Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině

Source document: Linguistica Brunensia. 2014, vol. 62, iss. 2, pp. 29-43
Extent
29-43
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Article
Language
Czech
Czech, Old (to 1500)
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
The primary aim of this paper is to compare the word order of possessive pronouns in the noun phrase in Modern Czech and Old Czech. The attention is devoted especially to the type of possessive pronouns, rhythmic articulation, topic and focus phrase, etc. The material basis for this analysis is the private corpus of texts from 14th and 15th century. This corpus includes selected texts of the 1st and 2nd Old Czech biblical translations, various prosaic texts and contemporary research articles. The paper demonstrates that stylistic factors and the rate of original text's influence are basic aspects for the word order of possessive pronouns in Old-Czech. The prenominal position prevails conspicuously in the oldest Old-Czech original prosaic text "Kniha rožmberská" and in the Gospel of Matthew of the oldest Old-Czech translation "Bible drážďanská". The postnominal position is mainly used in texts with the dependence on original Latin texts and in texts, which try to imitate Latin syntactic structures. For above-mentioned reasons the primary prenominal position is assumed for Old-Czech possessive pronouns of 1st and 2nd person.
Note
  • Příspěvek vznikl v rámci projektu MUNI/A/0705/2013 Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2014.
Document
References:
[1] BiblDrážď = Bible drážďanská. BiblOl = Bible olomoucká . Obě cit. dle KYAS, V. 1981. Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká I. Evangelia. Praha. BiblMlyn = Bible Mlynářčina. Cit. dle Manuscriptorium [on-line]. Dostupné z http://www.manuscriptorium.com/.

[2] HusDcerka = Dcerka aneb o poznání cesty pravé ke spasení. HusVýklKrát = Výklad Otčenáše .

[3] LékFrant = Sbírka spisů lékařských českých a latinských. LékŽen = Sbírka pojednání z oboru ženského a dětského lékařství. Let = Staré letopisy české. PovOl = Olomoucké povídky. ŘádKor = Řád korunovánie krále českého a královny. ŠtítSvát = Řeči nedělní a sváteční. TrojK = Kronika trojánská . Vše cit. dle: Vokabulář webový [on-line]. [Verze 16. 5. 2013]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupné z http://vokabular.ujc.cas.cz.

[4] Rožmb = Kniha rožmberská . Cit. dle kritického vydání Brandl, V. 1872. Kniha rožmberská. Praha.

[5] Bailyn, J. F. 2012. The Syntax of Russian . Cambridge.

[6] Běličová, H. – Uhlířová, L. 1996. Slovanská věta . Praha.

[7] Berneker, E. 1900. Die Wortfolge in den slavischen Sprachen . Berlin.

[8] Daneš, F. – Grepl, M. – Hlavsa, Z. 1987. Mluvnice češtiny 3. Skladba . Praha.

[9] Dobrovský, J. 1809. Ausführliches Lehrgebäude der Böhmischen Sprache . Praha.

[10] Dryer, M. S. Noun Phrase Structure . [citováno ze dne 7. 10. 2013]. Dostupné z http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dryer/dryer/dryer.htm.

[11] Grepl, M. – Karlík, P. 1998. Skladba češtiny . Olomouc.

[12] Hawkins, J. A. 1983. Word Order Universals . New York.

[13] Horálek, K. 1962. Úvod do studia slovanských jazyků . Praha.

[14] Hrabák, J. 1964. Úvod do teorie verše . Praha.

[15] Karlík, P. 2002. Determinace . In: P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha.

[16] Kyas, V. 1971. První český překlad bible . Praha.

[17] Kosek, P. 2012. Enklitika v češtině barokní doby . (rukopis habilitační práce) Brno.

[18] Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, J. 1986. Historická mluvnice češtiny . Praha.

[19] Menge, H. 2000. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik . Darmstadt.

[20] Navrátilová, O. 2013. Postavení posesivních zájmen v Matoušově evangeliu v průběhu 14.– 17. století. , Studia Slavica, 16, 503–511.

[21] Navrátilová, O. Slovosled demonstrativních zájmen ve staré češtině . In: Mladí lingvisté 2012. Od slova k modelu jazyka. Olomouc. (v tisku)

[22] Spevak, O. 2010. Constituent Order in Classical Latin Prose . Amsterdam.

[23] Šmilauer, V. 1930. Poloha přívlastku v Kronice pražské Bartoše Písaře . Praha.

[24] Trávníček, F. 1956. Historická mluvnice česká III. Skladba . Praha.

[25] Uhlířová, L. 1987. Knížka o slovosledu . Praha.

[26] Vondrák, V. 1908. O místě atributivního adjektiva a substantivního genitivu ve větě . In: Zborník u slavu Vatroslava Jagića. Berlín, 151–158.

[27] Vondrák, V. 1928. Vergleichende Slavische Grammatik. Band II. Formenlehre und Syntax . Göttingen.

[28] Zikánová, Š. 2009. Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620) . Praha.

[29] Žaža, S. 2010. Latina a řečtina v slovní zásobě, gramatice a terminologii slovanských jazyků . Brno.

[30] Český národní korpus SYN2010 . Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2000. Dostupné z: http://www.korpus.cz.

[31] Český národní korpus SYN2006PUB . Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupné z:

[32] <http: www.korpus.cz>.

[33] Staročeská textová banka [on-line]. [Verze 16. 5. 2013]. [citováno ze dne 12. 11. 2013]. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Dostupné z http://vokabular.ujc.cas. cz/banka.aspx.