O ekonomických předpokladech zkracování pracovní doby

Variant title
Экономические предпосылки сокращения рабочего времени
Über die ökonomischen Voraussetzungen der Verkürzung der Arbeitszeit
Author: Kirš, Zdeněk
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. [28]-41
Extent
[28]-41
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Ujasnění základní koncepce a vypracování dlouhodobého programu rozvoje životní úrovně obyvatelstva naší společnosti je spjato s řešením celé řady ekonomických a politických problémů, jež mají komplexně postihnout probíhající změny ve způsobu života a práce lidí. Proto zaujímá tato problematika oprávněně jedno z předních míst ve státním plánu výzkumu Československé akademie věd a nemalou pozornost jí věnuje také Výzkumný ústav národohospodářského plánování. Za spolupráce obou uvedených institucí byla již koncem roku 1959 sestavena výhledová studie, nazvaná Problémy dlouhodobého rozvoje životní úrovně; je to velmi podnětná a do značné míry vyčerpávající práce, která svým způsobem uzavírá první etapu výzkumného úkolu. Její význam spočívá hlavně v promyšlených a věcných závěrech, kterými vytyčuje hlavní cestu dalšího zkoumání rozvoje životní úrovně. Z širokého okruhu otázek v práci obsažených vyjímáme pouze jednu otázku dílčí, a to problém ekonomických předpokladů vedoucích ke zkracování pracovní doby. Při výkladu zachováváme v podstatě týž metodický postup, který zvolili také autoři Problémů dlouhodobého rozvoje životní úrovně. Vycházíme proto z některých obecných tendencí, v nichž se projevují základní kvalitativní změny ve způsobu života a práce a objektivní platnost těchto tendencí se snažíme dokázat na výsledcích rozvoje našeho národního hospodářství.
Document