Inventory from 1761 of the deanery Church of Assumption of the Virgin Mary in Most

Title: Inventory from 1761 of the deanery Church of Assumption of the Virgin Mary in Most
Source document: Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 2, pp. 161-177
Extent
161-177
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study deals with the preserved inventory of The Church of the Assumption of the Virgin Mary in Most from 1761. It contains precious information about the musical production at those times. The inventory from 1761 and other inventories are confronted with preserved archival materials from State District Archives in Most. It is possible to trace changes in the instrumentation of the aforementioned church on the basis of preserved sources. Apart from the other inventories, the one from 1761 contains a special list of sheet music from the period of the Renaissance and Early Baroque. This list is presented in a form of an edition.
Note
The article came into being as part of the project "Hudební inventáře raného novověku v českých zemích" supported by the Grantová agentura České republiky (project no. GA16-17615S).
References
[1] CORI, Johann Nepomuk, Ferdinand von HOCHSTETTER a Franz SIEGEL. Geschichte der königl. Stadt Brüx bis zum Jahre 1788. Brüx: Im Verlage der Stadt Brüx, 1889.

[2] ČERNÝ, Milan. Chrámoví hudebníci a hudebně liturgická praxe při duchcovském kostele zvěstování Panny Marie v první polovině 18. století. In Porta Bohemica: sborník historických prací, č. 8. Ústí nad Labem: Albis international, 2001.

[3] DANĚK, Petr. Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630: se soupisem tisků z let 1488–1628 uložených v Čechách. Praha: KLP, 2015.

[4] EITNER, Robert. Biographisch–Bibliographisches Quellen–Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1900–1904.

[5] FÖRSTER Jürgen. Stavitel Jacob Haylmann ze Schweinfurtu, město Annaberg a jejich vliv na vybudování děkanského chrámu v Mostě. In 500 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. V Mostě: Oblastní muzeum, 2018.

[6] KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl 2., č. 1., od XV. věku do zrušení literátskych bratrstev, Věk a dějiny literárních bratrstev. Praha: Cyrillo–Methodějská kněhtiskárna, 1883.

[7] MANNLOVÁ, Heide. Kulturní památka Most: Děkanský kostel a jeho stavitelé. Praha: Pro odbor kultury a Okresní muzeum v Mostě k tisku připravila Propagační tvorba, 1989.

[8] MYŠIČKA, Martin. Kniha účtů ke sbírce na stavbu děkanského kostela. In 500 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. V Mostě: Oblastní muzeum, 2018.

[9] PÁTKOVÁ, Hana. Bratrstvie ke cti Božie: poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách. Praha: KLP, 2000.

[10] VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997.

[11] VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008.

[12] State Archiv Prague, Archive of the Prague Archdioecesis (APA), box nr. 2395.

[13] State regional archive Most, Archive of the City of Most (1315–1945), Inv. nr. 3438 (auxiliary musicians in the deanery church 1677–1803).

[14] State regional archive Most, Archive of the City of Most (1315–1945), Inv. nr. 2752 (inventories of the deanery church).

[15] State regional archive Most, Archive of the City of Most (1315–1945), Inv. nr. 2913 (contract between the town of Most and the organ builder David Decker from Zeilenrode in Voigtland).

[16] State regional archive Most, Archive of the City of Most (1315–1945), Inv. nr. 2915 (contract between the town of Most and the organ builder Wenzel Starcke from Loket / Ellbogen).