Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj)

Title: Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj)
Variant title
Untergegangene mittelalterliche Dörfer in der Gegend um Blovice (Pilsener Land)
Defunct Medieval villages in Blovicko (Plzeň region)
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 85-100
Extent
85-100
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V rámci projektu zaměřeného na zaniklé středověké a časně novověké osídlení v lesním prostředí byl realizován nedestruktivní výzkum tří lokalit na Blovicku (Plzeňský kraj). Ve dvou případech byly dokumentovány zaniklé vesnice z vrcholného středověku, zatímco na třetí lokalitě bylo v zalesněném terénu dokumentováno osídlení z raného středověku. Doklady starších sídlištních aktivit pocházejí také z obou mladších vsí.
Non-destructive research of three sites in Blovicko (Plzeň Region) has been carried out within a project centred upon deserted medieval and postmedieval settlements in a forest environment. In two cases, deserted late-medieval villages were documented, while the third location in a forested area revealed a settlement from the early Middle Ages. The two other recent villages also contained evidence of earlier settlement activities.
Summary language
References
[1] BELCREDI, L. 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Brno.

[2] BERNDORF, A., 1940: Pověsti o Letinech a okolí, Pod Zelenou horou, Vlastivědný sborník okresu přeštického 8, 106–108, 118–122.

[3] BURDOVÁ, P. A KOL., 1970: Tereziánský katastr český. Sv. 3 – dominikál. Praha.

[4] ČEPEK, L. A KOL., 1961: Geologická mapa ČSSR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. List M-33-XX Plzeň. Praha.

[5] ČERNÝ, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historickogeografického průzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Studie ČSAV. Praha.

[6] DEMEK, J. A KOL., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha.

[7] DUNDER, J. A., 1864: Klášter Nepomucký, PA XI, 103–106.

[8] FAKTOR, F., 1887: Popis okresu Blovického. Praha.

[9] FUSÁN, O.–KODYM, O.–MATĚJKA, A., 1993: Geologická mapa České republiky. Geologická Mapa Slovenské republiky. Praha.

[10] CHALUPA, A. A KOL., 1964: Tereziánský katastr český. Sv. 1 – rustikál. Praha.

[11] CHALUPA, A. A KOL., 1966: Tereziánský katastr český. Sv. 2 – rustikál. Praha.

[12] KŘIVÁNEK, R., 2004: Geofyzikální metody. In: M. Kuna a kol., Nedestruktivní archeologie, Teorie, metody a cíle, 117–183. Praha.

[13] KŘIVÁNEK, R., 2007: První zkušenosti s aplikací cesiového magnetometru KAR ZČU Plzeň (NAVMAG) na archeologických lokalitách v roce 2006. In: P. Krištuf, L. Šmejda, P. Vařeka, (eds.), Opomíjená archeologie 2005–2006, 209–218. Plzeň.

[14] KUNA, M.–TOMÁŠEK, M., 2004: Povrchový výzkum reliéfních tvarů. In: M. Kuna a kol., Nedestruktivní archeologie, Teorie, metody a cíle, 237–296. Praha.

[15] MEDUNA, P., 1992: K vnitřní struktuře raně středověkých sídlišť, AH 17, 281–290.

[16] MEDUNA, P., 1996: Die frühmittelalterliche Siedlung (6.–13. Jh.) auf dem Katastralgebiet Hrdlovka, Bez. Teplice, Norwestböhmen. In: Ruralia 1, PA – Supplementum, 311–313. Praha.

[17] MEDUNA, P., 2002: Výzkum zaniklého klášterního dvora Hrnčíře, k. ú. Jenišův Újezd. In: P. Čech, Z. Smrž (eds.), Sborník Drahomíru Kouteckému, Příspěvek k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 9, 153–158. Most.

[18] MIKYŠKA, R. A KOL., 1968: Geobotanická mapa ČSSR. Vegetace ČSSR A2, 1. České země. Praha.

[19] MIKYŠKA, R. A KOL., 1969: /Geobotanická mapa ČSSR. České země. List M-33-XX. Praha.

[20] NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol., 1998: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[21] NEUHÄUSLOVÁ, Z.–MORAVEC, J., 1997: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[22] NOVÁČEK, K., 1993: Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin (Příspěvek k metodice povrchového průzkumu). In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze – Studie z dějin hornictví 23, 7–11. Praha.

[23] PÍCKA, J., 2002: Povrchový průzkum severovýchodního Nepomucka (okr. Plzeň-jih), rkp. dipl. práce ulož. na Katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň.

[24] PÍCKA, J., 2004: Ždírec u Blovic, poloha "Pod Hřebenem". K lokalizaci výzkumu J. L. Píče, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Řada Historie 7, 191–205.

[25] PÍČ, J. L., 1909: Starožitnosti země české III.1. Čechy za doby knížecí. Praha.

[26] QUITT, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16. Brno.

[27] ROŽMBERSKÝ, P., 1999: Zaniklé středověké vesnice na území okresu Plzeň-jih. In: Zpravodaj OM Plzeň-jih a SOkA Plzeň-jih v Blovicích 20, 3–20. Blovice.

[28] REGESTA, 1855: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. Erben, K. J. (ed.). Pragae.

[29] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad, AR XXXI, 614–639.

[30] TOMÁŠEK, M., 1995: Atlas půd České republiky. Praha.

[31] TOMÁŠEK, M., 2000: Půdy České republiky. Praha.

[32] TRNKA, R., 2004: Historie pod zeleným příkrovem aneb co skrývá les Kamensko. In: Jižní Plzeňsko 2, 29–49. Blovice.

[33] TUREK, R., 1958: Slawische Hügelgräber in Südböhmen. Fontes archaeologici Pragenses 1. Praha.

[34] VAŘEKA, P., 2004: Archeologie středověkého domu I. Proměny vesnického obydlí v Evopě v průběhu staleti (6.–15. století). Plzeň.

[35] VAŘEKA, P., 2006: Cíle, přístup a metody výzkumu. In: P. Vařeka a kol., Archeologie zaniklých středověkých a novověkých vesnic na Rokycansku I, 10–12. Plzeň.

[36] VAŘEKA, P., 2006a: Dokumentace reliéfních antropogenních tvarů. In: P. Vařeka a kol., Archeologie zaniklých středověkých a novověkých vesnic na Rokycansku I, 57–59. Plzeň.

[37] VAŘEKA, P., 2007: Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých a novověkých vesnic. In: P. Krištuf, L. Šmejda, P. Vařeka (eds.), Opomíjená archeologie 2005–2006, 150–157. Plzeň.