Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů

Variant title
Das mittelalterliche Spiel Wurfzabeln im Lichte der zeitgenössischen Quellen
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 421-445
Extent
421-445
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AMBROSIANI, S., 1910: Zur Typologie der älteren Kacheln. Stockholm.

[2] ANTON, F., 1879: Encyklopädie der Spiele. Leipzig.

[3] ARBEITER, В.—RUHNKE, W., 1943: Brettspiele. Potsdam.

[4] Archiv český §§1844§§, díl III. Praha.

[5] DAYOT, A., bez data: La renaissance en France (1498—1643). Paris.

[6] DURDÍK, T., 1985: Typologie bodných a sečných zbraní, zobrazených na kachlích s motivem hráčů vrhcábů. Osobní sdělení.

[7] Encyklopaedia Brittanica 1966: sv. 2, 991—992. Londýn.

[8] ENDREI, W.—ZOLNAY, L., 1988: Spiele und Unterhaltungen im alten Europa. Hanau.

[9] ERASMUS ROTTERDAMSÝ, 1986: Chvála bláznivosti — List Martinu Dorpiovi. Praha.

[10] FRANZ, A., 1903: Alte Ofenkacheln. Zeitschrift des mährischen Landesmuseums III, 123—188.

[11] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen. Graz.

[12] FRIČ, J., 1947/48: Vrhcáby. Oblíbená hra ve středověku. Podoubraví XVI, 126—127.

[13] HALÍK, J., 1948: O starých plzeňských kamnářích. Plzeň.

[14] HAZLBAUER, Z., v tisku: České gotické reliéfní kachle s erbovním znamením ševcovského cechu.

[15] HAZLBAUER, Z.—ŠPAČEK, J., 1985: Středověká hra vrhcáby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. Nepublikovaná studie, rukopis u autorů.

[16] HAZLBAUER, Z.—VERMOUZEK, R., 1985: Středověký vůz v ikonografii českých reliéfních gotických kachlů. Arch. Prag. 6, 203—219.

[17] HLAVAČEK, I.—HLEDÍKOVA, Z., 1973: Protocollum visitationis archidiacanatus Pragensis annis 1379—1382 per Paulum de Janovicz archidiaconum Pragensem factae. Praha.

[18] HUML, V., 1977: Sídla nižší šlechty na Jistebnicku (okres Tábor). АН 2, 93—104.

[19] JIRÁSEK, A., 1952: U nás, díl III. Praha.

[20] JIREČEK, J., 1876: Mikulášenci. ČČM L, 45—82.

[21] J. J., 1873: Zrcadlo marnotratných. ČČM XLVII, 235—272.

[22] KOMENSKÝ, J. A., 1685: Orbis sensualium pictus. Levoča.

[23] KYBALOVÁ, L.—HERBENOVÁ, O.—LAMAROVÁ, M., 1973: Obrazová encyklopedie módy. Praha.

[24] LACROIX, P., 1875: XVIIIme siècle (Institucions, usages et costumes, France 1700—1789). Paris.

[25] Liber depictus, před 1350. Codex 370, fol. 105, 109. Oesterreichische Nationalbibliothek Wien.

[26] LOS, V., 1928: Z archeologie podbrdských hradů — gotické kachle. Monografie Hořovicka a Berounska I, 133—142. Praha.

[27] MARTÍNEK, J., 1971: Soubor středověkých kachlů z Plzně a Radyně. Závěrečná zpráva mimořádného studia hmotných pramenů k dějinám muzeologie. Strojopis, archív středověkého odd. Západočeského muzea Plzeň.

[28] MATĚJKA, B., 1898/1899: Kamna z poloviny 15. století s vyobrazením husitských bojovníků a jejich vozu. PA XVIII, 259—264.

[29] MENŠÍK, F., 1882: Slovo o hře v karty. Ruch IV, 216—217, 230—232.

[30] MICHNA, P. J., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů. Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 3, 7—44.

[31] MOLTHEIN, W. von, 1909: Die deutschen Keramiken der Sammlung Figdor (II). Kunst und Handwerk XII, 301—362.

[32] NEKUDA, V.—REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[33] Ottův slovník naučný, 1907: díl 26, 1 029. Praha.

[34] OVSJANNIKOV, J. M., 1967: Russkie izrazci. Leningrad.

[35] PETRARCA, F., 1501: Knihy dvoje o lékařství proti štěstí a neštěstí. Praha.

[36] POSPÍŠILOVÁ, A., 1978: Nález středověkých kachlů ve Voteleži u Kouřimi. Práce muzea vesnice v Kouřimi 4, 15—26. Kolín.

[37] PRAŽÁK, V., 1974: Hrad Lipnice a jeho sbírka středověkých kachlů. Dipl. práce FFUK, archív UK ič. 269.

[38] RADA, P., 1956: Kniha o technikách keramiky. Praha.

[39] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[40] RICHTEROVÁ, J., 1983: Pražské středověké hrací kostky a kameny. Arch. Prag. 4, 201 až 223.

[41] SCHMIDT-THOME, P., 1984: Archäologische Befunde zur Entsorgung mittelalterlicher Städte am Beispiel Freiburgs. Archäologische Informationen 7, 125—145.

[42] SCHREIBER, W. L., 1895: Manuel de l'amateur de la gravure sur bois et sur metal au XVe siècle. Sv. 7. Berlin.

[43] SMETÁNKA, Z., 1968a: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. stol. do počátku 16. stol. PA LIX, 543—578.

[44] SMETÁNKA, Z., 1968b: Kachle východních Čech. Průvodce výstavou v zámku Kuks VII—X. 1968.

[45] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů. PA LX, 228—262.

[46] STREJC, J., 1600: Mravové aneb naučení potřebná. In: Zíbrt, Č., 1889: Z her a zábav staročeských, I, Velké Meziříčí.

[47] ŠTIKOVÁ, E., 1958: Středověké kachle z Karmelitské ulice čp. 529 na Malé Straně. Pražskou minulostí II, 30—35. Praha.

[48] TADRA, F., 1893: Soudní akta konsistoře pražské. Díl 1. (1373—1379). Praha

[49] WINTER, Z., 1913: Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku. Praha.

[50] ZAPLETAL, M., 1968: Pokladnice her. Praha.

[51] ZÍBRT, Č., 1889: Z her a zábav staročeských. Část I. 97—111. Velké Meziříčí.