Способы выражения высшей или крайней степени признака у прилагательных в русском языке и их чешские соответствия

Variant title
Sposoby vyraženija vysšej ili krajnej stepeni priznaka u prilagatel'nych v russkom jazyke i ich češskije sootvetstvija
Postupy při vyjádření vysoké míry vlastnosti u ruských adjektiv a jejich české protějšky
Author: Brandner, Aleš
Source document: Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. [149]-161
Extent
[149]-161
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Article
Language
Russian
License: Not specified license
Abstract(s)
V práci se rozebírají způsoby vyjádření vysoké míry vlastnosti (elativu) u ruských adjektiv a jejich paralely v češtině. Elativ je vyjádřen třetím stupněm komparace přídavného jména. Jde o označení maximálního stupně vlastnosti bez srovnání s jinými předměty. Elativní význam superlativu se blíží kategorii subjektivního hodnocení a slouží pro subjektivní vyjádření krajní meze, vysoké míry vlastnosti. Obvykle se v gramatikách považují za nositele elativního významu pouze tvary na -ейш- // -айш-, ovšem i tvary analytické mohou mít stejný význam. Elativní význam mají i přídavná jména odvozená některými zesilujícími prefixy a sufixy a dále podoby, které vznikly zdvojením přídavného jména. Provedená analýza jazykového materiálu naznačila, že v ruštině se vyskytují elativní tvary hojněji než v češtině; v češtině můžeme tento nedostatek vyvážit užitím významově intenzivnějších nestupňovaných adjektiv, popř. spojením nestupňovaných adjektiv s významově intenzivními příslovci.
Document
References:
[1] Виноградов, В. В.: Русский язык. Грамматическое учение о слове . Москва, "Высшая школа", 1972.

[2] Виноградов, В. В. – Истрина, Е. С. – Бархударов, С. Г. (ред.): Грамматика русского языка. Том I. Фонетика и морфология . Москва, Изд-во Академии наук СССР, 1953.

[3] Иванов, В. В.: Историческая грамматика русского языка . Москва, "Просвещение", 1983.

[4] Иванов, В. В. – Потиха, З. А.: Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе . Москва, "Просвещение", 1985.

[5] Исаченко, А. В.: Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Морфология. Часть первая . Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1954.

[6] Колесов, В. В.: Историческая грамматика русского языка . Санкт-Петербург, "Русский язык: учебники для высшей школы", 2008.

[7] Шведова, Н. Ю. (ред.): Русская грамматика I. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология . Москва, "Наука", 1980.

[8] Янович, Е. И.: Историческая грамматика русского языка . Минск, "Университетское", 1986.

[9] Běličová, H.: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských . Karolinum – Nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 1998.

[10] Doleželová, E.: Лекции по морфологии русского языка . Skriptum. Masarykova univerzita, Brno 2002.

[11] Hanusová, Z.: K překladu ruského elativu do češtiny . Ruský jazyk 21 (1970/71), 249–251.

[12] Havránek, B. (red.): Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví . SPN, Praha 1976.

[13] Horálek, K. (red.): Русская грамматика 1–2 . Academia, Praha 1979.

[14] Kopeckij, L. V.: Морфология современного русского литературного языка . SPN, Praha 1976.

[15] Leška, O.: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny . Euroslavica, Praha 2003.

[16] Žaža, S. (red.): Morfologie ruštiny I . Skriptum. Masarykova univerzita, Brno 1996.