Zánik dedín v Šariši v 13.–16. storočí

Variant title
Die Wüstungen in Šariš im 13.–16. Jh.
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 521-525
Extent
521-525
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Csánki, D., Magyarország történelmi földrajza Hunyadiak korában I. Budapešť 1890, str. 288-316.

[2] Varsik, B., Osídlenie Košickej kotliny I–III., Bratislava 1967, 1974, 1977.

[3] Uličný, F., Osídlenie Šariša v 13.–14. storočí. In: Nové obzory 12 (1970), str. 15-45; 13 (1971), str. 133-209.

[4] Uličný, F., Zaniknuté stredoveké dediny v Šariši. Rkp. v SAS pri Archeologickom ústave v Nitre.