Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Title: Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Variant title
Mittelaterliche Pflaster in der St. Peter und Paul Basilika in Vyšehrad
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 413-425
Extent
413-425
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BOHÁČOVÁ, I., 1997: Sonda do života a vývoje přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi, In: Život v archeologii středověku, Praha, 41-52.

[2] BOHÁČOVÁ, I.-ŠPAČEK, J., 1999: Podlahové dlaždice z archeologických výzkumů v okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi, Archeologie ve středních Čechách 3, 487-510.

[3] BENEŠOVSKÁ, K., 1991: Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, Umění 39, 214-232.

[4] BLÁHOVÁ, M., 2001: Založení vyšehradské kapituly ve středověké historiografii - Gründung des Vyšehrader Domkapitels in der mittelalterlichen Historiographie, In: Královský Vyšehrad, II., 13-31.

[5] DRAGOUN, Z., 1993: Středověké podlahy a dlaždice z břevnovského kláštera, Zprávy Památkové péče 53, 170-176.

[6] DRAGOUN, Z.-MERHAUTOVÁ, A.-SOMMER, Р., 1993: Stavební podoba Břevnovského kláštera ve středověku, In: Milénium břevnovského kláštera, Praha, 67-137.

[7] DUFKOVÁ, M., 2001: Fantastický svět na vyšehradské dlažbě - Die phantastische Welt der Vyšehrader Pflaster, Královský Vyšehrad II, 57-73.

[8] HEJDOVÁ, D.-NECHVÁTAL, В., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách - Frühmittelalterliche Fliesen in Böhmen, PA LVIII, 100-183, 395-471.

[9] JANÁČEK, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradu, Praha.

[10] MERHAUTOVÁ, A.-LIVOROVÁ, 1980: Středověké podlahy s obrazem císaře Nerona, Umění XXVIII, 246-258.

[11] MERHAUTOVÁ, A., 1988: Skromné umění, Praha.

[12] LANDGRAF, E., 1993: Ornamentierte Bodenfliessen des Mittelalters, Stuttgart.

[13] NECHVÁTAL, B., 1978: Franzözische mittelalterliche Fliesen mosaikartigen Typs in Böhmen, Umění XXVI, 111-133.

[14] NECHVÁTAL, B., 1982: Středověké dlaždice ze Sázavy (Ke vztahu Vyšehradu a Sázavy v 11. století), Umění XXX, 244-256.

[15] NECHVÁTAL, B., 1984: Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách - Funde mittelalterlicher Fliesen in Westböhmen, AH 9, 247-261.

[16] NECHVÁTAL, B., 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách - Mittelalterliche Fliesen in Südböhmen, AH 13, 575-604.

[17] NECHVÁTAL, B., 2004: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum - St. Peter- und Paul Kollegiatkirche auf Vyšehrad. Archäologische Forschung, Praha.

[18] NOVOTNY, V., 1912-1928: České dějiny 1-1-3, Praha.

[19] POJSL, M., 1990: Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno.

[20] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města, Hradec Králové.

[21] SOMMER, P., 1996: Sázavský klášter, Praha.

[22] VANÍČEK, V., 2004: Vratislav II. (I.) První český král. Čechy v době evropského kulturního obratu v 11. století, Praha.

[23] ŽEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha.