Středověké hrádky a tvrze na jihozápadní Moravě (Jihlavsko a Telečsko)

Title: Středověké hrádky a tvrze na jihozápadní Moravě (Jihlavsko a Telečsko)
Variant title
Mittelalterliche Hausberge und Festen in Südwestmähren (Gegend Jihlava und Telč)
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 37-44
Extent
37-44
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bláha, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské (se zvláštním zřetelem k osídlení středověkému), díl I–III. Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře prehistorie FF UJEP v Brně. Brno.

[2] Bláha, J., 1976: K problematice drobných středověkých opevnění v horním Podyjí, Odraz feudalismu v hmotné kultuře vesnice 13. – 15. století. Celostátní seminář archeologů středověku, Mikulov 76, teze referátů a sdělení, 16-17. Mikulov.

[3] Červinka, I. L., 1942: Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze moravské. Rkp. AÚ ČSAV v Brně, i. č. 53 538. Brno.

[4] Dvorský, F., 1906: Vlastivěda moravská, Třebický okres. Brno.

[5] Hosák, L., 1931: Zaniklé osady na Moravě, ČVMSO XLIV, 33-55.

[6] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[7] Hosák, L., 1967: Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období feudalismu do roku 1848. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960. Úvodní svazek. Ostrava.

[8] Měřínský, Z., 1976: Průzkum zaniklých středověkých osad na moravské straně Českomoravské vrchoviny v letech 1962–1970, AR XXVIII, 405-417, 479.

[9] Měřínský, Z., 1976a: Průzkum v místech zaniklé středověké osady Potvorovice (okr. Hodonín), PV 1975, v tisku. Brno.

[10] Měřínský, Z. – Kostelníková, M., 1976: Mazanice s otiskem tkaniny ze zaniklé středověké osady Čížov u Staré Říše (okr. Jihlava), AR XXIX, 203, 240.

[11] Měřínský, Z. – Unger, J., 1976: Záchranný výzkum na zaniklé středověké osadě Koválov u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1975, v tisku. Brno.

[12] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[13] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu 1960–1970, VVM XXIV, 12-47.

[14] P: Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové II. Brunae MDCCCLXXIII, IV. Brunae MDCCCLXXXI (ed. V. Brandl).

[15] Pátek, J., 1901: Vlastivěda moravská, Jihlavský okres. Brno.

[16] Smetánka, Z. – Škabrada, J., 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (Povrchový průzkum), AR XXVII, 72-85.

[17] Tiray, J., 1913: Vlastivěda moravská, Telecký okres. Brno.

[18] Unger, J., 1968: Moravská drobná středověká opevnění v období vrcholného feudalismu. Rkp. nepubl. disert. práce ulož. na katedře prehistorie FF UJEP v Brně. Brno.

[19] Unger, J., 1970: Archeologický výzkum středověkých hrádků na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na výsledky výzkumu v Popicích pod Pálavou, VVM XXII, 43-51.

[20] Unger, J., 1971: Moravská tvrziště v pověstech, VVM XXIII, 346-351.

[21] Unger, J., 1976: Problémy výzkumu opevněných sídel drobných feudálů na Moravě, AR XXVIII, 56-63.

[22] ZDB: Moravské zemské desky, kraj brněnský (I. sv. Die Landtafel des Markgraft-humes Mähren – Brünner Cuda) I. Brünn 1856 (ed. P. Ritter v. Chlumecky, J. Chytil, C. Demuth, A. R. v. Wolfskron); II. Praha 1950 (ed. T. Kalina); III. Praha 1957 (ed. M. Rohlík).