Die anderen Thesen des Prager Linguistenkreises

Variant title
Jiné teze Pražského lingvistického kroužku
Source document: Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. [287]-313
Extent
[287]-313
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Abstract(s)
V textu se pojednává o posledním kolektivním vystoupení Pražského lingvistického kroužku (PLK) – jeho odpovědích na otázky předložené účastníkům 6. mezinárodního lingvistického sjezdu v Paříži v roce 1948. Nejdříve se píše o tom, kdo z PLK se skutečně zúčastnil pařížského sjezdu (Havránek, Horálek, Vachek). Pak se probírají jednotlivé odpovědi, týkající se otázky existence obecných jazykových kategorií, souvislostí fonologické a gramatické struktury jazyka, možnosti obecných definic v morfologii a syntaxi, jazykového kontaktu, jazykové terminologie, jazykového atlasu, statistiky v lingvistice a interlingvistiky. Odpovědi PLK se zasazují do kontextu minulé i budoucí práce Pražské školy i do souvislosti s jinými lingvistickými teoriemi. Dále se líčí, jak vystoupili zástupci PLK v diskusích na sjezdu, a autor se zamýšlí nad autorstvím jednotlivých odpovědí PLK (vyzdvihuje se pravděpodobná silná role na sjezdu nezúčastněného V. Skaličky). Nakonec se ukazuje, jak zprávy o sjezdu od dvou pražských účastníků (Vachek, Horálek) odrážejí dobu. Dodatkem se pojednává o (ne)účasti pražských lingvistů na následujících sjezdech v Londýně, Oslu a Cambridgi.
Note
  • Příloha: Text der Antworten des Prager Linguistenkreises (ve francouzštině) na s. 305-310.
Document
References:
[1] Baran, H. et. al. (Hrsg.) 1999. Roman Jakobson. Teksty, dokumenty, issledovanija [Roman Jakobson. Texte, Dokumente, Studien]. Moskva.

[2] Daneš, F. 1967. Order of elements and sentence intonation . In: To Honor Roman Jakobson: Essays on the occasion of his seventieth birthday 11 October 1966. Vol. 1. The Hague – Paris, 499–512. (Janua linguarum. Series Maior. 31.) – Nachdruck in Intonation: Selected readings. Hrsg. von D. Bolinger. Harmondsworth 1972, 216–232 und in F. Daneš: Jazyk a text. II. Hrsg. von O. Uličný. Praha 2000, 160–175.

[3] Eramian, G. M. 1988. Edward Sapir and the Prague School . Historiographia Linguistica 15, 377–399. | DOI 10.1075/hl.15.3.04era

[4] Haspelmath, M. 2005. Preface to the reprinted edition . In: J. H. Greenberg: Language Universals. Berlin – New York, VII–XVII.

[5] Havránek, B. 1928. Směry dnešního lingvistického bádání . In: B. Havránek: Genera verbi v slovanských jazycích. I. Praha, 3–7. (Rozpravy Král. české spol. nauk, tř. fil. hist. jazykozpyt., Nová řada VII, č. 2) – Englische Übersetzung: Trends in present day linguistic research. in: Praguiana: Some basic and less known aspect of the Prague linguistics school. Hrsg. von J. Vachek. Amsterdam (linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 12.) & Praha 1983, 65–75.

[6] Havránek, B. 1929. Influence de la fonction de la langue littéraire sur la structure phonologique et grammaticale du tchèque littéraire . Travaux du Cercle linguistique de Prague 1, 106–120. – Nachdruck in Vachek 1964c, 252–269.

[7] Havránek, B. 1931. Zur Adaptation der phonologischen Systeme in den Schriftsprachen . Travaux du Cercle linguistique de Prague 4, 267–278. – Nachdruck in Vachek 1964c, 270–283.

[8] Havránek, B. 1940. Strukturální linguistika [Strukturale Linguistik]. In: Ottův Slovník naučný nové doby. Bd. VI/1. Praha, 455–457.

[9] Havránek, B. 1966. Zur Problematik der Sprachmischung . In: Vachek 1966, 81–95.

[10] Havránková, M. – Toman, J. (Hrsg.) 2001. Quadrilog. Bohuslav Havránek, Zdeňka Havránková, Roman Jakobson, Svatava Pírková‑Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930–1978 [Quadrilog. Bohuslav Havránek, Zdeňka Havránková, Roman Jakobson, Svatava Pírková‑Jakobsonová. Wechselseitige Korrespondenz 1930–1978] . Praha.

[11] Horálek, K. 1948–1949. Mezinárodní linguistický kongres v Paříži [Der internationale linguistische Kongress in Paris] . Slovo a slovesnost 11, 91–93.

[12] Horálek, K. 1964. A propos de la théorie des oppositions binaires . In: Lunt 1964, 414–417.

[13] Jakobson, R. 1949. The phonemic and grammatical aspects of language in their interrelations . In: Lejeune 1949, 5–18. – Nachdruck in Jakobson 1971, 103–114.

[14] Jakobson, R. 1958a. Morfologičeskie nabljudenija nad slavjanskim skloneniem (Sostav russkix padežnyx form) . In: American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists, Moscow, September 1958. 's-Gravenhage, 127–156. (Slavistic Printings and Reprintings. 21.) – Nachdruck in Jakobson 1971, 154–183. – Englische Übersetzung: Morphological observations on Slavic declension (The structure of Russian case forms). In: R. Jakobson: Russian and Slavic Grammar. Studies 1931–1981. Hrsg. von L. R. Waugh und M. Halle. Berlin etc. 1984, 105–133. (Janua linguarum. Series Maior. 106.)

[15] Jakobson, R. 1958b. Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics . In: Sivertsen 1958, 17–25, 33–35. – Nachdruck in R. Jakobson: Selected Writings I: Phonological Studies. 3. Aufl. Berlin – New York 2002, 523–532.

[16] Jakobson, R. 1965. Quest for the essence of language . Diogenes 51, 21–37. – Nachdruck in Jakobson 1971, 345–359. | DOI 10.1177/039219216501305103

[17] Jakobson, R. 1971. Selected Writings II: Word and Language . The Hague – Paris.

[18] Jakobson, R. 1979. Selected Writings V: On verse, its masters and explorers . The Hague etc.

[19] Koerner, E. F. K. 2002. Towards a History of American Linguistics . London – New York. (Routledge Studies in the History of Linguistics. 5.)

[20] Lejeune, M. (Hrsg.) 1949. Actes du Sixième Congrès international des linguistes . Paris.

[21] Leška, O. 1994. Morphological categories in the Prague School . In: The Prague School of Structural and Functional Linguistics: A short introduction. Hrsg. von Ph. A. Luelsdorff. Amsterdam – Philadelphia, 73–121. (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 41.)

[22] Lunt, H. G. (Hrsg.) 1964. Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists . London etc. (Janua linguarum. Series Maior. 12.)

[23] Mathesius, V. 1911. O potenciálnosti jevů jazykových . In: Věstník Královské české společnosti nauk 1911–12, třída filosoficko‑historicko‑jazykozpytná, č. 2, únor 1911. – Englische Übersetzung: On the potentiality of the phenomena of language. In: Vachek 1964c, 1–32.

[24] Mathesius, V. 1931. Zum Problem der Belastungs und Kombinationsfähigkeit der Phoneme . Travaux du Cercle linguistique de Prague 4, 148–152. – Nachdruck in Vachek 1964c, 177–182.

[25] Míšková, A. 2003. Destruktion und Selbstdestruktion des Prager Linguistik Zirkels . In: Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. Hrsg. von M. Nekula. Heidelberg, 209–224. (Slavica. Monographien, Hand, Lehr und Wörterbücher. 3.)

[26] Norman, F. – Ganz P. F. (Hrsg.) 1956. Proceedings of the Seventh International Congress of Linguists . London.

[27] Novák, P. 1991. K poválečným osudům české lingvistiky [Zum Nachkriegsschicksal der tschechischen Linguistik] . Slovo a slovesnost 52, 183–193.

[28] Pauliny, E. 1946–1947. O úlohách slovenskej dialektologie [Zu den Aufgaben der slovakischen Dialektologie] . Jazykovedný sborník 1–2, 260–264.

[29] Pauliny, E. 1947. Nárečie zátopových osád na Hornej Orave [Die Mundart der überschwemmten Orte in der Horná Orava] . Turčiansky Sv. Martin. (Spisy Jazykovedného odboru Matice slovenskej. B/3.)

[30] Postal, P. M. 1968. Aspects of Phonological Theory . New York etc.

[31] Rudy, S. 1990. Roman Jakobson 1896–1982: A complete bibliography of his writings . Berlin – New York.

[32] Rudy, S. 1999. Jakobson pri makkartizme [Jakobson während des McCarthyismus] . In: Baran et al. 1999, 192–200.

[33] Sapir, E. 1921 [1947]. Language: An introduction to the study of speech . New York.

[34] Sgall, P. 2002. Freedom of language: Its nature, its sources, and its consequences . Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 4, 309–329. – Nachdruck in P. Sgall: Language in its Multifarious Aspects. Hrsg. von E. Hajičová und J. Panevová. Prague 2006, 44–66.

[35] Sgall, P. – Hajičová, E. – Panevová, J. 1986. The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects . Dordrecht & Praha.

[36] Sivertsen, E. (Hrsg.) 1958. Proceedings of the Eight International Congress of Linguists . Oslo.

[37] Skalička, V. 1935. Zur ungarischen Grammatik . Praha. (Facultas philosophica Universitatis Carolinae Pragensis. Práce z vědeckých ústavů. 39.) – Nachdruck in Skalička 1979, 59–125.

[38] Skalička, V. 1941. Vývoj české deklinace. Studie typologická . Praha. (Studie Pražského linguistického kroužku. 4.) – Verkürzte deutsche Übersetzung: Die Entwicklung der tschechischen Deklination. In: Skalička 1979, 126–172.

[39] Skalička, V. 1947–1948. Kodaňský strukturalismus a "pražská škola" [Der Kopenhagener Strukturalismus und die "Prager Schule"] . Slovo a slovesnost 10, 135–142.

[40] Skalička, V. 1957. Komplexnost jazykových jednotek [Die Komplexität der sprachlichen Einheiten] . Universitas Carolina, Philologica 3, 15–25.

[41] Skalička, V. 1958. O současném stavu typologie . Slovo a slovesnost 19, 224–232. – Deutsche Übersetzung: Über den gegenwärtigen Stand der Typologie. In: Skalička 1979, 312–328.

[42] Skalička, V. 1962. Das Wesen der Morphologie und der Syntax . Slavica Pragensia 4, 123–127. (Acta Universitatis Carolinae 1962. Philologica. 3.)

[43] Skalička, V. 1974. Konstrukt-orientierte Typologie . Linguistica Generalia 1, 17–23. (Acta Universitatis Carolinae 1974. Philologica. 5.)

[44] Skalička, V. 1979. Typologische Studien . Hrsg. von P. Hartmann. Braunschweig – Wiesbanden. (Schriften zur Linguistik. 11.)

[45] Slotty, F. 1932. Satz und Sinn . In: Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli linguistici Pragensis sodalibus oblata. Pragae, 92–94

[46] Sova, R. 2007. Unfashionable Studies on Noam Chomsky and Petr Sgall . München. (Travaux linguistiques de Brno. 1.)

[47] Thèses 1929 = Thèses [présentées au Premier Congrès des philologues slaves] . Travaux du Cercle linguistique de Prague 1, 5–29. – Nachdruck in Vachek 1964c, 33–58.

[48] Trnka, B. 1935. A Phonological Analysis of Present‑Day Standard English . Praha. (Studies in English by Members of the English Seminar of the Charles University, Prague. 5. = Facultas Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis. Práce z vědeckých ústavů. 37.)

[49] Trnka, B. 1982. Selected Papers in Structural Linguistics . Hrsg. von V. Fried. Berlin etc. (Janua linguarum. Series Maior. 88.)

[50] Vachek, J. 1940. Poznámky k fonologii českého lexika [Bemerkungen zur Phonologie der tschechischen Lexik] . Listy filologické 67, 395–402.

[51] Vachek, J. 1948–1949. Šestý mezinárodní linguistický sjezd v Paříži [Der sechste internationale linguistische Kongress in Paris] . Časopis pro moderní filologii 32, 1–4.

[52] Vachek, J. 1958a. Some notes on the development of language seen as a system of systems . In: Sivertsen 1958, 418–419.

[53] Vachek, 1958b. Notes on the development of language seen as a system of systems (A contribution to comparative phonematic studies of English and some Slavonic languages) . Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 6, 94–106.

[54] Vachek, J. 1962. On the interplay of external and internal factors in the development of language . Lingua 11, 433–448. – Nachdruck in Vachek 1976, 91–103. | DOI 10.1016/0024-3841(62)90053-0

[55] Vachek, J. 1964a. Od školy pražské k harvardské [Von der Prager zur Harvarder Schule] . Slovo a slovesnost 25, 288–291.

[56] Vachek, J. 1964b. Prague phonological studies today . Travaux linguistiques de Prague 1, 7–20.

[57] Vachek, J. (Hrsg.) 1964c. A Prague School Reader in Linguistics . Bloomington.

[58] Vachek, J. 1965. On the internal and external determination of sound-laws . Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 23, 49–57.

[59] Vachek, J. (Hrsg.) 1966. Les problèmes du centre et de la péripherie du système de la langue . Prague. (Travaux linguistiques de Prague. 2.)

[60] Vachek, J. 1968. Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny [Die Dynamik des phonologischen Systems des gegenwärtigen Standardtschechisch] . Praha. (Studie a práce lingvistické. 8.)

[61] Vachek 1976. Selected Writings in English and General Linguistics . The Hague – Paris (Janua linguarum. Series Maior. 92.) & Prague.

[62] Vachek, J. 2002. Prolegomena to the history of the Prague School of Linguistics . Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 4, 3–81.

[63] Vykypěl, B. 2005. Glossematikstudien. Unzeitgemäße Betrachtungen zu Louis Hjelmslevs Sprachtheorie . Hamburg. (Philologia – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse. 66.)

[64] Vykypěl, B. 2005–2006. Die Dynamik des obersorbischen phonologischen Systems . Zeitschrift für Slavische Philologie 64, 135–155

[65] Vykypěl, B. 2006. Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis) . München. (LINCOM Studies in Language Typology. 14.)

[66] Vykypěl, B. 2009. Empirical Functionalism and the Prague School . München. (Travaux linguistiques de Brno. 6.)

[67] Vykypělová, T. 2009. Zu den silbenbildenden Liquiden in den slawischen Sprachen . In: Recherches fonctionnelles et structurales 2009. Hrsg. von B. Vykypěl und V. Boček. München, 133–138. (Travaux linguistiques de Brno. 5.)