Benjaminiana : k remediaci vybraných Benjaminových pojmů v diskurzu nových digitálních médií

Title: Benjaminiana : k remediaci vybraných Benjaminových pojmů v diskurzu nových digitálních médií
Variant title
Benjaminiana : on remediation of some Benjamin's notions in new media discourse
Source document: Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. [87]-106
Extent
[87]-106
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The Work of Art in The Age of Mechanical Reproduction (1936) by Walter Benjamin is one ofthe most often quoted texts in the new digital media discourse. In the paper, I follow ways of transposition and appropriation of Benjamin's notions, especially "reproduction" and "aura", in the theory of new digital media. The argument is based on a concept of remediation formulated by J. D. Bolter and R. Grusin. ... [Celé shrnutí v článku].
References
[1] Adorno, Th. W.: Estetická teorie, překlad Dušan Prokop, Praha: Panglos, 1997.

[2] Adorno, Th. W. – Horkheimer, M.: Dialektika osvícenství. Filosofické fragmenty. Praha: Oikoymenh, 2009.

[3] Allmer, P. – Sears, J. (eds.): Reproducing Art: Walter Benjamin's "Work of Art" Essay Reconsidered. Zvláštní vydání internetového časopisu: InterCulture: An Interdisciplinary Journal, 2006. On-line: http://www.fsu.edu/~proghum/interculture/benjamin.html (rev. 20.6. 2011).

[4] Barthes, R.: Mytologie, překlad Josef Fulka, Praha: Dokořán, 2004.

[5] Barthes, R.: Světlá komora: Poznámky k fotografii, překlad a doslov Miroslav Petříček, Praha: Fra, 2005.

[6] Benjamin, W.: Malé dějiny fotografie. In Benjamin, W. Iluminácie. Překlad, editorství a doslov: Adam Bžoch. Bratislava: Kalligram, 1999, s. 160-174.

[7] Benjamin, W.: O některých motivech u Baudelaira. In Walter Benjamin: Dílo a jeho zdroj, Praha: Odeon, 1979, s. 81 - 112.

[8] Benjamin, W.: Prekladaťelova úloha. In Benjamin, Iluminácie. Překlad, editorství a doslov: Adam Bžoch (ed.), Bratislava: Kalligram, 1999, s. 73 – 83.

[9] Benjamin, W.: Umělecké dílo v době své technické reproudkovatelnosti. In Benjamin, W. Dílo a jeho zdroj. Překlad: Věra Saudková. Editorka: Růžena Grebeníčková. Doslov napsal: Jaroslav Střítecký. Praha: Odeon, 1979, s. 17 – 47.

[10] Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj. Překlad: Věra Saudková. Editorka: Růžena Grebeníčková. Doslov napsal: Jaroslav Střítecký. Praha: Odeon, 1979.

[11] Bergson, H.: Hmota a paměť: esej o vztahu těla k duchu. Praha: Oikoymenh, 2003.

[12] Bolter, J. D.: Performance a aura nových médií. Přeložila J. Horáková. Profil současného výtvarného umenia, č. 2, roč. XIII, Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 2006, s. 6–15.

[13] Bolter, J. D. – Grusin, R. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.

[14] Bouretz, P.: Svědkové budoucího času I. Cohen, Rosenzweig, Benjamin, Praha: Oikoymenh, 2009.

[15] Bouriaud, N.: Postprodukce: kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět, Praha: Tranzit, 2004.

[16] Bžoch, A.: Walter Benjamin a estetická moderna. Bratislava: VEDA, 1999.

[17] Costello, D.: Aura, Face, Photography: Re-Reading Benjamin Today. in Benjamin and Art (ed. Andrew Benjamin), New York: Continuum, 2006, p. 164–184.

[18] Davis, D.: The Work Of Art in the Age of Digital Reproduction: An Evolving Thesis (1991–1995). Leonardo, Vol. 28, No. 5, Third Annual New York Digital Salon, 1995, p. 381–386.

[19] Dixon, S.: Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation. Cambridge, Mass. – London, UK: MIT Press, 2007.

[20] Gumbrecht, H. U. – Marrinan, M. (eds.): Mapping Benjamin, The Work of Art in the Digital Age. Stanford: Stanford University Press, 2003.

[21] Horáková, J.: Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti. Brno: FF MU, 2010. Dostupné na adrese: http://is.muni.cz/elportal/?id=906498 (cit. dne 20.6.2011).

[22] Leslie, E.: (bez názvu - zahajovací řeč u příležitosti spuštění internetových stránek věnovaných Benjaminově studii a její transformaci do kontextu nových digitálních médií, předneseno: 26. října 1996), dostupné on-line: <http:www.obsolete.com/artwork> (rev. 20.6.2011).

[23] Leslie, E.: Walter Benjamin, London: Reaktion Books, 2007.

[24] Lévy, P.: Kyberkultura, Praha: Karolinum, 2000.

[25] Malina, R. F.: Digital Image: Digital Cinema: The Work of Art in the Age of Post-Mechanical Reproduction. Leonardo. Supplemental Issue, Vol. 3, Digital Image, Digital Cinema: SIGGRAPH‚ 90 Art Show Catalog, MIT Press 1990, p. 33–38. Dostupné také on-line: http://www.jstor.org/stable/1557892 (rev. 20.6. 2011).

[26] Mandiberg, M.: After Sherrie Levine, 2001, on-line: http://www.aftersherrielevine.com/ a

[27] McLuhan, M.: Je přirozené, aby si jedno médium přivlastňovalo druhé a zneužívalo je?, in: Marshall McLuhan: Člověk, média a elektronická kultura, Brno: Jota, 2000, s. 159 – 167.

[28] Mul, J. de: The work of art in the age of digital recombination. Marianne van den Boomen, Sybille Lammes, Ann-Sophie Lehmann, Joost Raessens, Mirko Tobias Schäfer (eds.): Digital Material. Tracing New Media in Everyday Life and Technology. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, p. 95 – 106. Dostupné on-line: http://gameresearch.academia.edu/SybilleLammes/Books/133985/Digital_Materials_Tracing_New_Media_in_Everyday_Life_and_Technology.

[29] Nichols, B.: The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems. In Electronic Culture. Technology and Visual Representation. Timothy Druckrey (ed.). Aperture Foundation. 1996, p 121–143. Původně vyšlo in: Screen 29 (May 1988), p. 22–46. | DOI 10.1093/screen/29.1.22

[30] Rankov, P.: Informačná spoločnosť, Levice: Koloman Kertész Bagala, 2006, s. 27–28.

[31] Střítecký, J.: Prameny naděje, doslov k: Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979, s. 409–427.

[32] Sontagová, S.: O fotografii, překlad Pavel Vančát, Praha: Paseka/Barrister&Principal, 2002.

[33] Virilio, P.: Estetika mizení, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.