Počátky hrnčířství v České Lípě

Title: Počátky hrnčířství v České Lípě
Variant title
Die Anfänge der Töpferei in Česká Lípa
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 257-265
Extent
257-265
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] AR: Archeologické rozhledy, Praha.

[2] Borkovský, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha.

[3] Gabriel, F., v tisku: Nejstarší osídlení hradu Hřídelíku.

[4] Geupel, V., 1977: Die Ausgrabungen auf der Burg Lauterstein im Jahre 1975, Ausgrabungen und Funde 22, 40-47.

[5] Hrdlička, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakově nad Jizerou, AR IXX, 510-523.

[6] Kavan, J., 1962: Středověké nálezy z Hrádku nad Nisou, AR XIV, 268-272.

[7] Mašek, N., 1957: Nález sídlištního objektu v Lounech, AR IX, 507-509.

[8] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.

[9] PA: Památky archeologické, Praha.

[10] Radoměrský, P. – Richter, M., 1976: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník Národního muzea v Praze, série A, XXVIII, č. 2-4.

[11] RB. II,: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars II., Praha 1882.

[12] Richter, M., 1963: Výzkum opevněné osady v Hradištku u Davle, AR XV, 200-219.

[13] Smetana, J., 1978: Referát na sympoziu: 13. století v Českých dějinách.

[14] Smetánka, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní, PA LXIV, 463-486.

[15] Zápotocký, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí, PA LXIX, 171 až 238.