Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčanv

Title: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčanv
Variant title
Die untergegangene Burg auf der Höhe Michalov vrch zwischen Klížske Hradiště und Kolačno, Bez. Topoľčany
Source document: Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 407-427
Extent
407-427
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] A. O., 1887: Anjoukori okmánytár V (red. Nagy, I.-Nagy, Gy.), Budapest;

[2] Atlas SSR, 1978: Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Kap. II. Vývoj mapoveho zobrazenia Slovenska, s. 10, mapa 1, Bratislava;

[3] Bars vármegye, 1903: Magyarország vérmegyéi és városai (Magyarország monográfiája – Bars vármegye). Red. Borovssky, S. Budapest;

[4] Boháč, Zd., 1968: K otázce využiti zasvěceni kostelů v oboru historické geografie. Čs. Čas. historický 16, s. 571-584;

[5] Čaplovič, D.,: Výskum kamennej blokovej stavby vo Svinici. In: Archeol. výsk. a Nál. na Slovensku v r. 1978. Nitra, s. 84-86;

[6] Denecke, D.,: Methoden und Ergebnisse der historisch – geographischen und archäologischen Untersuchung und Rekonstruktion mittelalterlicher Verkehrswege In: Geschichtswissenschaft und Archäologie. Untersuchungen zur Siedlungs – Wirtschafts und Kirchengeschichte. Vorträge und Forschungen XXII, s. 433-483, Sigmaringen;

[7] Fiala, A., 1977: Obytná veža Trenčianskeho hradu: Pamiatky a príroda, č. 2, s. 13-15;

[8] Fiala, A. – Habovštiak, A. – Štefanovičová, T., 1975: Opevnené sídliská z 10.–13. storočia na Slovensku. Archeol. Rozhl. 27, s. 429-444.

[9] Fiala, A. – Vallašek, A., 1975: Informácia o výskume Spišského hradu. Archeol. Rozhl. 27, s. 444-446;

[10] Fügedi, E., 1938: Nyitra megye betelepülese. Századok 72, s. 273-319, 488-509;

[11] Fügedi, E., 1977: Vár és társadalom a 13.–14. századi Magyarországon. Budapest;

[12] Gajdoš, V., 1977: Výsledky geofyzikálného prieskumu na niektorých lokalitách na Slovensku, In: Geofyzikální prospekce v archeologii – seminár v N. Vozokanoch r. 1976. Zprávy čs. společn. archeol. ČSAV 19/4-5, s. 115-117.

[13] Györffy, Gy., 1966: Az Árpad kori Magyarország történeti földrajza I. Budapest.

[14] Habovštiak, A., 1972: Stredoveké hrádky na Slovensku. Vlastiv. Čas. 21, s. 2-8.

[15] Habovštiak, A., 1973: Stredoveké zaniknuté sídliská ako predmet historickoarcheologického výskumu. Slov. Archeol. 21, s. 221-228.

[16] Hajnalová, E., 1977: Prehľad botanických nálezov z archeologických výskumov. Archeol. výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1976, s. 109-115. Nitra.

[17] Hodál, J., 1931: Kláštor benediktinov v Klíž-Hradišti na Slovensku. Príspevky k praveku, dejinám a národopisu Slovenska. In: Sbor. Vlastived. múzea v Bratislave za r. 1924–1931, s. 30-53. Bratislava.

[18] Ipolyi-Stummer, A., 1876: Historicky schematizmus biskupstva banskobystrického od založenia po rok 1876. Banská Bystrica (preklad F. Mojta, in litteris v knižnici AÚ SAV v Nitre).

[19] Jankovič, V., 1973: K dejinám kaštieľa vo Veľkých Uherciach. Vlastived. Čas. 28, s. 70-75.

[20] Janšák, Š., 1930: Staré osídlenie Slovenska. In. Sbor. muzeál. sloven. Spoloč. 24, s. 1-67, tab. I-XVII. Turč. Sv. Martin.

[21] Kristó, Gy., 1973: Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest.

[22] Mályusz, E., 1922: Turóc megye kialakulása. Budapest.

[23] Mencl, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku I. Praha–Prešov.

[24] Mišík, M., 1985: Osídlenie hornej Nitry. In: Historický sborník kraja 2, s. 5-72. Banská Bystrica.

[25] Némethy, L., 1894: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis. Ostrihom.

[26] Nešporová, T., 1974: Výsledky historickoarcheologického výskumu na Trenčianskom hrade. Vlastived. Čas. 23, s. 143.

[27] Nyitra vármegye, 1898: Magyarország vármegyéi es városai (Magyarország monográfiája – Nyitra vérmegye). Red. Sziklay J. – Borovszky S., Budapest.

[28] Plachá, V. – Hlavicová, J. – Keller, I., 1975: Predbežné výsledky archeologického výskumu Devína v roku 1974, In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slovensku v r. 1974, s. 82-84. Nitra.

[29] Ratkoš, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch slovenských dejín. Sborník materiálov, s. 141-178. Bratislava.

[30] Ratkoš, P., 1978: Naše sídliskové útvary v latinskej terminológii 9.–12. storočia. In: Archaeologia historica 3, s. 247-254. Brno–Nitra.

[31] R. D. E. S. 1980: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I (red. V. Sedlák). Bratislava.

[32] Ruttkay, A., 1975a: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei I. Slov. Archeol. 23, s. 119-216.

[33] Ruttkay, A., 1975b: Hradisko a hrad pri Veľkom Klíži – Klížskom Hradišti. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slovensku v r. 1974, s. 96, 97. Nitra.

[34] Ruttkay, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II. Slov. Archeol. 24. s. 245-395.

[35] Sörös, P., 1912: Az elenyészett benczés apátságok. Budapest.

[36] S. P. S., 1968: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava.

[37] Šmilauer, V., 1932: Vodopis starého Slovenska. Bratislava.

[38] Štefanovičová, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.–12. storočí. Bratislava.

[39] Štechová, M., 1933: Staré Slovensko. Kultúra 5, s. 787-789. Bratislava.

[40] Štěpánek, M., 1968: Patrocinia a středověké cesty (Příspěvky k dějinám osídlení 4), Čs. Čas. historický 16, 551-570.

[41] Teleki, J., 1863: Hunyadiak kora Magyarországon VI—1. Budapest.

[42] Tirpák, J., 1974: Použitie geofyzikálnych metód v archeológii. Diplomová práca. Katedra užitej geofyziky Prírodoved. fak. Univ. Komenského. Bratislava.

[43] Uhlár, V., 1980: Velké Uherce 1274–1294. Z dejín dediny a okolia. Topoľčany.

[44] Uhlár, V., 1981: Hrad na Michalove nad Uhercami a jeho funkcia pre nitriansky Tekov a horné Požitavie. In: Zbor. Západoslovenského múzea, Trnava (v tlači).

[45] Uslar, R., v. 1964: Studien zu frühgeschichtlichen Befestigungen zwischen Nordsee und Alpen. Köln.

[46] Vizdal, J., 1979: Budúcnosf objavenej minulosti (alebo o zemplínskom skanzene). Pravda na nedeľu, 19. I. 1979, s. 4-5. Bratislava.

[47] Zolnay, L., 1977: Kincses Magyarország Közepkori müvelödésünk történetéböl. Budapest.