Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964

Variantní název: Theory of verse. I Variantní název: Teorija sticha. 1
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Universita J.E. Purkyně
Rok vydání: 1966
Rozsah: 270 s.
Edice: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 107
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000113965
Více...

Obsah:

5-6 Konference o aktuálních otázkách teorie verše 13.-16. května 1964 v Brně Hrabák, Josef | pdficon
Verš a jazyk
9-21 The retrogressive theory of verse Hrabák, Josef | pdficon
23-31 Sylabizmus a tonizmus : (príspevok k ruským tonizovaným prekladovým substitúciám českého sylabotonického a slovenského sylabického obrodeneckého verša) Kochol, Viktor | pdficon
33-46 Slovosled v dnešní české poezii Jelínek, Milan | pdficon
47-53 Frázování a verš Grepl, Miroslav | pdficon
55-59 Le vers enfantine Ohnesorg, Karel | pdficon
Otázky srovnávací versifikace
63-79 O strofie - preliminaria : (na materiale polskim) Dłuska, Maria | pdficon
81-85 Einige Bemerkungen zur vergleichenden Metrik Beck, Miroslav | pdficon
87-94 En marge du système de versification dans les langues romanes Kvapil, Josef | pdficon
95-108 Из истории русского стиха XV-XVIII веков Pozdnejev, Aleksandr Vladimirovič | pdficon
109-115 Rým v sovětské poezii Ilek, Bohuslav | pdficon
117-124 Относительно цитации фольклорных видов в советской поэзии и их чешских переводов Burian, Jaroslav | pdficon
Verš a význam
127-141 Preliminaries to an analysis of the semantic functions of verse Levý, Jiří | pdficon
143-151 Замечания по вопросу взаимосвязей различных злементов [i.e. элементов] поэтического произведения Turčány, Viliam | pdficon
153-160 Príspevok k otázke vzťahu eufónie a významovej výstavby básne : (k výskumu poézie Fraňa Kráľa) Brezina, Ján | pdficon
161-170 K sémantice metrického systému májovců Červenka, Miroslav | pdficon
171-178 Veršová struktura a způsob zobrazení skutečnosti : (na základě rozboru díla Nezvalova, Seifertova a Halasova) Voisine-Jechová, Hana | pdficon
179-184 K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci : (se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela) Štukavec, Libor | pdficon
185-188 O jednej analýze sémantickej výstavby básne Ivanová-Šalingová, Mária | pdficon
Z historické poetiky české a slovenské
191-194 Souvislosti mezi veršovými systémy a tematikou v lidové slovesnosti Horálek, Karel | pdficon
195-201 Staročeský hexametr s přihlédnutím k hexametru novočeskému Nováková, Julie | pdficon
203-217 Několik poznámek k významové hodnotě staročeského bezrozměrného verše Tichá, Zdeňka | pdficon
219-226 K otázkám vývoje bezrozměrného verše v české literatuře husitské doby Svejkovský, František | pdficon
227-235 Otázky rytmicko-metrického rozboru veršů české kramářské poezie 17.-19. století Beneš, Bohuslav | pdficon
237-245 Uplatnění tří prozódií v díle Fr.L. Čelakovského Závodský, Artur | pdficon
K aplikaci matematických metod
249-257 Моделирование ритмики стиха посредством марковских процессов Klimentová, Jana | pdficon
259-261 Die Entwicklung des slowakischen Reimes im XIX. und XX. Jahrhundert Štukovský, Robert; Altmann, Gabriel | pdficon
263-264 The measurement of euphony Altmann, Gabriel | pdficon
265-269 The limits of mathematical methods in analyzing verse Hrabák, Josef | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet