Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976

Variantní název: Voprosy slavjanskogo sintaksisa. Sbornik simpoziuma Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach, Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g.
Přispěvatel: Grepl, Miroslav (editor)
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: V Brně
Nakladatel: Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání: 1980
Rozsah: 228 s.
Edice: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 227
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000077995
Více...

Obsah:

A. Modalitní postoje
9-15 Типы модальных значений и их роль в конституировании структуры предложения Panfilov, Vladimir Zinov'jevič | pdficon
17-25 Cechy dystynktywne modalności Piernikarski, Cezar | pdficon
27-31 Kondensation, Modalität und Pragmatik Růžička, Rudolf | pdficon
33-39 Соотношение модальных и временных компонентов высказывания Chrakovskij, Viktor Samuilovič | pdficon
41-44 O стандартном и нестандартном употреблении вопросительных предложений Conrad, Rudi | pdficon
45-48 O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati" Ivić, Milka | pdficon
49-52 K problematice optativnosti Karlík, Petr | pdficon
53-62 Postavení jistotní modality ve struktuře výpovědi Čejka, Mirek | pdficon
63-69 К вопросу о валентности истинностных характеристик Bogusławski, Andrzej | pdficon
71-74 Der Standpunkt des Sprechers bezüglich der Wahrheit der Mitteilung Zimmermann, Ilse | pdficon
75-79 К вопросу о семантической интерпретации и синтаксической структуре сложноподчиненных изъяснительных предложений с глаголами, могущими иметь гипотетическое значение Šamraj, Tat'jana | pdficon
81-86 Синтатичното отрицание като средство а изразяване на комуникативния замисъл Laškova, Lili | pdficon
87-89 Modálnosť parataktických spojok Oravec, Ján | pdficon
B. Emocionální postoje
93-98 Эмоциональность предложения и перспективы ее сравнительного исследования Mrázek, Roman | pdficon
99-103 Odraz emocionálnosti v sémantické a gramatické výstavbě výpovědi Zimek, Rudolf | pdficon
105-108 Vztah postojové modality a emocionality Buráňová-Benešová, Eva | pdficon
109-112 Modálno-expresívne odtienky významov viet v slovenčine Ondruš, Pavol | pdficon
113-118 Ролята на местоименията в емоционалната актуализация на изказването : (върху материал от славянските езици) Nicolova, Ruselina | pdficon
119-121 Syntaktické využití rodu substantiv pro vyjádření emocionálnosti Zatovkaňuk, Mikuláš | pdficon
123-129 Выражение эмоциональной актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском Staniševa, Dina; Dogramadžijeva, Jekaterina Petrova | pdficon
131-136 Некоторые наблюдения над эмоциональностью высказвания в болгарском и русском языках Vaseva-Kadănkova, Ivanka Stojanova | pdficon
137-140 Argumentativní dialog a emocionalita Straková, Vlasta | pdficon
A. Aktuální (kontextové) členění
143-146 K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti Firbas, Jan | pdficon
147-152 Zur Stellung der Thema-Rhema Gliederung in der Gramatik Walther, Gisela | pdficon
153-157 Zu einigen semantischen und pragmatischen Aspekten der sog. aktuellen Gliederung : (ein neuer Versuch ihrer Erfassung in einer formalen Sprachbeschreibung) Koenitz, Bernd | pdficon
159-166 О соотношении актуализации и предикации в разговорном высказывании Lapteva, Ol'ga Aleksejevna | pdficon
167-171 K emocionalitě v rovině aktuálního členění Uhlířová, Ludmila | pdficon
173-178 Интонацията като актуализиращ фактор : въху [i.e. върху] материал от български език Georgieva, Elena | pdficon
179-182 Тактовото членение като актуализиращ фактор Lilov, Metodi | pdficon
183-184 Situační modifikace otázky a jejich odraz v modifikacích odpovědi Hajičová, Eva | pdficon
185-189 Príznakovo spojené vetné členy Kačala, Ján | pdficon
B. Otázky mluvených projevů a aspekty stylistické
193-194 Об актуализации в синтаксической синонимии Župerka, Kazimieras | pdficon
195-198 O typech textové souvislosti v psaném a mluveném projevu Koževniková, Květa | pdficon
199-201 Vztažení sémantického komponentu výpovědi ke komunikativní situaci v běžně mluvených projevech : k tzv. situační zakotvenosti výpovědi Kafková, Olga | pdficon
203-206 Souvislost, spojitost a návaznost v promluvě : na materiálu ruských mluvených projevů Brčáková, Dagmar | pdficon
207-211 К выражению модальных установок говорящих в диалоге Rejmánková, Ludmila | pdficon
213-217 Reakce na apel v dialogu Flídrová, Helena | pdficon
219-221 Vyjadřování propozice v novinových titulcích Zimková, Ludmila | pdficon
223-224 Podíl větných frazeologismů na aktualizaci propozice Brandner, Aleš | pdficon
225-228 Aktualizační faktory v komunikativní konotaci mluvčích Skulina, Josef | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet