceptions of involvement in children's education: Findings from a qualitative study of public housing residents. Child & Adolescent Social Work Journal, 30(5), 415–433. | DOI 10.1007/s10560-013-0298-0