Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969)

Image
Contributor
Pražák, Richard (Editor)
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1970
Extent
480 s.
Language
Czech
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
Page Chapter number Title
5-9 Úvodní projev akademika Bohuslava Havránka | pdf icon Havránek, Bohuslav
Historie
Page Chapter number Title
10-36 L'importance et le tâches des études balkaniques dans le pays tchèques | pdf icon Macůrek, Josef
37-47 Historiographie slovaque sur l'histoire de l'Europe du sud-est de 1945 a 1969 | pdf icon Bystrický, Valerián
48-58 Osídlení Balkánu Slovany a byzantská historiografie | pdf icon Havlík, Lubomír Emil
59-67 Avarská problematika | pdf icon Poucha, Pavel
68-75 Avarské vpády a ochrana byzantských provincií na Balkáne v 7. stor. | pdf icon Avenarius, Alexander
76-83 Bogomilismus v Uhrách v 11. století | pdf icon Pražák, Richard
84-88 "Bulhari" v stredoeurópskych prameňoch 11.-14. stor. | pdf icon Halaga, Ondrej Rodmil
89-95 Sociální a ekonomické aspekty úpadku byzantských měst palaiologovské době | pdf icon Hrochová, Věra
96-103 Migrácia srbského, bosenského a chorvatského obyvateľstva z Balkánu do strednej Európy v dôsledku tureckých vojen | pdf icon Kučerová, Květoslava
104-109 Vztah osmanské vlády k orthodoxní církvi sinajské ve světle tureckých listin | pdf icon Veselá, Zdenka
110-115 Náboženské nadace založené v Egyptě osmanskými místodržícími balkánského původu během 16. století | pdf icon Veselý, Rudolf
116-126 K některým otázkám sbližovacích a sjednocovacích snah balkánských národů v 19. století | pdf icon Žáček, Václav
127-135 Mezinárodní socialistické hnutí o "východní otázce" v letech 1848-1914 | pdf icon Kolejka, Josef
136-143 Národné hnutia na Balkáne koncom 19. storočia | pdf icon Krajčovič, Milan
144-151 Počátky vývozu kapitálu Pražské úvěrní banky na Balkán | pdf icon Nečas, Ctibor
152-158 Československo-rumunský spolok v Bratislave (1929-1939) | pdf icon Kovačovičová, Hilda
159-165 Diskuse | pdf icon Romportlová, Marta
Jazykověda
Page Chapter number Title
169-176 Auffassung, Tradition, Aufgaben und Möglichkeiten unserer linguistischen Balkanologie | pdf icon Horálek, Karel
177-189 Die problematik des Studiums balkanischer Sprachen in der Slowakei | pdf icon Blanár, Vincent
190-201 Počet a význam slov prabulharsko-turanského původu v dnešní bulharštině | pdf icon Krandžalov, Dimitr
202-212 "Kavkazské" lexikální prvky v starých jazycích balkánských | pdf icon Polák, Václav
213-220 K otázce vlivu řečtiny na církevněslovanské památky s latinskou předlohou | pdf icon Páclová, Ilona
221-227 K otázce životnosti, neživotnosti a obourodosti substantiv ve slovanských a balkánských jazycích | pdf icon Hořejší, Vladimír
228-232 K otázke frazeologických kaliek turkotatárskeho pôvodu v balkánskych jazykoch | pdf icon Odran, Milan
233-238 O homonymii pronominálních adverbií a předložek | pdf icon Kopečný, František
239-247 K vývoji číslovek v balkánských jazycích | pdf icon Večerka, Radoslav
248-253 Sémantika modálních, temporálních a vidových tvarů slovesa v balkánských jazycích | pdf icon Heřman, Sáva
254-260 Vztah mezi vlivy dialektů a jiných slovanských jazyků v počátcích vytváření spisovné bulharštiny | pdf icon Šaur, Vladimír
261-267 K charakteristice makedonského kosturského dialektu v dnešním Řecku | pdf icon Dorovský, Ivan
268-273 Slavismy v rumunštině | pdf icon Beneš, Pavel
274-280 K otázce slovanského vlivu na názvosloví rumunských řemesel | pdf icon Wittoch, Zdeněk
281-290 Lexikální balkanismy v západoslovanských jazycích, zvláště v slovenštině | pdf icon Hauptová, Zoe
291-296 Význam studia srbocharvátského jazyka pro balkanistiku | pdf icon Sedláček, Jan
297-301 Několik poznámek k slovanských toponymům v Řecku | pdf icon Dorovský, Ivan
302-310 Balkanistické dílo Jana Urbana Jarníka | pdf icon Smrčková, Jiřina
311-318 Podmínky rozvoje albánského spisovného jazyka a jeho základní charakteristika | pdf icon Brabcová, Radoslava
319-326 Diskuse | pdf icon Šaur, Vladimír
327 [Poznámka] | pdf icon
Literární věda
Page Chapter number Title
331-344 Études sur les littératures balkaniques dans les pays tchèques : (état présent et tâches à réaliser) | pdf icon Dolanský, Julius
345-356 Recherches faites en Slovaquie sur les littératures balkaniques | pdf icon Klátik, Zlatko
357-364 Počátky romantismu v literaturách jižních Slovanů | pdf icon Bechyňová, Věnceslava
365-371 K poetike srbskej realistickej poviedky : (konfrontácia Lazarevićovej a Veselinovićovej tvorby) | pdf icon Klátik, Zlatko
372-379 K typologii moderny v jugoslávské literatuře | pdf icon Kudělka, Viktor
380-388 Ivo Vojnović a Slováci | pdf icon Choma, Branislav
389-395 K otázke vymedzenia bulharského symbolizmu | pdf icon Koška, Ján
396-401 Emanuel Fait a makedonská lidová slovesnost | pdf icon Dorovský, Ivan
402-410 Niekoľko aspektov kritiky spoločnosti v rumunskej dráme (1860-1890) | pdf icon Hušková, Jindra
411-415 Bulharské pesnopojki a jejich středoevropské paralely | pdf icon Beneš, Bohuslav
416-425 Varianty epickej piesne o Siládim a Haďmášim v balkánských a východoeurópskych literatúrach | pdf icon Csanda, Alexander
426-434 Na marginama književnosti na albanskom jeziku u Jugoslaviji | pdf icon Kvapil, Miroslav
435-441 Diskuse | pdf icon Dorovský, Ivan
Národopis
Page Chapter number Title
445-451 Die tschechische volkskundliche Balkanistik und ihre Aufgaben | pdf icon Frolec, Václav
452-458 Zur bisherigen Entwicklung der volkskundlichen Balkanistik und deren gegenwärtigen Aufgaben in der Slowakei | pdf icon Podolák, Ján
459-461 Diskuse | pdf icon Frolec, Václav