Groby kultury badeńskiej w Małopolsce

Title: Groby kultury badeńskiej w Małopolsce
Variant title
The graves of the Baden Culture in Lesser Poland
Hroby badenské kultury v Malopolsku
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. [233]-254
Extent
[233]-254
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Polish
License: Not specified license
Abstract(s)
Badenská kultura byla rozšířena na rozsáhlých plochách střední Evropy, především ve středním Podunají. Badenské vlivy však zasáhly i poměrně vzdálené oblasti, a to jak formou přímých migrací, tak ovlivněním více eneolitických kulturních skupin. K regionům ovlivněným badenskou kulturou patří i Malopolsko, ležící severně od karpatského oblouku, kde v klasické fázi badenského komplexu existovala rozsáhlá sídelní enkláva (dosud bylo zjištěno 164 lokalit). K charakteristickým znakům tohoto osídlení patří překvapivě nízký počet lidských pohřbů. Dosud jich bylo zjištěno pouhých pět, a to ze tří lokalit (Kraków Pleszów 17, Kraków Zesławice 21 a Świnna Poręba 9). Tuto situaci lze stěží vysvětlit např. špatným stavem výzkumu. Mizivé zastoupení badenských pohřbů v Malopolsku stojí ve výrazném kontrastu vůči početným dokladům pohřbívání, které jsou známy z jiných oblastí badenského komplexu.
The Baden Culture (the Baden Complex) spread over extensive areas of Central Europe, mainly the central basin of the Danube River. However, Baden influences extended much further – in the form of both population migration and cultural effects on different eneolithic groupings. One of the areas of such Baden influence is Lesser Poland, situated on the north side of the Carpathian Mountains, where a strong settlement enclave existed in the classical phase of the Baden Complex (164 sites have been discovered). One of the characteristic features of the Baden Culture in Lesser Poland is a surprisingly low number of human burials. Only 5 human burials on 3 sites (Kraków Pleszów 17, Kraków Zesławice 21, Świnna Poręba 9) have been uncovered to date. It is an enigmatic situation that cannot be explained, for instance, by an inadequate level of research. The paucity of finds relating to funerary rites in Lesser Poland is in contrast to the considerable amount of evidence concerning sumptuous burial practices on other areas of the Baden Complex.
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.