Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu)

Title: Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu)
Variant title:
  • The location of the oldest sacred space in the Church of St. Nicholas, Bratislava – Podunajské Biskupice (Results of archaeological research)
  • Lokalisierung des ältesten Sakralraumes in der Nikolauskirche in Bratislava – Podunajské Biskupice (Ergebnisse der archäologischen Grabung)
Source document: Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 749-773
Extent
749-773
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rokoch 2015–2018 prebehli tri sezóny archeologického výskumu Kostola sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Ich cieľom bolo zachytiť stavebné fázy kostola a identifikovať najstaršiu sakrálnu stavbu v skúmanom priestore. Súčasne prebiehal architektonicko-historický i reštaurátorský výskum, ktorých výsledky sa navzájom dopĺňali. V predloženej štúdii sa zameriavame na archeologicky zachytené najstaršie horizonty 11. až 13. storočia, t. j. po vznik súčasného pôdorysu trojloďového kostola s polygonálnym presbytériom. Výsledky sú doplnené petrografickou analýzou, ktorá dokladá sekundárne použitie staršieho stavebného materiálu a výsledkami geofyzikálneho prieskumu, na základe ktorého bola identifikovaná jedna zo sledovaných stavebných fáz.
Archaeological research into the Church of St. Nicholas in Bratislava – Podunajské Biskupice was conducted in the years 2015–2018. The main objective was to determine the building phases of the church and to identify the oldest sacred structure in the investigated space. In parallel, architecturalhistorical and restoration research was carried out, the results of which complemented those of the excavations. This study focuses on the archeologically detected oldest horizons from the 11th–13th centuries, i.e. before the origination of the present ground plan of the triple-nave church with a polygonal presbytery. The results are supplemented by a petrographic analysis which confirmed secondary use of older building material, and by the results of geophysical survey on the basis of which one of the observed building phases was defined.
Note
Príspevok vznikol rámci riešenia grantového projektu 1/0827/16 agentúry VEGA.