Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove

Title: Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove
Variant title
Die Ergebnisse der ersten Erforschungsetappe der Burg Paricov in Trebisov
Author: Slivka, Michal
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 149-171
Extent
149-171
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Borovszky, S., b. r.: Magyarország vármegyei és városai. Zemplén vármegye. Budapest.

[2] Éri, I., 1954: A Kisvárdai vár kályhacsempéi. Folia archaeologica VI., s. 146-152.

[3] Fiala, A. – Izakovičová, M. – Marsina, R., 1965: Budatín. Vlast. časopis, r. XIV, s. 99 až 105.

[4] Fügedi, E., 1977: Vár es társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest.

[5] Habovštiak, A., 1971: Hmotná kultúra stredovekých dedín vo svetle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku. Agrikultúra, 10, s. 7 - 27.

[6] Holčík, Š., 1972: Kachľová pec z 15. storočia na Bratislavskom hrade. Zborník SNM LXVI–História 12, s. 101-115.

[7] Holčík, Š., 1973: Nález kachľovej pece v Šenkviciach. Zborník SNM XVII–História 13, s. 117-134.

[8] Holčík, S. P., 1976: Stredoveké kachlice na Slovensku. Zborník SNM Lßß–História 16, s. 91-111.

[9] Holl, I., 1958: Közepkóri kályhacsempék Magyarországon I. Budapest régiségei XVIII, s. 211-300.

[10] Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Praha 1933.

[11] Jurkovič, D., 1905: Práce lidu našeho. Wien.

[12] Kuka, P., 1960: Nález mince kráľovnej Marie na Zvolenskom zámku. Numismatické listy ßV, s. 129-131.

[13] Marsina, R. – Kušík, M., 1959: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku II. Bratislava.

[14] Menclová, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[15] Menclová, D., 1955: Krásná Hôrka. Bratislava.

[16] Novák, J., 1967: Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava.

[17] Novotný, B., 1965: Nález železných predmetov v Nitre. Sb FFUK-Musaica V, s. 69 až 78.

[18] Olszewska, J., 1969: Zabytkowe kafle muzeuma w Jarosławiu. Katalog.

[19] Pisoň, Š., 1973: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Osveta Martin.

[20] Polla, B., 1964: Stredoveký hrádok v Obišovciach. Slovenská archeológia XII-2, s. 467-483.

[21] Polla, B. – Vindiš, I., 1966: Východoslovenské hrady a kaštiele. Kosice.

[22] Polla, B., 1970: Stredoveké kachlice z Kežmarku. Východoslovenský pravek 1, s. 121-133.

[23] Sághelyi, L., 1938: A magyar üpegipar. Budapest.

[24] Slivka, M., 1975a: Hrad Paričov v Trebišove. Závěrečná nálezová správa (rkp. v archíve SÚPSOP Bratislava pod č. T-1121).

[25] Slivka, M., 1975b: Archeologicky výskum hradu Parič. Krásy Slovenska r. LH, s. 408-411.

[26] Slivka, M., 1976a: Paričov hrad v Trebišove. Vlastivedný časopis 25, s. 41-43.

[27] Slivka, M., 1976b: Výsledky archeologického výskumu na Kláštorisku v Letanovciach. Nové obzory 18, s. 199-216.

[28] Slivka, M., 1977: Počiatky osídlenia Trebišova a jeho okolia. Nové obzory 19, s. 197-229.

[29] Slivka, M. – Olexa, L., 1977: Zrúcaniny Kapušianskeho hradu prehovorili. Krásy Slovenska r. LIV, s. 224-226.

[30] Slivka, M., 1978a: Archeologicky výskum zaniknutej šlachtickej kúrie vo Vajkovciach, okres Košice-vidiek. Archaeologia historica 3, s. 303-321.

[31] Slivka, M., 1978b: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 1. čásť Historica Carpatica 9, s. 217-263.

[32] Szabó, K., 1938: Az alföldi magyar nép müvelödéstörténeti emlékei. Budapest.

[33] Szirmay, A., 1803: Notitia topographica, politica inclyti comitatus Zempléniensis. Budae.

[34] Šášky, L., 1977: Stavebný vývoj hradu v Pezinku. Vlastivedný časopis r. XXVI, s. 32 až 39.

[35] Ščapova, J. J., 1972: Steklo Kijevskoj Rusi. Moskva.

[36] Uličný, F., 1970: Osídlenie Šariša v 13.-14. storočí. In: Nové obzory 12. Prešov, s. 15-43.

[37] Varsik, B., 1964: Osídlenie Košickej kotliny. 1. Bratislava.

[38] Wagner, C., 1774-1778: Analecta Scepusii sacri et profani. Pars I-IV. Viennae, Posonii et Cassoviae.

[39] Wagner, C., 1780: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii et Cassoviae.