Sídlištní hustota ve středověku na Kloboucku (okres Břeclav)

Title: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboucku (okres Břeclav)
Variant title
Die mittelalterliche Siedlungsdichte in der Gegend Klobouky (Bezirk Břeclav)
Source document: Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 261-266
Extent
261-266
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] CDB I –IV: Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae, ed. G. Friedrich, Praha 1904–1962.

[2] CDM III: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, ed. A. Boczek, Olomouc 1841.

[3] ZDB I –II: Moravské zemské desky, kraj brněnský, Brno 1856, 1950.

[4] ZDO I: Moravské zemské desky, kraj olomoucký, Olomouc 1856.

[5] Břeclav, 1962: Komplexní rozbor půd ČSSR, okres Břeclav.

[6] Břeclavsko, 1970: Břeclavsko, Vlastivěda moravská, Brno.

[7] Černý, E., 1971: Příspěvek k povrchovému průzkumu půdorysu zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině a jeho vztahu k plužině. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, 1, Uherské Hradiště, 187-201.

[8] Červinka, I. L., 1902: Morava za pravěku, Vlastivěda moravská, II, Brno.

[9] Dostál, B. a kol., 1969: Klobouky u Brna, Minulost a současnost. Brno.

[10] Hosák, L., 1924: Vlastivěda moravská. Hustopečský okres, Brno.

[11] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské, Brno.

[12] Hosák, L., 1948: Dějiny Hustopečská do poloviny 14. století, Praha.

[13] Hosák, L., 1962: Územní rozsah hradských obvodů moravských v XI. –XII. století, Sborník ped. fakulty v Olomouci.

[14] Hosák, L., 1969: Klobouky v době předhusitské. Klobouky u Brna, Minulost a současnost, Brno.

[15] Hosák, L., Šrámek, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, I, Praha.

[16] Hustopečsko, 1928: Hustopečsko. Domovopisný sborník, Vyškov.

[17] Kordiovský, E., 1970: Slovanské osídlení na Kloboucku v době hradištní, rkp. dipl. práce na PF UJEP Brno.

[18] Kordiovský, E., 1972: Nově zjištěná zaniklá osada na Kloboucku (okr. Břeclav), I, Jižní Morava 1972, 59-62; II, Jižní Morava 1973, 188-189.

[19] Kordiovský, E., 1973: Příspěvek k datování osídlení na zaniklé osadě Topolany v katastru obce Morkůvky (okr. Břeclav), Slovácko 1972–1973, 84-90.

[20] Kordiovský, E., 1974: Přehled lokalit a nálezů z doby hradištní na Kloboucku (okr. Břeclav), Jižní Morava 1974–II, 13-21.

[21] Kordiovský, E., 1975: Zaniklé osady na Kloboucku, B. Z hlediska archeologického, Jižní Morava 1975-11, 80-85.

[22] Ludikovský, K., Snášil, R., 1974: Kostrové pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách (okr. Břeclav). Studie AÚ ČSAV v Brně, II, 4.

[23] Nekuda, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Brno.

[24] Novák, Fr., 1906a: Zaniklé osady v soudním okrese Klobouckém. Slovanské listy. XII. V Hustopečí, dne 16. února 1906, č. 4.

[25] Novák, Fr., 1906b: Ku článku o zaniklých osadách na Kloboucku. Slovanské listy. XII. V Hustopeči, dne 9. března 1906, č. 5.

[26] Ondrůj, A., 1973: Krumvíř. Minulost i současnost jihomoravské vesnice, Brno.

[27] Ondrůj, A., 1975: Zaniklé osady na Kloboucku. A. Z hlediska historického. Jižní Morava 1975-11, 71-80.

[28] Poulík, J., 1950: Jižní Morava, země dávných Slovanů, Brno.

[29] Skutil, J., 1939: Pravěké nálezy na Kloboucku. Vlastivědné publikace Muzea v Kloboukách u Brna, č. 1, Klobouky u Brna.

[30] Štěpánek, M., 1966: Ke středověké koncentraci osídlení. Z českých dějin. Sborník prací in memoriam V. Husy, Praha.