Nadčasovosť Rázusovho Krčmárskeho kráľa

Title: Nadčasovosť Rázusovho Krčmárskeho kráľa
Variant title
Timelessness of Rázus' Krčmársky kráľ
Author: Gallik, Ján
Source document: Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 21-28
Extent
21-28
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Cieľom štúdie je poukázať na niektoré dobové recenzie i na opätovné pertraktovanie Rázusovho románu Krčmársky kráľ na základe súčasných geopolitických tendencií. V minulosti sa často nesprávne chápal ako román protižidovský, čo majú na svedomí najmä skreslené informácie, uverejnené o diele v období druhej svetovej vojny v periodikách ako Slovák či Gardista. A hoci sa podobné tendencie o spore židovsko-slovenského (kresťanského) živlu objavujú i v niektorých publicistických článkoch súčasných novinárov, v platnosti zostáva tvrdenie Vladimíra Petríka, že mnohé zámery objektívne škodlivé slovenskému dedinčanovi vykreslil Martin Rázus v zmienenom románe tak, že nenadŕža ani jednej strane, pretože na osude slovenského dedinčana zväčša nezáležalo židovskému ani slovenskému (resp. kresťanskému) krčmárovi. Hľadať to, čo spája a nie rozdeľuje. Držať kontinuitu medzi včerajším a zajtrajším dňom. To bol cieľ Martina Rázusa vo všetkom čo konal.
The aim of the study is to point at some period reviews as well as to re-discuss Rázus' novel Krčmársky kráľ considering current geopolitical tendencies. In the past, the novel was often misunderstood as an anti-Jewish work, which, in particular, had been caused by misinformation about the novel published in periodicals such as Slovák or Gardista during the WWII. However, similar tendencies about the conflict of Jewish-Slovak (Christian) element also appear in some articles written by current journalists, validity of Vladimir Petrik's argument remains. He says that many intentions, objectively harmful to a Slovak villager, were rendered by Martin Rázus in this novel the way that he does not favour one or other side. That's because when it comes to concerns about a fate of a Slovak villager, it is all the same, whether it is a Jewish or Slovak (or Christian) taverner. To search for what connects, not for what divides. To keep the continuity between yesterday and tomorrow. That was the goal of Martin Rázus in everything he did.
References
[1] CHORVÁTH, M.: Román meštianskeho úpadku. In: Elán, 1936, roč. VI., č. 6, s. 8.

[2] KRIVOŠÍK, L.: Boli slovenskí národovci antisemiti? In: Týždeň, 2017, roč. 14, č. 27, s. 4 – 13.

[3] MEČIAR, S.: Martin Rázus: Krčmársky kráľ. In: Slovenské pohľady, 1936, roč. 52, č. 1, s. 50 – 53.

[4] RÁZUS, M. Krčmársky kráľ. Bratislava: Tatran, 1990. Edične pripravil a štúdiu napísal Vladimír Petrík. ISBN 80-222-0152-9.

[5] Red.: Krčmársky kráľ v chorvátčine. In: Slovák, 1943, roč. XXV., č. 85, s. 10.

[6] Red.: Nákladom Matice slovenskej. In: Nástup (mladej slovenskej autonomistickej generácie), 1938, roč. 6, č. 10, s. 105.

[7] Red.: Nový román Martina Rázusa. In: Nástup (mladej slovenskej autonomistickej generácie), 1936, roč. 4, č. 2 – 3, s. 17.

[8] Red.: Padne vláda Židov nad Slovenskom. In: Gardista, 1940, roč. II., č. 39, s. 3.

[9] Red.: Slovenský príkaz. Židia v percentách – Židia pri základnom kameni bývalej ČSR. In: Gardista, 1944, roč. VI., č. 9, s. 3.

[10] Red.: Zdramatizovaný román Martina Rázusa "Krčmársky kráľ" v rozhlase. In: Slovák, 1939, roč. XXI., č. 299, s. 6.

[11] ROSTAS, T. E.: Klin Židov medzi Slovanmi. In: Zem a vek, 2017, roč. 5, č. 5, s. 6 – 9.