Сопоставительная славянская синтактология — научное достояние брненской славистики

Variant title
Comparative Slavic syntactology — scientific heritage of Brno slavistics
Source document: Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 4, pp. 19-32
Extent
19-32
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Abstract(s)
В статье анализируется роль брненской славистики в становлении и развитии нового научного направления — сопоставительной славянской синтактологии, основоположником которой стал Я. Бауэр. Подчеркивается большой вклад в ее развитие С. Жажи, Р. Мразека. Автор обращает внимание на тесную связь этой исследовательской области с теорией синтаксиса, лингвистической типологией, когнитивной лингвистикой, лингводидактикой. В качестве одной из актуальных задач рассматривается сопоставительное изучение синтаксиса славянского языкового ареала на основе конфронтационного анализа простого предложения в чешском и русском языках с учетом их типологических особенностей. Анализируются типичные чешско-русские синтаксические конфронтемы: а) со значением предикатной посессивности; б) выражающие личностный принцип.
The article analyses the role of Brno Slavistics in establishing and development of the new scientific direction — comparative Slavic syntactology that was founded by J. Bauer. It is emphasized the important contribution of S. Žaža and R. Mrázek. The author pays attention to the close connection of this research area with the theory of syntax, linguistic typology, cognitive linguistics, language pedagogy. One of the urgent research problem is the comparative study of the syntax of Slavic area through the confrontational analyses of the simple sentence in Czech and Russian languages, considering their typological specificities. There are analysed the typical Czech-Russian syntax confrontems: a) with the meaning of predicate possessive; b) expressing individual principle.
Document
References:
[1] ANDERŠ, J.: K typologickému studiu slovanské věty: základ srovnávání. In: POSPÍŠIL, J. – ZELENKA, M. (eds): Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21. 8. 2003. Praha: Academia, 2003, s. 17–25. ISBN 80-200-1093-9.

[2] BABAJCEVA, V. V. – MAKSIMOV, L. J.: Sovremennyj russkij jazyk. Čast’ III. Sintaksis. Punktuacija. Moskva: Prosveščenije, 1981.

[3] BAUER, J.: Konfrontační a srovnávací studium české a polské syntaxe. In: BAUER, J.: Syntactica slavica. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 1972, s. 31–34.

[4] FLÍDROVÁ, H. – ŽAŽA, S.: Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1104-0.

[5] GREPL, M.: Iz teoretičeskogo opyta opisanija sintaksičeskoj sistemy. In: ŠVEDOVA, N. J. (red.) Grammatičeskoje opisanije slavjanskich jazykov. Moskva: Izdatelʼstvo Nauka, 1974, s. 3–8.

[6] GREPL, M a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1995. ISBN 80-7106-134-4.

[7] GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Praha: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-281-4.

[8] GREPL, M. – KARLÍK, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, 1986.

[9] HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A.: Česká mluvnice. Praha: SPN, 1960.

[10] JIRÁČEK, J. – MRÁZEK, R.: Rusistika. In: DOROVSKÝ, I., VÁLEK, V., VEČERKA, R., ČEJKA, M. (eds): Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, s. 28–32. ISBN 80-210-0589-0.

[11] KOLESOV, V. V.: Jazyk i mentalʼnostʼ. Sankt-Peterburg: Izdatelʼstvo Peterburgskoje Vostokovedenije, 2004. ISBN 5-85803-242-7.

[12] LAMPRECHT, A. – ŽAŽA, S.: Srovnávací slovanská jazykověda. In: DOROVSKÝ, I., VÁLEK, V., VEČERKA, R., ČEJKA, M. (eds): Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, s. 14–18. ISBN 80-210-0589-0.

[13] MAROJEVIČ, R.: Tipologičeskije osobennosti russkogo jazyka v sopostavlenii s serbochorvatskim (lingvističeskij i metodičeskij aspekt). In: ACARKINA, T. A., ŠAPKINA, O. N. (eds): Sopostavitelʼnaja lingvistika i metodika prepodavanija slavjanskich jazykov. Moskva: Izdatelʼstvo MGU, 1992.

[14] MATHESIUS, V.: O sistemnom grammatičeskom analize. In: MATHESIUS, V.: Izbrannyje trudy po jazykoznaniju. Moskva: Izdatelʼstvo Editorial URSS, 2003, s. 148–160. ISBN 5-354-00522-1.

[15] MRÁZEK, R.: Sravnitelʼnyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov. Ischodnyje struktury prostogo predloženija. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1990. ISBN 80-210-0204-2.

[16] PECIAR, Š. – BAUER, J. – DANEŠ, F.: O koordinaci slovanské jazykovědné terminologie. In: Slavjanska lingvistična terminologija. Sofia: Izdatelstvo na B”lgarskata Akademija na naukite, 1962, s. 37–52.

[17] ŠACHMATOV, A. A.: Sintaksis russkogo jazyka. Leningrad: Gosudarstvennoje učebno-pedagogičeskoje izdatelʼstvo, 1941.

[18] ŠTÍCHA, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.

[19] TRÁVNÍČEK, F.: Mluvnice spisovné češtiny. Část II. Skladba. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951, s. 617–1498.

[20] VEČERKA, R.: Slovanská filologie na Filozofické fakultě. In: DOROVSKÝ, I., VÁLEK, V., VEČERKA, R., ČEJKA, M. (eds): Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 1993, s. 9–14. ISBN 80-210-0589-0.

[21] VEČERKA, R.: Stanislav Žaža osmdesátiletý. In: GAZDA, J. (ed.): Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno: Vydavatelství Tribun EU, 2009, s. 6–8. ISBN 978-80-799-889-9.

[22] ŽAŽA, S.: Soposavitelʼnoje izučenije slavjanskich jazykov v načale tysjačeletija. In: POSPÍŠIL, J. – ZELENKA, M. (eds): Česká slavistika 2003. České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21. 8. 2003. Praha: Academia, 2003, s. 165–179. ISBN 80-200-1093-9.