[Christ, Karl. Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Erster Band, Römische Republik und augusteischer Principat]

Author: Češka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1986, vol. 35, iss. E31, pp. 202-203
Extent
202-203
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Christ, Karl. Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Erster Band, Römische Republik und augusteischer Principat. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. VIII, 275 s. ISBN 3-534-08337-7.
Document