[Thumb, Albert; Scherer, Anton. Handbuch der griechischen Dialekte. T. 2.]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 152-154
Extent
152-154
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Thumb, Albert; Scherer, Anton. Handbuch der griechischen Dialekte. Teil 2. Zweite erw. Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1959. 436 s.
Document