Úroveň jazykovedného myslenia na Slovensku a v Bielorusku na prelome 19. a 20. storočia (S. Cambel a J.F. Karski)

Title: Úroveň jazykovedného myslenia na Slovensku a v Bielorusku na prelome 19. a 20. storočia (S. Cambel a J.F. Karski)
Source document: Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 2, pp. 33-42
Extent
33-42
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Príspevok rozoberá slovensko-bieloruské jazykové a kultúrne vzťahy na základe jazykovedných prác S. Cambela a J. F. Karského. V texte sú porovnávacou analýzou ich vybraných spisov opisované niektoré paralely a odlišnosti vo vývine slovenského a bieloruského jazyka a tieţ v metodológii práce uvedených lingvistov. Autorka charakterizuje základné podobnosti a rozdiely v histórii slovenskej a bieloruskej jazykovedy.
The paper studies Slovak-Belorussian language and cultural relations on the basis of linguistic writings of S. Cambel and J. F. Karski. By employing contrastive analysis of the selected publications it identifies some parallel and different phenomena in the development of Slovak and Belorussian languages and points out in common features in the biographies of linguists and national languages. The author characterizes similar, parallel facts and the diferencees in the history of the Slovak and Belorussian linguistics.