Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně

Variant title
An unusual find of religious provenance from the Zítkov castle, near Choceň
Ein ungewöhnlicher Depotfund kirchlicher Provenienz von Burg Zítkov bei Choceň
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 411-421
Extent
411-421
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V roce 2013 bylo s pomocí detektoru kovů objeveno v areálu jádra hradu Zítkov (k. ú. Choceň, Pardubický kraj, Česká republika) torzo rozstříhaného kalicha ukryté v keramické nádobě. Podle nálezu samého, nálezových okolností a s ohledem na výpověď písemných pramenů se jedná o doklad kriminálního činu ze staršího novověku, a to krádeže provedené v některém z kostelů. Po krádeži byl kalich rozstříhán a část lupu skončila ukryta v nádobě v areálu opuštěného hradu.
In 2013, metal detecting in the core of the Zítkov castle (Choceň cadastral zone, Pardubice Region, Czech Republic) revealed a fragment of a cut-up chalice hidden in a ceramic vessel. Judging by the find, the context and information from written sources, it evidences a criminal act taking place in the early modern age, a theft from one of the churches. The stolen chalice was subsequently cut into pieces and part of the loot ended up in the vessel hidden in the deserted castle.
Summary language
Document
References:
[1] BRAUN, J., 1932: Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner Entwicklung. Heidelberg.

[2] ČECHURA, J., 2008: Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650–1770. Praha.

[3] ČECHURA, J., 2015: Neklidný život obyčejné ženy. Johana Peřková (1703–1745). Praha.

[4] DĄBROWSKA, E., 2008: Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy wyższego duchowieństwa polskiego. Studium archeologiczno-historyczne. In: Dąbrowska, E., Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej, 13–38. Warszawa.

[5] DĄBROWSKA, E., 2008a: Średniowieczne pochówki biskupie w katedrze krakowskiej. Stan badań. In: Dąbrowska, E., Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej, 39–56. Warszawa.

[6] DIBELKA, J.–ŠIMÁNEK, J., 2017: Krádeže v jihočeských kostelích na sklonku 17. a v první polovině 18. století, Opera historica 18, 26–44.

[7] ELBERN, V. H., 1964: Der eucharistische Kelch im frühen Mittelalter. Berlin.

[8] FIRLET, E.–ZAITZ, E., edd., 2006: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Kraków.

[9] FRANCEK, J., 2002: Dějiny loupežnictva. Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách. Praha.

[10] FRANCEK, J., 2011: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada 3: Zločinnost a bezpráví. Praha.

[11] FRANCEK, J., 2012: Zločin a trest na Jičínsku v 16.–18. století. Jičín.

[12] FRANCEK, J., 2016: Pardubické smolné knihy 1538–1626. Pardubice.

[13] FROLÍK, J., 1988: Druhý archeologický nález kalicha z Pražského hradu, Sborník Kruhu přátel Muzea hl. města Prahy 1, 95–102.

[14] FROLÍK, J., 2005: Hroby významných duchovních vně baziliky sv. Víta. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích I.1. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 141–144. Praha.

[15] FROLÍK, J.–SIGLOVÁ, V., 2005: Poznámky ke konzervování církevního náčiní z hrobů na Pražském hradě. In: Castrum Pragense 6 (Maříková-Kubková, Jana, ed.), 75–88. Praha.

[16] JIREČEK, J., ed., 1876: Práva městská království českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou od M. Pavla Krystyána z Koldína. Praha.

[17] JOSEFINA 1708: Nové právo útrpné a hrdelní pro království České, markrabství Moravské a knížectví Slezské. Praha.

[18] KOŠTA, J.–LUTOVSKÝ, M., 2014: Raně středověký knížecí hrob z Kolína. Praha.

[19] MUSIL, F., 1995: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí na Orlicí. Ústí nad Orlicí.

[20] NEKUDA, V., 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska – Das Korpus der mittelalterlichen münzdatierten Keramik aus Mähren und Schlesien, AH 5, 389–450.

[21] RADOMĚRSKÝ, P.–RICHTER, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, SbNM A XXVIII, 57–168.

[22] ROYT, J.–ŽEGKLITZ, J., 2009: O krádeži a nálezu gotického ciboria na Novém Městě pražském – The theft and discovery of a Gothic ciborium in Prague's New Town, AR LXI, 684–696.

[23] RYANTOVÁ, M., 1999: Krádeže v kostelích vltavského a podbrdského kraje za třicetileté války, Z pomocných věd historických 14 – Acta universitatis carolinae philosophica et historica 5, 221–229.

[24] SANKE, M., 2012: Die Gräber geistlicher Eliten Europas von der Spätantike bis zur Neuzeit: Archäologische Studien zur materiellen Reflexion von Jenseitsvorstellungen und ihrem Wandel. Bonn.

[25] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Hradecko. Praha.

[26] STUCHLÁ, P., 2004: Prachatický vikariát 1676–1750. Vybrané otázky církevní správy. Praha.

[27] THIER, B., 1999: Die Schüssel im Grab: Eine archäologisch-volkskundliche Betrachtung zu keramischen Grabbeigaben im christianisierten Mitteleuropa. In: Archäologie als Sozialgeschichte. Studien zu Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Festschrift für Heiko Steuer zum 60. Geburtstag (Brather, S.–Bucker, C.–Hoeper, M., edd.), 139–149. Rahden.

[28] TOMÁŠKOVÁ, L., 2014: Hrdelní kriminalita na Velkobítešsku v letech 1556–1636. Bakalářská práce, Historický ústav FF MU.

[29] UNGER, J., 1997: Hroby z 15. a 16. století s nádobami dnem vzhůru na jižní Moravě. In: Život v archeologii středověku (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P., edd.), 639–648. Praha.

[30] UREŠOVÁ, L., 2001: Zlatnictví. In: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století (Vlnas, V., ed.), 208–222. Praha.

[31] VÍCH, D., 2017: Arrowhead finds from Zítkov Castle near Choceň, Acta Militaria Mediaevalia XIII, 83–109.

[32] ZÁPALKOVÁ, H., 2010: Olomoučtí zlatníci doby baroka. In: Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780. Díl 2. Katalog (Jakubec, O.–Peroutka, M., edd.), 475–483. Olomouc.

[33] ZÁPALKOVÁ, H., 2017: Kalichy, eucharistické pyxidy a ciboria. In: V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře českých zemí do roku 1620 (Mudra, A., ed.), 201–212. Praha.