Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu

Variant title
Settlement in mountainous areas of Bohemia in the Middle Ages and the early Modern Age – points of departure for interdisciplinary research
Die Besiedelung der Gebirgsgegenden Böhmens im Mittelalter und der frühen Neuzeit – Ausgangspunkte für eine interdisziplinäre Forschung
Author: Klír, Tomáš
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 373-391
Extent
373-391
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Cílem příspěvku je upozornit na vysoký informační potenciál zaniklých pozdně středověkých a raně novověkých vesnic, pokud jde o poznání dlouhodobého sociálně-ekonomického vývoje Čech. Soustavné začleňování archeologických poznatků do širšího historického studia je možné zejména díky tomu konceptu sociálně-ekonomických dějin, který říká, že Čechy byly od pozdního středověku rozděleny na několik základních produkčních regionů s odlišným, ale vzájemně provázaným sociálně-ekonomickým vývojem. Produkční a sociálně-ekonomická rozdílnost jednotlivých regionů se přitom neustále zvyšovala spolu s postupně se zdokonalujícím trhem. Současné možnosti archeologie přispět k testování tohoto makrohistorického konceptu nejsou vyrovnané. Vysokou vypovídací schopnost mají zaniklé vesnice ležící v těch horských oblastech, kde se později výrazně rozvíjela neagrární výroba, neboť zde byl vývoj nejvíce dynamický a lze zde také předpokládat největší rozdíly mezi situací rekonstruovanou pomocí raně novověkých písemných pramenů a stavem v pozdním středověku, dokumentovaném archeologickými prameny. Socioekonomická regionální diferenciace českých zemí a její dynamika byla dosud archeologií reflektována jen nepřímo. Výsledkem snahy překlenout tuto umělou mezeru mezi sociálně-ekonomickými dějinami a archeologickým poznáním je proto několik výzkumných projektů zaměřených na studium horských oblastí Čech.
The objective of the contribution is to highlight the high information potential of defunct late-mediaeval and early modern-age villages in studying the long-term socio-economic development of Bohemia. Constant incorporation of archaeological information into a broader historical framework is enabled by the concept of socio-economic history, which points out that Bohemia was, after the late Middle Ages, divided into several basic production regions of different but interconnected socio-economic development. Differences in production and socio-economic factors between individual regions widened continuously, and markets expanded. The current potential of archaeology to contribute to the testing of this macro-historical concept is not balanced. Defunct villages in mountainous areas, with later non-farming production, probably hold the highest information potential; development in these villages was the most dynamic, and the differences between the situation reconstructed with the help of early modern-age written sources and the state in the late Middle Ages as documented by archaeological sources are presumably the largest. The socio-economic regional differentiation of the Czech lands and its dynamics have so far been reflected only indirectly in archaeology. Efforts to bridge the artificial gap between socio-economic history and archaeological information have thus resulted in several major research projects focussing on the study of the mountainous areas of Bohemia.
Summary language
Note
  • Článek vznikl v rámci interního grantu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy "Osídlení horských oblastí Českých zemí v minulosti" (2009) a výzkumného záměru "České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes", VZ MSM 0021620827.
Document
References:
[1] ANDERSSON, H.–SCHOLKMANN, B.–KRISTIANSEN, M. S., 2007: Medieval Archaeology at the Outset of the Third Millenium: Research and Teaching . In: The Archaeology of Medieval Europe. Volume 1 (Graham-Campbell, J.–Valor, M., eds.), 19–45. Aarhus.

[2] ANDREAE, B., 1964: Betriebsformen in der Landwirtschaft. Entstehung und Wandlung von Bodennutzungs-, Viehhaltungs- und Betriebssystemen in Europa und Übersee sowie neue Methoden ihrer Abgrenzung . Stuttgart.

[3] ANDREAE, B., 1973: Strukturen deutscher Agrarlandschaft . Forschungen zur deutschen Landeskunde 199. Bonn–Bad Godesberg.

[4] ANDREAE, B., 1977: Agrargeographie. Strukturzonen und Betriebsformen in der Weltlandwirtschaft . Berlin–New York.

[5] ATLAS ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJIN, 1965: Atlas českých dějin . Praha.

[6] BAERISWYL, A., 2009: Lebensräume und Strukturwandel . In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3 (Scholkmann, B.– Frommer, S.–Vossler, Ch.–Wolf, M., Hrsg.), 357–369. Tübingen.

[7] BECK, R., 1993: Unterfinning. Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne . München.

[8] BORN, M., 1974: Die Entwicklung der deutschen Agrarlandschaft . Erträge der Forschung 29. Darmstadt.

[9] BORN, M., 1977: Geographie der ländlichen Siedlungen 1. Die Genese der Siedlungsformen in Mitteleuropa. Studienbücher der Geographie . Stuttgart.

[10] CERMAN, M., 2002: Soziale Differenzierung, proto-industrielle Entwicklung und Gutsherrschaft in Frýdlant und Liberec, 16.–18. Jahrhundert . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 174–191. Wien–München.

[11] CERMAN, M., 2005: Mittelalterliche Ursprünge der unterbäuerlichen Schichten . In: Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im "Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99 (Cerman, M.–Luft, R., Hrsg.), 323–349. München.

[12] CERMAN, M.–MAUR, E., 2000: Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750 – Der Wandel der ländischen Sozialstrukturen in Böhmen, 1650–1750, ČČH 98, 737–774.

[13] CERMAN, M.–MAUR, E., 2002: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im frühneuzeitlichen Böhmen aus mikro- und makrohistorischer Sicht . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 101–110. Wien–München.

[14] CERMAN, M.–ŠTEFANOVÁ, D., 2002: Wirtschaft und Sozialstruktur in den Herrschaften Frýdlant und Liberec, 1590–1750 . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 70–87. Wien–München.

[15] CRKAL, J.–ČERNÁ, E., 2009: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov – Neue Entdeckungen im Erzgebirge – wüstgelassene mittelalterliche Glashütten im Katastergebiet Výsluní (Sonnenberg), Bezirk Chomutov, AH 34, 503–522.

[16] ČAJANOV, A. V., 1989: Kresťjanskoje chozjajstvo. Izbrannyje trudy. Ekonomičeskoje nasledije (Nikolov, A. A., ed.). Moskva.

[17] ČAJANOV, A. V., 1989a: Izbrannyje proizvedenija (Serov, E. V., ed.). Moskva.

[18] ČECHURA, J., 1990: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku (Perspektivy dalšího studia) – Die Bauern in Böhmen im Spätmittelalter (Perspektiven für das weitere Studium), ČsČH LXXXVIII, 465–498.

[19] ČECHURA, J., 1994: Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung der Klosterherrschaften . Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 39. Stuttgart–Jena–New York.

[20] ČERNÝ, V., 1930: Hospodářské instrukce. Přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v XV.–XVI. století – Wirtschaftsinstruktionen – Übersicht einer Geschichte der Landwirtschaft zur Zeit der Patrimonialherrschaft im XV.–XIX. Jahrh. – Les instructions économiques – Esquisse d'une histoire de l'agriculture pendant le régime seigneurial aux XVe–XIXe siècles. Prameny a základy vydávané Československou akademií zemědělskou A 2. Praha.

[21] DAS NOTHAFTISCHE LEHENSBUCH, 1996: Das Nothaftische Lehensbuch von 1360. Besitz und Verwaltung der Reichsministerialen im historischen Egerland. Faksimile und Übertragung des Originals im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München (Singer, F.-W., Hrsg.). Selb–Oberweißenbach.

[22] DENECKE, D., 1992: Siedlungsentwicklung und wirtschaftliche Erschließung der hohen Mittelgebirge in Deutschland. Ein historisch-geographischer Forschungsüberblick, Siedlungsforschung . Archäologie – Geschichte – Geographie 10, 9–33.

[23] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J.–VAŘEKA, P. A KOL., 2008: Hledání zmizelého. Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku. Katalog výstavy . Plzeň.

[24] ELLIS, F., 2000: Peasant Economics. Farm Household and Agrarian Development. Wye studies in agricultural and rural development . Cambridge 20002.

[25] EUROPEAN PEASANTS, 1975: European Peasants and Their Markets. Essays in Agrarian Economic History (Parker, W. N.–Jones, E. L., eds.). Princeton.

[26] GRAUS, F., 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419 . Praha.

[27] GRAUS, F., 1969: Krize středověku a husitství – Die Krise des Mittelalters und das Hussitentum, ČsČH XVII, 507–526.

[28] GRULICH, J., 2001: Zkoumání "maličkostí" (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie) – Die Erforschung der "Kleinigkeiten" (Zu Entstehung und Bedeutung der Mikrogeschichte), ČČH 99, 519–547.

[29] GRULICH, J., 2002: Die Herrschaft Chýnov . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 88–100. Wien–München.

[30] HÄUFLER, V., 1955: Horské oblasti v Československu a jejich využití . Praha.

[31] HENNING, F.–W., 1979: Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland 1 (800 bis 1750) . Pader born.

[32] HORSKÝ, J.–SEDLÁČKOVÁ, I.–SELIGOVÁ, M., 1996: Ein einheitliches "altes demographisches Regime" oder die Bindung eines demographischen Verhaltens zu "Ökotypen"? Betrachtungen über den Erklärungswert des Einwohnerglaubensverzeichnisses vom Jahre 1651 für das Studium verschiedener Typen der historischen Familienbildung , Historická demografie 20, 57–91.

[33] KLÁPŠTĚ, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka – Die mittelalterliche Besiedlung im Raum von Černý Kostelec, Památky archeologické LXIX, 423–472.

[34] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna – středověká transformace a její předpoklady – Transformation – la transformation médiévale et ses conditions préalables. In: Medievalia archaeologica Bohemica 1993. PA – Supplementum 2, 9–59. Praha.

[35] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna Českých zemí ve středověku . Praha.

[36] KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku – Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Dissertationes Archaeologicae Brunenses / Pragensesque 5. Praha.

[37] KLÍR, T., 2009: Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung von Enklaven marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen . In: Ruralia 7, Medieval Rural Settlement in Marginal Landscapes, 415–446. Turnhout.

[38] KLÍR, T., 2009a: Die ländliche Besiedlung Böhmens im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. Konzepte der Forschung , Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 25, 147–160.

[39] KLÍR, T.–KENZLER, H., 2009: Srovnávací studium areálů zaniklých středověkých vesnic na základě analýz fosforečnanů. Zaniklá středověká vesnice Schwarzenbach u Chebu – Vergleichende Untersuchungen von Arealen mittelalterlicher Ortswüstungen anhand von Phosphatanalysen. Die mittelalterliche Ortswüstung Schwarzenbach bei Cheb (Eger), AH 34, 657–680.

[40] KOPSIDIS, M., 2006: Agrarentwicklung. Historische Agrarevolutionen und Entwicklungsökonomie . Grundzüge der modernen Wirtschaftsgeschichte 6. Stuttgart.

[41] KRAJÍC, R., 1983: Přehled archeologických výzkumů středověku na Táborsku (se zaměřením na zaniklé středověké osady) – Übersicht über die archäologischen Erforschungen des Mittelalters im Gebiet von Tábor mit besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen Dorfwüstungen, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 1, 95–127.

[42] KUHN, W., 1973: Flämische und fränkische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung . In: Kuhn, W., Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung. Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 16, 1–53. Köln.

[43] KURPELOVÁ, M.–COUFAL, L.–ČULÍK, J., 1975: Agroklimatické podmienky ČSSR – Agroklimatische Bedingungen der ČSSR. Bratislava.

[44] LANGTHALER, E., 2006: Agrarsysteme ohne Akteure? Sozialökonomische und sozialökologische Modelle in der Agrargeschichte , Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 3, 216–238.

[45] MAŘÍK, J., s. d.: Registered Research Laboratory, Archeologický ústav AV ČR , http://www.arup.cas.cz/rrl/nedestruktivni.html, cit. 15. 12. 2009.

[46] MATUŠÍKOVÁ, L., 2002: Die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in der Herrschaft Poděbrady . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.– Zeitlhofer, H., Hrsg.), 59–69. Wien–München.

[47] MATUŠÍKOVÁ, L.–PAZDEROVÁ, A., 2002: Regionen mit kommerzieller Landwirtschaft und in agrarischer Randlage im Vergleich: die Herrschaften Poděbrady und Rychnov nad Kněžnou . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 126–144. Wien–München.

[48] MEIER, B.–SAUERLÄNDER, D., 1995: Das Surbtal im Spätmittelalter. Kulturlandschaft und Gesellschaft einer ländlichen Region 1250–1550 . Beiträge zur Aargauer Geschichte 6. Aargau.

[49] METLIČKA, M.–UHERSKÝ, M., 2007: Zaniklá středověká vesnice v lese Zábělá, k. ú. Chrást u Plzně – Das untergegangene mittelalterliche Dorf im Wald Zábělá, Katastralamt Chrát u Plzně, SZM 18, 116–137.

[50] MÍKA, A., 1960: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století . Praha.

[51] MINTZ, S. W., 1974: A Note in the Definition of Peasantries , Journal of Peasant Studies 1, 91–106. | DOI 10.1080/03066157308437874

[52] MITTERAUER, M., 1986: Formen ländlicher Familienwirtschaft . In: Familienstruktur und Arbeitsorganisation in ländlichen Gesellschaften (Ehmer, J.–Mitterauer, M., Hrsg.), 185–323. Wien–Köln–Graz.

[53] NETTING, R. McC., 1981: Balancing on an Alp. Ecological change and continuity in a Swiss Mountain community . Cambridge.

[54] NODL, M., 2003: Mikrohistorie a historická antropologie – Microhistory and Historical Anthropology, Dějiny – teorie – kritika 1, 237–252.

[55] NOVÁČEK, K., 1995: Zaniklé náhorní osídlení na Jinecku , Podbrdsko 2, 7–37.

[56] PAZDEROVÁ, A., 2002: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Herrschaft Rychnov nad Kněžnou . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (Cerman, M.–Zeitlhofer, H., Hrsg.), 43–58. Wien–München.

[57] PEASANT, 1989: Peasant and Peasant Societis (Shanin, T., ed.). Oxford2.

[58] PETRÁŇ, J., 1963: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století – Landwirtschaftliche Produktion in Böhmen in der 2. Hälfte des 16. und anfangs des 17. Jahrhunderts. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica1964, Monographia V. Praha.

[59] PETRÁŇ, J., 1964: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války . Praha.

[60] RATUSNY, A., 1994: Mittelalterlicher Landesausbau in Mühlviertel, Oberösterreich . Passauer Schriften zur Geographie 12. Passau.

[61] SHANIN, T., 1990: Defining Peasants. Essays concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from them in the Contemporary World . Oxford.

[62] SCHREG, R., 2009: Nach der Wüstungsphase. Umstrukturierungen des ländlichen Raumes in der frühen Neuzeit. Eine umwelthistorische Perspective . In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts. Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3 (Scholkmann, B.–Frommer, S.– Vossler, Ch.–Wolf, M., Hrsg.), 449–462. Tübingen.

[63] SMETÁNKA, Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna . Památníky naší minulosti 13. Praha.

[64] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad – Geodätisch-topographische Untersuchung mittelalterlicher Wüstungen, AR XXXI, 614–628.

[65] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku – Geodetical-topographical survey of deserted medieval villages in the Kostelec-nad-Černými-Lesy region, PA LXXIII, 416–458.

[66] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J.–RICHTEROVÁ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vesnice Ostrov (k. ú. Jedomělice) – Geodetical-topographical survey of a deserted medieval village Ostrov, AR XXXI, 420–430.

[67] SOZIALE STRUKTUREN, 2002: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert . Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (M. Cerman–H. Zeitlhofer, Hrsg.). Wien–München.

[68] ŠMAHEL, F., 1995: Husitská revoluce 1. Doba vymknutá z kloubů . Praha.

[69] THE PEASANTRIES, 1998: The Peasantries of Europe from the Fourteenth to the Eighteenth Centuries (Scott, T., ed.). London–New York.

[70] THOEN, E., 2004: "Social Agrosystems" as an Economic Concept to Explain Regional Differences . In: Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages – 19th century) /van Bavel, B.–Hoppenbrouwers, P., eds./, 47–66. Turnhout.

[71] UNTERTANEN, 2005: Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im "Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit . Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99 (M. Cerman–R. Luft, Hrsg.). München.

[72] VAŘEKA, P. A KOL. 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I . – Archaeology of deserted medieval villages in the Rokycany-region (West Bohemia). Plzeň.

[73] VELKOVÁ, A., 2002: Die Herrschaft Šťáhlavy: Wirtschaft, soziale Strukturen und Demographie . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (M. Cerman–H. Zeitlhofer, Hrsg.), 29–42. Wien–München.

[74] VIAZZO, P. P., 1989: Upland Communities. Environment, Population and Social Structure in the Alps since the Sixteenth Century . Cambridge studies in population, economy and society in past time 8. Cambridge.

[75] VÖLKL, G., 1955: Das älteste Leuchtenberger Lehenbuch. Quellen zur Oberpfälzer Siedlungsgeschichte II , Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 96, 277–404.

[76] WILFING, H.–WINIWARTER, V. ET AL., 1999: Landschaft hat Geschichte. Historische Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft in Theyern . CD-Rom, Projektgruppe Umweltgeschichte im Auftrag des BMWVK. Wien.

[77] WOLF, E. R., 1966: Peasants. Foundations of modern anthropology series . Englewood.

[78] ZEITLHOFER, H., 2002: Ökonomische Vielfalt und soziale Differenzierung: die Herrschaft Vyšší Brod im 17. und 18. Jahrhundert . In: Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert. Sozial- und Wirtschaftshistorische Studien 28 (M. Cerman–H. Zeitlhofer, Hrsg.), 15–28. Wien–München.

[79] ZWISCHEN TRADITION, 2009: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts . Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie 3 (Scholkmann, B.–Frommer, S.–Vossler, Ch.–Wolf, M., Hrsg.). Tübingen.