Laténske a rímske relikty v slovansko-avarských hroboch na Slovensku

Variant title
Die latènezeitlichen und römischen Relikte in der slawisch-awarischer Gräbern in der Slowakei
Латенские и римские реликты в славянско-аварских погребениях в Словакии
Contributor
jp (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [127]-131
Extent
[127]-131
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Document