Vrchnostenská sídla vázaná na vodní tok při řece Bystřici na západním Královéhradecku pohledem metod nedestruktivní archeologie

Title: Vrchnostenská sídla vázaná na vodní tok při řece Bystřici na západním Královéhradecku pohledem metod nedestruktivní archeologie
Variant title:
  • Seats of the elites linked to watercourses near the Bystřice river in the western part of the Hradec Králové Region through the prism of the methods of non-destructive archaeology
  • Mit einem Wasserlauf verbundene Herrschaftssitze in der westlichen Region Hradec Králové (Königgrätz) aus Sicht zerstörungsfreier archäologischer Untersuchungsmethoden
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 39-63
Extent
39-63
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Oblast v okolí Hradce Králové v severovýchodních Čechách je charakteristická výskytem menších vrchnostenských sídel (tvrzí), které představovaly hlavní typ zde budovaných vrcholně středověkých fortifikací. Předmětem studie jsou sídla založená ve vazbě na vodní tok. Konkrétně se jedná o skupinu lokalit nacházejících se v povodí řeky Bystřice. Pozornost je věnována devíti sídlům, která bylo možné lokalizovat a jejichž stav umožnil realizovat nedestruktivní archeologický průzkum. Důležité výsledky byly získány geofyzikálním průzkumem vybraných lokalit, který přinesl poznatky o rozsahu, podobě a struktuře sídel.
The area around Hradec Králové in northeast Bohemia is characterized by the occurrence of small seats of social elites (manors) which represented the main type of medieval fortifications built there. The study centres on seats founded in connection with watercourses. Specifically, this involves a group of sites located in the catchment area of the Bystřice river. Attention is paid to nine seats that could be located and whose condition made it possible to carry out a non-destructive archaeological survey. Important results were yielded by the geophysical survey of the selected sites which brought information about form and structure of the seats.
Note
Příspěvek vznikl za podpory Specifického výzkumu FF UHK 2021 "Nedestruktivní formy výzkumu středověkých a novověkých fortifikací".
References
[1] AČ I: Archiv český, čili staré písemné památky české i morawské I (Palacký, F., ed.). Praha 1840.

[2] AČ II: Archiv český, čili staré písemné památky české i morawské II (Palacký, F., ed.). Praha 1842.

[3] AČ II: Archiv český, čili staré písemné památky české i morawské IV (Palacký, F., ed.). Praha 1846.

[4] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. 1198–1230 (Friedrich, G., ed.). Pragae 1912.

[5] CDB III: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1–2. 1231–1240 (Friedrich, G.–Kristen, Z., edd.). Pragae 1942–1962.

[6] FRB III: Fontes rerum bohemicarum III (Emler, J., ed.). Praha 1882.

[7] LC I: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim I/1. 1354–1362 (Tingl, F. A., ed.). Pragae 1867.

[8] LE I: Libri erectionum archioecesis Pragensis I. (Borový, C., ed.). Praha 1873.

[9] LE III: Libri erectionum archioecesis Pragensis III. (Borový, C., ed.). Praha 1879.

[10] RT I: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae. Pozůstatky desk zemských království českého I (Emler, J., ed.). Praha 1870.

[11] RT II: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae. Pozůstatky desk zemských království českého II (Emler, J., ed.). Praha 1872.

[12] RTV: Reliquiae tabularum terrae citationum vetustissimae. Nejstarší zbytky desk zemských půhonných (Dvorský, F.–Emler, J., edd.). Praha 1868.

[13] BOŠEK, V., 1940: Místopis a veřejná správa politického okresu Novobydžovského. Nový Bydžov.

[14] CECHNER, A., 1904: Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do polovice XIX. století XIX. Politický okres Královéhradecký. Praha.

[15] DRESLER, P.–TENCER, T., 2016: Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích – Ein unbekannter befestigter Sitz in Dolní Bojanovice, AH 41, 241–249. https://doi.org/10.5817/AH2016-1-14

[16] DRNOVSKÝ, P., 2012: "Tvrz" v Třebověticích. Hmotná kultura středověkého a raně novověkého sídla ve východních Čechách, Studia Mediaevalia Pragensia 11, 177–227.

[17] DUFEK, E., 1927: Vykopávky tvrze v Třebověticích u Hořic, 40 let archeologického a musejního spolku v Hořicích v Podkrkonoší. Hořice v Podkrkonoší.

[18] HORYNA, V., 1968: Vlastivěda Královéhradecka. Kulturní a hospodářský snímek okresu. Hradec Králové.

[19] JAHELKA, B., 1983: Děje a paměti obce Boharyně (Bohárny v Nechanicku) a k ní přifařených obcí Homyle, Zvíkova, Budína. Boharyně.

[20] KOŘÁN, I., 1959: Románská dlaždice z Přestavlcké tvrze, Hradecký kraj 3, 424–426.

[21] KŘIVÁNEK, R., 2004: Geofyzikální metody. In: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals (Kuna, M., ed.), 117–183. Praha.

[22] KŘÍŽEK, P., 1997: Beneš z Mokrovous – příslušník "druhé linie", Východočeský sborník historický 6, 33–64.

[23] KŘÍŽEK, P.–ŘEZNÍK, M., 1992: Hrady, zámky a tvrze na Královéhradecku. Historický průvodce. Hradec Králové.

[24] KUČA, K., 1995: Chlumecko a Novobydžovsko. Historie a architektonické památky Pocidliní I, II. Hradec Králové.

[25] LÜSSNER, M., 1887–1889: Zpráva o některých starobylostech a památkách středověkých, PA XIV, 187–190.

[26] MILO, P., 2009: Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? In: Archeologie doby hradištní (Dresler, P.–Měřínský, Z., edd.), 38–54. Brno.

[27] MILO, P., 2013: Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí – Geophysical investigations of early medieval occupation sites in the lower Dyje (Thaya) River region, AR LXV, 706–734.

[28] MILO, P., 2014: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. Studien zur Archäologie Europas. Vol. 21. Bonn.

[29] MUSIL, F., 2019: Radíkovické tvrze. In: Na hradech a tvrzích (Dejmal, M.–Jan, L.–Procházka, R., edd.), 151–158. Praha.

[30] NECHVÁTAL, B., 1964: Záznam C-9123316A. Archeologická mapa České republiky. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-9123316A, cit. 3. 5. 2021.

[31] NOVÁK, D., 2013: Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí – Kleine herrschaftliche Sitze des 13.–17. Jahrhunderts im Kontext der Landschaft Křivoklátsko (Pürglitzer Wald) und der weiteren Umgebung, AH 38, 463–489.

[32] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2012: Tvrze na Rokycansku – Festen in der Region Rokycany, AH 37, 445–459.

[33] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2013: Tvrze na Berounsku – Festen in der Region Beroun, AH 38, 491–506.

[34] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2014: Tvrze na Kladensku – Festen in der Region Kladno, AH 39, 439–471.

[35] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2015: Tvrze na Rakovnicku – Festen im Großraum Rakovník, AH 40, 507–533. https://doi.org/10.5817/AH2015-2-9

[36] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A–H. Praha.

[37] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[38] SEDLÁČEK, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl V. Podkrkonoší. Praha.

[39] SKALA, J., 2016: Zaniklá středověká sídliště na toku řeky Bystřice v oblasti Urbanické brázdy. Rkp. bakalářské práce, ulož. na FF UHK.

[40] SOMMER, J. G., 1835: Das Königreich Böhmen. Dritter Band. Bidschower Kreis. Praha.

[41] SVOBODA, L., 1998: Dohalice. In: L. Svoboda a kol., Encyklopedie českých tvrzí I (A–I), 118. Praha.

[42] SVOBODA, L., 2000: Stavebně historický průzkum feudálního sídla v Dohalicích, PRP VII, č. 2, 91–98.

[43] ŠIMEK, T. a kol., 1989: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 6. díl. Východní Čechy. Praha.

[44] UNGER, J., 1994: Koválov: Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

[45] VÁGNER, M., 2021: Zaniklé ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě z pohledu metod nedestruktivní archeologie. Disertační práce, ÚAM FF MU, Brno.

[46] VÁGNER, M. a kol., 2018: Vágner, M.–Tencer, T.–Prišťáková, M.–Šimík, J.–Dresler, P., Zaniklá středověká ves "Vsisko" z pohledu metod nedestruktivní prospekce, Studia archaeologica Brunensia 23, č. 1, 105–122. https://doi.org/10.5817/SAB2018-1-6

[47] VOKOLEK, V., 1962: Záznam C-9123224A. Archeologická mapa České republiky. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-9123224A, cit. 28. 4. 2021.