Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů

Variant title
The dating of buildings that ceased to exist after 1945 by means of recent dendrochronology
Die Datierung von nach 1945 aufgegebenen Objekten mithilfe der Dendrochronologie lebender Bäume
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 799-807
Extent
799-807
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Článek představuje novou metodu datování zániku objektů pomocí určování stáří náletových dřevin. Na příkladu dvou zaniklých vesnic a polního opevnění jsou znázorněny možnosti této metody, která i přes svou jednoduchost skrývá pro archeologii 20. století obrovský potenciál.
The article introduces a new method of dating when buildings ceased to exist by determination of the age of self-seeded trees. The method is demonstrated be means of example in two defunct villages and a fortification. Despite its simplicity, the method holds great potential for 20th century archaeology.
Summary language
Note
  • Tento článek vznikl s podporou projektu SGS-2010-043: Proměny sídelních a sociálních struktur jižních a západních Čech v čase dlouhého trvání.
  • Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts SGS-2010-043: Langfristige Veränderungen der Siedlungs- und Sozialstrukturen Süd- und Westböhmens.
Document
References:
[1] SOkA Tachov, ONV Tachov, Slučování obcí 1973, sign. 604/1 slučování obcí .

[2] DRÁPELA, K.–ZACH, J., 2000: Dendrometrie (Dendrochronologie) . Brno.

[3] GUSTELL, S. L.–JOHNSON, E. A., 2002: Accurately ageing trees and examining their height-growth rates: implications for interpreting forest dynamics , Journal of Ecology 90, 153–166. | DOI 10.1046/j.0022-0477.2001.00646.x

[4] HAMPERL, W. D., 2004: Die verschwundenen Dörfer im ehemaligen Bezirk Tachau im südlichen Egerland: Dokumentation von Zerstörung und Verfall der Egerländer Kulturlandschaft in der Mitte Europas nach 1946. Band III . Altenmarkt.

[5] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Metoda archeologie . Plzeň.

[6] RAK, M., 2011: Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století – Möglichkeiten der archäologischen Erforschung neuzeitlicher Feldbefestigungen am Beispiel einer Fundstelle aus dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, AH 36, 279–288.

[7] VAŘEKA, P.–BALÝ, R.–FUNK, L.–GALUSOVÁ, L., 2008: Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945 – Die archäologische Grabung der nach 1945 verschwundenen Dörfer mittelalterlichen Ursprungs in der Tachauer Gegend, AH 33, 101–117.