[Walser, Gerold. Hellas und Iran: Studien zu den griechisch-persisehen Beziehungen vor Alexander]

Author: Češka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 198-200
Extent
198-200
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Walser, Gerold. Hellas und Iran: Studien zu den griechisch-persisehen Beziehungen vor Alexander. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. XI, 141 s. Erträge der Forschung, Band 209. ISBN 3-534-07272-3.
Document