Jsem znamením lásky, neodhazuj mě : příspěvek k symbolice středověkého šperku

Title: Jsem znamením lásky, neodhazuj mě : příspěvek k symbolice středověkého šperku
Variant title:
  • "I am a token of love, don't throw me out!" : a contribution on the symbolism of mediaeval jewellery
  • Ich bin ein Zeichen der Liebe, verwerfe mich nicht : ein Beitrag zur Symbolik mittelalterlichen Schmucks
Source document: Šlancarová, Věra. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 136-141
Extent
136-141
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Článek je zaměřen na symboliku šperků spojenou s láskou, zásnubami a svatebním obřadem. K tomuto účelu byly užívány především prsteny, ale také spony, pásy, svatební medaile a známky. Mezi motivy najdeme kromě tradičního srdce také spojené ruce, uzly lásky, milostné nápisy apod. Z geografického hlediska jsou uvedeny příklady v rámci celé Evropy s důrazem na exempláře pocházející z česko-moravského prostředí.
This article addresses the symbolism of jewellery associated with love, engagement and the wedding ceremony. Rings frequently served such amorous purposes, as well as clasps, belts, wedding medals and the like. Motifs include, apart from the traditional heart, joined hands, love knots, love inscriptions, and far more. Examples are derived from all over Europe, with emphasis on those from the Czech and Moravian area.
References
[1] CAMPBELL, M., 2009: Medieval Jewellery in Europe 1100–1500. London.

[2] DEBO, P., 1923: Alte ringe. Pforzheim.

[3] DĚJINY HMOTNÉ KULTURY, 1985: Dějiny hmotné kultury I/2 (Petráň, J., ed.). Praha.

[4] DER RING, 1981: Der Ring im Wandel der Zeit. München.

[5] EVANS, J., 1953: A history of Jewellery 1100–1870. London.

[6] FALK, F., 1969: Ringe aus vier Jahrtausenden. Pforzheim.

[7] FLETCHTE, J. – PASSINGER, P., 1622: The Spanish Curate, 2.2. London.

[8] HANSMANN, L. – KRISS-RETTENBECK, L., 1966: Amulett und Talisman. München.

[9] HEFLÍK, W. – MROZEK, A. – NATKANIEC-NOWAK, L. – SZCZEPANOWICZ, B., 2005: Atlas biblijnych kamieni szlachetnych i ozdobnych. Kraków.

[10] KATALOG, 1985: Wenzel Jamnitzer und die Nürnberger Goldschmiedekunst 1500–1700. München.

[11] KATZ, V., 1938: Medaile na přátelství a příbuzné památky. Praha.

[12] KÉRYOVÁ, J., 2009: Stredoveký opasok v 11.–15. storočí na území Slovenska. Bratislava, rukopis diplomové práce uložený na Katedře archeológie, FF UK v Bratislavě.

[13] KOLAŘÍK, V. – PEŠKA, M. – ZAPLETALOVÁ, D., 2005: Brno, Anenské terasy, rukopis nálezové zprávy uložený v archivu Archaia Brno o. p. s.

[14] KŘÍŽOVÁ, A., 1997: Motiv ruky ve šperku, Starožitnosti a užité umění 4, 2–3.

[15] LAMBERT, S., 1998: The ring. Hove.

[16] LURKER, M., 2005: Slovník symbolů. Praha.

[17] MASON, A., 1973: An Illustrated Dictionary of Jewellery. Berkshire.

[18] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: Záchranný archeologický výzkum na hradě Rokštejně, k. ú. Brtnice (okr. Jihlava), PV 1983, 58–59. Brno.

[19] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn: dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z. – PLAČEK, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku. Brno–Brtnice.

[21] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.

[22] NEWMANN, H., 2005: An Illustrated Dictionary of Jewellery. London.

[23] OD VELKÉ MORAVY, 1999: Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha.

[24] OMAN, Ch., 1974: British rings 800–1914. London.

[25] OMELKA, M. – ŠLANCAROVÁ, V., 2007: Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostele sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana) – A collection of rings from abandoned graveyard around St. John's Church at Obora ( Prague-Malá Strana), Archeologie ve středních Čechách, 11/2, 671–709. Praha.

[26] PLAČEK, M., 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[27] RĘBKOWSKI, M., 1988: Kolobrzeska zapinka zdobiona motywem złączonych dłoni, na tle podobnych znalezisk z połnocno-zachodniej Europy, Kwartalnik historii kultury materialnej 3, 515–526.

[28] SCARISBRICK, D., 2007: Rings. Jewelry of Power, Love and Loyalty. London.

[29] ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Fede Rings from Rokštejn Castle. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 448–454. Praha.

[30] WINTER, Z., 1913: Šat, strava a lékař v 15. a 16. věku. Praha.