Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opera Slavica
1991, roč. 1, č. 2

Rok: 1991
Rok vydání: 1991
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Obsah:

2-12 Kultivování spisovného jazyka v nejstarších literárních památkách ruské provenience (1. část) Trösterová, Zdeňka | pdficon
13-17 Развитие праславянских сочетаний *-dl-, *-tl- в восточнословянской языковой ветви Brandner, Aleš | pdficon
18-23 Některé rusko-anglické typologické shody v gramatickém systému na rozdíl od češtiny (s přihlédnutím k dalším slovanským jazykům) Jiráček, Jiří | pdficon
24-28 Чешские коммуникативные формы высказывания с частицей že и их русские эквиваленты Žaža, Stanislav | pdficon
29-32 Функции частиц разве и неужели в русских вопросительных предложениях Šturala, Jan | pdficon
33-36 Abstraktní zobecnění v odborném stylu Šimková, Alena | pdficon
37-42 Функция действия как интегрирующий семантический признак русского глагола Talická, Jelizaveta | pdficon
Recenze
43-45 [Baláž, G. a kol. Современный русский язык в сопоставлении со словацким: морфология] Jiráček, Jiří | pdficon
45-47 [Чекмонас, В.Н. Введение в славянскую филологию] Brandner, Aleš | pdficon
47-50 [Сазонова, И.К. Русский глагол и его причастные формы] Burianová, Dagmar | pdficon
50-52 [Flídrová, H. Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty dialogu a polylogu v ruštině] Kozílková, J. | pdficon
52-54 [Пассов, Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению] Pospíšilová, Miroslava | pdficon
Kronika
55-56 Nedožité sedmdesátiny Romana Mrázka Brandner, Aleš; Žaža, Stanislav | pdficon
56 Za Jiřím Broncem Žaža, Stanislav | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet