Mythen der Heimkehr : Versuch über Dichtung und ontologische Erfahrung

Variant title
Mýty návratu : básnická imaginace a ontologická zkušenost
The myths of return : poetic immagination and ontological experience
Source document: Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. [37]-45
Extent
[37]-45
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Abstract(s)
Obrat k ontologické otázce je pro filosofii trvalým pokušením. Ve 20. století se objevila Heideggerova existenciální analytika "existence" a "bytí" jako jeho východiska a zároveň se toto století stalo svědkem Heideggerova obratu ("Kehre") i vzniku dalších tzv. "nových ontologií" v dílech N. Hartmanna nebo Th. Litta, jež vzbudily dočasnou pozornost. Jistou zvláštnost v tomto vývoji představuje skutečnost, že si různí interpreti zkušenosti s bytím slibovali větší úspěch od básnické imaginace než od samotné filosofie. Již Heidegger se odvolával na Hölderlina, Georga a Trakla. Karl Albert se vztahuje k Hermannu Brochovi a Saint-Johnu Persemu, zatímco oblíbenými autory pro F. Kaufmanna byli Hofmannsthal, Rilke a romanopisec Thomas Mann. Ve své studii vykládá autor dva tematické komplexy z celkové souvislosti "básnické imaginace a ontologické zkušenosti", a to Heideggerovu interpretaci básně Slovo od St. George, v souvislosti s ontologií amerického filosofa P. Weisse pak báseň Slovo jako meditace od W. Stevense. Oba tyto lyrické útvary jsou literárním zpracováním "mýtu návratu", a tím odrážejí podle autorova názoru rovněž situaci filosofie.
The turn to ontological questions is a constant temptation for philosophy. The 20th century saw Heidegger's existential analytics of "existence" and "being" as the starting point of his thought. However, it also saw Heidegger's turn ("Kehre") and the emergence of other "new ontologies" in the works of N. Hartmann and T. Litt, which attracted temporary attention. A remarkable moment in the development is the fact that various exponents of the experience of being expected more success from poetic imagination rather than philosophy. Heidegger himself referred to Hölderlin, Georg a Trakl. Karl Albert referred to Hermann Broch and Saint-John Perse, while F. Kaufmann's favorite authors were Hofmannsthal, Rilke and the novelist Thomas Mann. In the essay the author explains two topical complexes from the overall context of "poetic imagination and ontological experience" – Heidegger's interpretation of the poem Word by S. Georg and, in connection with the ontology of the American philosopher P. Weiss, an interpretation of the poem Word as Meditation by W. Stevens. Both of these lyrical forms present literary treatment of the "myth of return" and, in the author's opinion, thus reflect the situation in philosophy.
Document