Nguyễn Đức Tồn (ed.). Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế

Author: Schwarz, Michal
Source document: Linguistica Brunensia. 2017, vol. 65, iss. 1, pp. 131-133
Extent
131-133
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] Bế, Viết Ðẳng. 2006. Dân tộc học Việt Nam Ðịnh hướng và thành tựu nghiên cứu (1973–1998) . Hà nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.

[2] Bùi, Khánh Thế. 2002. Ngôn ngữ dân tộc và chính sách ngôn ngữ ở Việt nam . In: Kol. autorů: Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt nam. Từ những năm 90. Hà nội: Thông tin khoa học xã hội – chuyên đề, s. 53–72.

[3] Hoàng, Văn Ma. 2002. Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt nam. Một số vấn đề về quan hệ cội nguồn và loại hình học . (Languages of Vietnamese Ethnic Minorities: Some Issues on Original Relations and Typology). Hà nội: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội.

[4] Lê, Thông et al. 2001. Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam. Tập hai – các tỉnh vùng Đông Bắc . Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

[5] Nguyễn, Kiên Trường, ed. 2005. Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam . Hà nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội.

[6] Phan, Ngọc. 1983. Tiếp xúc ngôn ngữ và tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á . In: Phan Ngọc & Phạm Đức Dương. Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Hà Nội: Viện Đông Nam Á xuất bản, s. 7–75.

[7] Trần, Tri Dõi. 1999. Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam . Hà nội: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội.

[8] Trần, Trí Dõi. 2011. Những vấn đề chánh sách ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt Nam . Language policy and education in ethnic minorities region of Vietnam. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

[9] Vương, Toàn. 2010. Tiếng Việt trong tiếp xúc ngôn ngữ từ giữa thế kỷ XX / Le vietnamien en contact linguistique depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Hà Nội: Nhà xuất bản Dân trí.