Stredoveké zaniknuté dědinské osídlenie na východnom Slovensku — stav a výsledky výskumu

Variant title
Stand und Ergebnisse der archäologischen Forschungen mittelalterlichen Ortswüstungen in der Ostslowakei
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 85-96
Extent
85-96
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Andel, K., 1955: Výsledok archeologického prieskumu na Zemplinsko-užskej nížine v rokoch 1953/54 . In: Vlastivedný sborník I., s. 144—171.

[2] Blahuta, F., 1963: Nálezy na Sídlisku 2 v Prešove v r. 1961—1962 . Štud. Zvesti Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied. 11. Nitra, s. 163—165.

[3] Budinský-Krička, V., 1958: Slovanské mohyly na východnom Slovensku . Slov. Archeol., 6, s. 138—205.

[4] Budinský-Krička, V., 1966: Staroslovanské obdobie . In: Pravek východneho Slovenska. Košice, s. 211—249.

[5] Budinský-Krička, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku . Slov. Archeol., 18, s. 167—188.

[6] Budinský-Krička, V., 1971: Príspevok k výskumu stredovekej výšinnej dediny na východnom Slovensku . In: Východoslovenský pravek 2, s. 197—225.

[7] Čaplovič, D., 1974: Správa o historicko-archeologickych výskumoch archeologického oddelenia Východoslovenskeho múzea v rokoch 1968—1972 . In: Historica Carpatica. 5. Košice, s. 163—172.

[8] Čaplovič, D., 1976: Výskum románskej sakrálnej stavby vo Svinici . Archeologicke výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1975. Nitra, s. 76—78, obr. 49—57.

[9] Čaplovič, D., 1977: Výskum zaniknutej stredovekej dediny vo Svinici . Archeologicke výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra, s. 86—88.

[10] Čaplovič, D., 1978: Archeologicky výskum zaniknutej stredovekej dediny vo Svinici, okr. Košice-vidiek . In: Archaeologia Historica. 3. Brno—Nitra, s. 19—29.

[11] Čaplovič, D., 1979: Slovanská a stredoveká osada v Trebišove . In: Nové Obz., 21. Prešov—Košice, s. 147—169.

[12] Čaplovič, D., 1981: Stredoveká dedina vo Svinici a jej vyznam pre poznanie stredovekého dedinskeho osidlenia na východnom Slovensku . In: Archaeologia Historica. 6. Brno, s. 499—504.

[13] Čaplovič, D.—Gasaj, D.—Olexa, L., 1977: Archeologický prieskum Medzibodrožia a Košickej kotliny v roku 1976 . Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976. Nitra, s. 88—89.

[14] Eisner, J., 1936: Prehistoricky výskum na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi r. 1935 . In: Sbor. Muz. slov. Spoloč., 30, s. 64—91.

[15] Javorský, F., 1980: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedicie Archeologického ústavu SAV na Spiši . In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Nitra, s. 123—131.

[16] Kaminská, Ľ., 1980: Výsledky záchranného archeologického výskumu v Trebišove . In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Nitra, s. 104—106.

[17] Kolektív, 1962: Archeologicky výskum na východnom Slovensku roku 1961 . Štud. Zvesti Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied. 9. Nitra, s. 288—304.

[18] Kučera, M., 1965: Sociálna štruktúra obyvatelstva Slovenska v 10.—12. storočí . Hist. Čas., 13, s. 1—58.

[19] Mencl, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku . Praha—Prešov.

[20] Mencl, V., 1956: Románská architektúra na Slovensku vo svetle nových vykopávok . Pamiatky a múzeá. 5, s. 74—81.

[21] Miroššayová, E., 1980a: Výskum slovanského pohrebiska a halštatského osidlenia v Rade . In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1978. Nitra, s. 174—175.

[22] Miroššayová, E., 1980b: Pokračovanie záchranného výskumu v Rade . In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1979. Nitra, s. 142—143.

[23] Pástor, J., 1955a: Belobrdské pohrebište v Somotore . Slov. Archeol., 3, s. 276—285.

[24] Pástor, J., 1955b: Východné Slovensko na úsvite dejin . In: Vlastivedný sborník I., s. 122—143.

[25] Pástor, J., 1957: Pamiatky z ranofeudálneho obdobia . Múzeum, 2, s. 227—234.

[26] Pástor, J., 1959: Zpráva o archeologickom výskume Východoslovenskeho múzea v Košiciach roku 1958 . Múzeum, 4, s. 618—620.

[27] Piffl, A., 1972: Objav dvoch kostolov v Merníku . In: Nove obz. 14. Prešov—Košice, s. 81—106.

[28] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) . Bratislava.

[29] Polla, B., 1966: Zaniknutá stredoveká osada Miloj . In: Sbor. Slov. nár. Muz. 60. História 6. Bratislava, s. 117—160.

[30] Polla, B., 1976: Výsledky historickoarcheologického výskumu v Krásnej nad Hornádom . In: Nove Obz., 18. Prešov—Košice, s. 169—198.

[31] Ruttkay, A., 1969: Včasnostredoveký príbytok z Veľkého Slavkova, okr. Poprad . In: Nove Obz., 11. Prešov—Košice, s. 271—283.

[32] Ruttkay, A., 1978: Vypovedacia schopnost archeologickych prameňiov k problematike feudalizmu . In: Základné metodologické problémy a marxistické kategórle v archeológii. Nitra, s. 267—280.

[33] Súpis Pamiatok na Slovensku I . Bratislava 1967.

[34] Súpis pamiatok na Slovensku III . Bratislava 1969.

[35] Šiška, S., 1964: Najstaršie slovanské osídlenie Spiša . Podtatranské noviny z 26. 6. 1964 (3), č. 24—25 — príloha Ozveny histórie.

[36] Točík, A., 1980: K otázke etnicity pohrebísk z 10. storočia na Slovensku . In: Aktuálné otázky výskumu slovanských populácií na území Československa v 6.—13. storoči. Nitra, s. 68—88.