Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla (okres Rimavská Sobota)

Title: Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla (okres Rimavská Sobota)
Variant title
Archaeological research into the defunct Širkovce-Kapla Castle (Rimavská Sobota district)
Die archäologische Grabung auf der wüsten Burg Širkovce-Kapla (Bezirk Rimavská Sobota)
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 99-113
Extent
99-113
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
V predkladanom príspevku hodnotíme výsledky prvého archeologického výskumu na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla. Archeologický výskum bol vykonaný sondážnou metódou, odkrytých bolo celkom 7 sond (sondy S 1–7/2013). Sondami S 1–5/2013 boli odkryté základy hradnej cisterny (s rozmermi 2,02 × 3,45 m), zhotovenej z pálených tehál. Cisterna pochádza z obdobia 15. storočia. V sondách S 6–7/2013 boli odkryté základy jednopriestorového objektu, pravdepodobne hospodárskej funkcie, s rozmermi 1,94 × 3,3 m, datovaného do obdobia konca 15. až 16. storočia. Predpokladané najstaršie osídlenie hradu z 13. storočia nebolo preukázané.
This contribution assesses the results of the first archaeological research into the defunct castle Širkovce-Kapla. The research was conducted by means of probing, with seven probes (S 1–7/2013). Probes S 1–5/2013 uncovered the foundations of the castle cistern (2.02 × 3.45 m) made of fired bricks. The cistern comes from the 15th century. Probes S 6–7/2013 unearthed the foundations of a single-space feature (1.94 × 3.3 m), probably of economic function and dated to the late 15th – 16th century. The presumed earliest settlement of the castle in the 13th century was not confirmed.
Summary language
References
[1] BODNÁR, K., 1988: Kályhacsempék Nógrád megyéből I. Szécsény mezőváros XV.–XVI. századi kályhacsempeí – Ofenkacheln aus dem Komitat Nógrad I. Die Ofenkacheln des Marktfleckens Szécsény aus den XV–XVIten Jahrhunderten, Nógrád megyei múzeumok évkönyve 14, 9–24.

[2] BOTOŠ, A., 2012: Rymoa Zumbota. Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku. Katalóg k výstave. Rimavská Sobota.

[3] CSEREY, S. E., 1974: Adatok a beszterczebányai (Banská Bystrica) kályhacsempékhez – Zu den Offenkacheln von Besztercebánya (Banská Bystrica), Folia archeologica 25, 205–217.

[4] HANULIAK, V., 2001: Zaniknutý stredoveký kláštor v Slovenskej Ľupči, Pamiatky a múzeá, č. 2, 2–8.

[5] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[6] HOLL, I., 1963: Középkori cserépedények a budai várpalotábol (XIII.–XV. század) – Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda (13.–15. Jahrhundert), Budapest régiségei 20, 335–394.

[7] HOŠŠO, J., 1985: Stredoveké hrnčiarstvo na území Gemera, Novohradu a Hontu. In: Vlastivedné štúdie Gemera 3 (Bolfík, J., ed.), 230–262. Rimavská Sobota.

[8] HRAŠKOVÁ, E.–KÜRTHY, L.–RAGAČ, R.–ŠIKOVIC, M., 2001: Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janoviciach – Denkmal und archäologische Erforschung der Kirche und des untergegangenen Benediktinerklosters in Rimavské Janovce, AH 26, 279–298.

[9] CHOVANEC, J., 2005: Palatínska kachľová pec Imricha Perényiho – Der Palatinerofen Imich Perényi. In: Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch – Gotische und renaissance-Kacheln in den Karpaten (Chovanec, J., ed.), 23–54. Trebišov.

[10] KALMÁR, J., 1959: A füleki (Filakovo) vár XV.–XVII. századi emlékei – Die Denkmäler der Burg Filakovo aus dem XV–XVII. Jahr. Budapest.

[11] KOL., 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok III. R–Ž. Bratislava.

[12] KOL., 1978: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Zväzok III. Bratislava.

[13] KVIETOK, M.–MÁCELOVÁ, M., 2013: Krása kachlíc. Vzácne neskorogotické a renesančné kachlice. Katalóg výstavy. Banská Bystrica.

[14] LABUDA, J., 2005: Zaujímavé kachlice z Banskej Štiavnice a Sitna – Interessante Kacheln von Banská Štiavnica (Schemnitz) und die Burg Sitno. In: Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch – Gotische und renaissance-Kacheln in den Karpaten (Chovanec, J., ed.), 175–182. Trebišov.

[15] LÁZÁR, S., 1986: Az Egri vár törökkori magyar cserépedényi, Agria 22, 35–63.

[16] MÁCELOVÁ, M., 2009: Nepublikovaný súbor neskorogotických kachlíc z Dolnej ulice v Banskej Bystrici – Ein nicht veröffentlicher Komplex spätgotischer Kacheln aus der Dolná-Str. in Banská Bystrica, AH 34, 399–413.

[17] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[18] PLAČEK, M.–BÓNA, M., 2007: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava.

[19] POLIAK, M., 2012: Fenomén dažďovej vody na hradoch – Phenomenon of rainfall water in the castles, Monumentorum Tutela 24, 57–76.

[20] RUSNÁK, R., 2009: Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc – Die neuesten Funde mittelalterlicher Metallgegenstände aus Košice, AH 34, 393–407.

[21] TOMKA, G., 2005: Zwei Ofenkachelgruppen von den Burgen Ónod und Szendrő – Dve skupiny kachlíc z hradov Ónod a Szendrő. In: Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch – Gotische und renaissance-Kacheln in den Karpaten (Chovanec, J., ed.), 231–240. Trebišov.