K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku

Variant title
Zur Problematik archäologischer Untersuchungen der handwerklichen Produktion von 10. bis in die erste Hälfte des 16. Jh. in Mähren und Schlesien
Source document: Archaeologia historica. vol. 8, iss. [1], pp. 41-72
Extent
41-72
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Barthel, H. J., 1968—1969: Schlittknochen oder Knochengerate? Alt-Thüringen X, 205 až 227.

[2] Bartušek, F., 1968: Zaniklé kolomazné pece v okolí Třeště , Vlastivědný sborník Třeště a okolí, 15—20. Třešť.

[3] Bláha, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě , Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 5—36.

[4] Bláha, J., 1975: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na staveništi obchodního domu Prior v Olomouci v roce 1973 , AR XXVII, 283—285.

[5] Bláha, J., 1975a: Středověké nálezy z Olomouce-Malého náměstí (okr. Olomouc) , PV 1974, 59. Brno.

[6] Bláha, J., 1978: Středověké nálezy z Olomouce-Školní ulice č. 6 (okr. Olomouc) , PV 1976, 110. Brno.

[7] Bláha, J., 1978a: Záchranný výzkum v Olomouci-Školní ulici č. 2 (okr. Olomouc) , PV 1976, 109. Brno.

[8] Bláha, J., 1980: Otázka kontinuity slovanského osídlení Olomouckého kopce a několik poznámek k hmotné kultuře olomouckých Slovanů , VVM XXXII, 301—311.

[9] Bláha, J., 1982: Několik archeologických zjištění a hypotéz k počátkům raněstředověké a středověké Olomouce , VVM XXXIV, 194—197.

[10] Brázda, K., 1967: Lovětín — zaniklá osada na Zadních Pouštích , Vlastivědný sborník Třeště a okolí, 13—25. Třešť.

[11] Burian, V., 1969: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu na Kartouzce v Dolanech r. 1968 , Zprávy VÚ v Olomouci č. 144, 11—15.

[12] Burian, V., 1971: Výzkum hradu Tepence (obec Jívová) roku 1970 (okr. Olomouc) , PV 1970, 65—68. Brno.

[13] Burian, V., 1972: Výzkum středověké akropole hradiska Tepenec v roce 1971 (obec Jívová) (okr. Olomouc) , PV 1971, 117—119. Brno.

[14] Burian, V., 1973: Kamenické značky v dolanské kartuzii , Zprávy VÚ v Olomouci č. 162, 31 až 42.

[15] Burian, V., 1979: Rozbor nálezu hřebu z hradu Tepence u Jívové a Kartouzy v Dolanech (1340 až 1425) , Zprávy VÚ v Olomouci č. 202, 21—31.

[16] Burian, V., 1981: Nálezy jezdeckých třmenů z období 1340—1425 na hradě Tepenci a v dolanské Kartouze , Zprávy KVM v Olomouci č. 212, 25—28.

[17] Burian, V., 1982: Jezdecké ostruhy posádek na Tepenci a Kartouzce (1340—1425) , Zprávy KVM v Olomouci č. 218, 23—29.

[18] Cejnková, D., 1977: Raně středověký výzkum v Brně-Komárově (okr. Brno-město) , PV 1975, 66—87. Brno.

[19] Coufalík, J., 1975: Nálezy na hradě Cimburku u Koryčan (okr. Kroměříž) , PV 1974, 68—69. Brno.

[20] Červinka, I. L., 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská . Brno.

[21] Dohnal, V., 1975: Pokračování sondáže na dómském návrší v Olomouci , PV 1974, 86 až 91. Brno.

[22] Červinka, I. L., 1980: Zjišťovací sondáž na Klášteře-Hradisku v Olomouci (okr. Olomouc) , PV 1978, 58. Brno.

[23] Červinka, I. L., 1980a: Zjišťovací sondáž na Křížkovského ulici v Olomouci , PV 1977, 91. Brno.

[24] Červinka, I. L., 1982: Středověké železářské pece v Seničce (okr. Olomouc) , PV 1980, 39—40.

[25] Dohnalová, M., 1982: К problematice velehradských románských portálů a kamenických značek , VVM XXXIV, 55—69.

[26] Dostál, В., 1965: Das Vordringen der grossmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer . In: Magna Moravia. Sborník k 1100. výročí příchodu byzantské mise na Moravu, 361—416. Praha.

[27] Dostál, В., 1965a: Pronikání velkomoravské hmotné kultury do sousedních slovanských oblastí . In: Almanach Velké Morava, 66—69. Brno.

[28] Dostál, В., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě . Praha.

[29] Dostál, В., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec . Brno.

[30] Dostál, B.—Štelcl, J.—Malina, J., 1971: Kamenné brousky z areálu velkomoravského velmožského dvorce na Pohansku u Břeclavi , SPFFBU E 18, 175—184.

[31] Eisner, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie . Praha.

[32] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995—1310 . Praha.

[33] Fialová, V., 1957: Historicko-archeologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích n. О. I ., ČMM XLII, 67—81.

[34] Fiala, Z., 1958: Historicko-archeologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích n. O. v r. 1957 II. , ČMM XLIII, 67—98.

[35] Flodr, M., 1980: Dějiny zvonařství a kampanologická charakteristika zvonů , ČMatMor XCIX, 318—328.

[36] Flodr, M., 1980a: K problematice studia dějin zvonařství v českých zemích , ČMatMor XCIX, 75—100.

[37] Goš, V., 1968: Výzkum mladohradištní osady v Mohelnici (okr. Šumperk) , PV 1967, 99 až 100. Brno.

[38] Goš, V., 1969: Archeologický výzkum staré Mohelnice , Severní Morava 18, 78—79.

[39] Goš, V., 1970: К poznání vývoje mladohradištní keramiky na severní Moravě , SbNM А XXIV, 39—44.

[40] Goš, V., 1970a: Výzkum slovanské osady z mladší doby hradištní v Mohelnici v roce 1969 , Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 42—46.

[41] Goš, V., 1971: Slovanská osada z 9.—13. století v Mohelnici . In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 155—160. Uherské Hradiště.

[42] Goš, V., 1973: Slovanská osada v Mohelnici , AR XXV, 371—3B0, 483—484.

[43] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici , AR XXVII, 338—341.

[44] Goš, V., 1975a: Výzkum slovanské Mohelnice v roce 1974 (okr. Šumperk) , PV 1974, 52—53. Brno.

[45] Goš, V., 1976: Soubor železných předmětu a zbroje z hradu Rychleb ve Slezsku , VVM XXVIII, 293—300.

[46] Goš, V., 1977: Slovanská keramika 10.—13. stol. na severní Moravě , VVM XXIX, 291—303.

[47] Goš, V., 1980: K problematice výroby loštické keramiky . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1978, 95—100. Brno.

[48] Goš, V., 1982: Hrnčířské pece severní Moravy . In: Zkoumání výrobních objektu a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1979, 25—33. Brno.

[49] Havelková, V., 1888: O starobylosti řemesla kovářského u Slovanů , ČVMSO V, 106—108.

[50] Havlík, L. E., 1978: Morava v 9.—10. století. K problematice politického postaveni, sociální a vládní struktury a organizace , Studie ČSAV č. 7. Praha.

[51] Havlík, L. E., 1980: Moravská společnost a stát v 9. století , SlAnt XXVII, 1—42.

[52] Himmelová, Z., 1979: Nález středověkého dutého skla z Přibic (okr. Břeclav) , ArchH 4, 283—285.

[53] Himmelová, Z., 1980: Mittelalterliches Hohlglas aus Konůvky (Bez. Vyškov) , PV 1977, 97. Brno.

[54] Hoffmann, F., 1961: Jihlava v husitské revoluci . Havlíčkův Brod.

[55] Hrubý, F., 1924: Z hospodářských převratů českých století XV. а XVI. , ČČH XXX, 205 až 236, 433—469.

[56] Hrubý, V., 1949: Staroslovanské čluny na našem území, Z dávných věků II , 119—136.

[57] Hrubý, V., 1957: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě , PA XLVIII, 118 až 217.

[58] Hrubý, V., 1960: Raněstředověké poklady šperků na Moravě , ČMM XLV, 83—106.

[59] Hrubý, V., 1965: Staré Město. Velkomoravský Velehrad . Praha.

[60] Hrubý, V., 1967: Kostel sv. Michala ve Starém Městě , ČMM LII, 47—74.

[61] Hrubý, V., 1972: Antiqua civitas-Veligrad, Monumentorum tutela . Ochrana pamiatok 8, 57 až 108.

[62] Husa, V.—Petráň, J.—Šubrtová, A., 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních . Praha.

[63] Chaloupka, G., 1952: Jemnice do počátku 16. století , VVM VII, 1—17, 49—57, 97—107.

[64] Chaloupka, G., 1964: Řemesla a živnosti ve Znojmě v době předhusitské , VVM XVI, 50—75.

[65] Chylík, J., 1948: Přehled dějin moravského průmyslu do poloviny 18. stol . Brno.

[66] Janáček, J., 1963: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu . Praha.

[67] Jančář, J., 1966: Zaměstnání a obživa . In: Horňácko. Život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat, 43—96. Brno.

[68] Janotka, M., 1967: Dřevo v tradiční rukodělné výrobě. (Příspěvek k členění problematiky ), Muzejní a vlastivědná práce V, 196—205.

[69] Karasová, H., 1982: Středověké odpadní jímky z Brna-České ulice (okr. Brno-město) , PV 1980, 48—49. Brno.

[70] Klanica, Z., 1972: Velkomoravské řemeslo . Materiály z výzkumu AÚ ČSAV v Mikulčicích. Liberec.

[71] Klanica, Z., 1974: Práce klenotníků na slovanských hradištích , Studie AÚ ČSAV v Brně II, sv. 6. Praha.

[72] Klanicová, E.—Měřínský, Z., 1983: Archeologické výzkumy na katastru obce Strachotín v roce 1981 (okr. Břeclav) , PV 1981, v tisku. Brno.

[73] Klíma, B., 1975: Rozbor hřebů z velkomoravského hradiště v Mikulčicích , AR XXVII, 140—150.

[74] Klíma, B., 1980: Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích , Studie AÚ ČSAV v Brně VIII, sv. 3. Praha.

[75] Konečný, L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna , ArchH 2, 229—238.

[76] Kostelníková, M., 1973: Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě , Studie AÚ ČSAV v Brně I, sv. 4, 1972. Praha.

[77] Kostelníková M., 1977: Výzkum hradiště Petrova louka u Strachotína v roce 1975 (okr. Břeclav) , PV 1975, 58—59. Brno.

[78] Kostelníková, M., 1980: Nové poznatky o přeslenech z Mikulčic , AR XXXII, 78—81.

[79] Kostelníková, M.—Měřínský, Z., 1977: Mazanice s otiskem tkaniny ze ZSO Čížov u Staré Říše, okr. Jihlava , AR XXIX, 203, 240.

[80] Král, J., 1958: Zjišťovací archeologický průzkum cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou , PV 1957, 84—86. Brno.

[81] Král, J., 1961: Z výzkumu opavské expositury Archeologického ústavu ČSAV, pob. v Brně , PV 1960, 106—109. Brno.

[82] Král, J., 1963: Mittelalterliche Funde aus Ostrava im Jahre 1962 , PV 1962, 66—68. Brno.

[83] Král, J., 1964: Středověké nálezy v Opavě 1963 , PV 1963, 67—68. Brno.

[84] Král, J., 1967: Hrnčířská pec v Bruntále , PV 1966, 54—55. Brno.

[85] Král, J., 1968: Nález středověkých vrat v Opavě v roce 1967 , PV 1967, 111—112. Brno.

[86] Král, J.—Pavelčík, J., 1969: Seminář o středověké keramice konaný ve dnech 19.—22. května 1969. Opava.

[87] Kreps, M., 1968: Soupis železných hutí na Moravě a ve Slezsku v období feudalismu . Praha.

[88] Kreps, M., 1970: První hamry na území českých zemí. K problematice tzv. domašovské listiny z r. 1269 . In: Z dějin hornictví a hutnictví. Sborník přednášek, Rozpravy NTM, sv. 39, 37—44. Praha.

[89] Kreps, M.,1970a: Železářství na Žďársku . Brno.

[90] Kreps, M., 1976: Hamry v Českém a moravském železářství . TEVÚH Praha.

[91] Kreps, M., 1977: Přehled dějin moravského a slezského železářství do roku 1830 , Rada pojednání z dějin československého hutnictví železa č. 16, TEVÚH Praha.

[92] Krzemieńska, B., 1981: Einige Bemerkungen zur energetischen Situation an der Schwelle des Hochmittelalters die Wärmeenergie . In: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum Special issue 16, 87—124. Prague.

[93] Krzemieńska, B.—Třeštík, D., 1965: Přemyslovská hradiště a služebná organizace přemyslovského státu , AR XVII, 624—644, 649—655.

[94] Krzemieńska, B.—Třeštík, D., 1967: Zur Problematik der Dienstleute im frühmittelalterlichen Böhmen . In: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, 70—103. Wiesbaden.

[95] Krzemieńska, B.—Třeštík, D., 1978: Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry v 10. a 11. století) . In: Hospodářské dějiny. Economic History 1, 149 až 230. Praha.

[96] Kučera, K., 1982: Rudní základna bývalých blanenských a adamovských železáren . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1979, 56—92. Brno.

[97] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy . Bratislava.

[98] Kučera, M., 1978: Genéza miest na Slovensku , ArchH 3, 147—164.

[99] Kudělka, Z. a kol., 1977—1978: Výzkum románské architektury na Moravě I. (K výzkumnému úkolu státního plánu A VIII-4-13-1/3), SPFFBU F 21—22, 39—42.

[100] Kudělka, Z.—Konečný, L.—Samek, B., 1981: Výzkum románské architektury na Moravě II. (K výzkumnému úkolu státního plánu A VII 1-4-13/1-3), SPFFBU F 25, 55—62.

[101] Kühndel, J., 1929: Vývoj olomouckých řemeslnických cechů (Do začátku 17. století) . Olomouc.

[102] Kühndel, J., 1942: Minulost řemesel a průmyslu ve střední Moravě . Prostějov.

[103] Malinová, R., 1975: Kámen v románské architektuře jižní Moravy . In: Sborník příspěvků 1. petroarcheologického semináře, 175—183. Brno.

[104] Marek, J., 1958: Žďár v 15. století. (Složení obyvatelstva poddanského městečka) , ČMatMor LXXVII, 28—53.

[105] Marek, J., 1965: Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století . Praha.

[106] Marešová, K., 1977: Přesleny ze sadského lupku , ČMM LXII, 29—38.

[107] Medková, J., 1973: Z nejstarších archivních zpráv o moravském sklářství . In: Příspěvky k dějinám skla a keramiky 2, Rozpravy NTM, sv. 57, 54—52. Praha.

[108] Mendl, B., 1935: Knihy počtů města Brna z let 1343—1365 . Brno.

[109] Merta, J., 1974: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem kat. území Olomučany, okres Blansko , VVM XXVI, 165—169.

[110] Merta, J., 1977: Středověké vápenické pece při Obřanském hradě , ArchH 2, 239—246.

[111] Merta, J., 1978: Výroba železa v českých zemích v období vrcholného středověku , SbTM v Brně 2, 88—106.

[112] Merta, J., 1980: Středověká vápenka severně od kóty Šumbera, katastr Kanice, okres Brno-venkov , SbTM v Brně 3, 96—115.

[113] Merta, J., 1980a: Výzkumy, vápenických pecí . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1978, 30—55. Brno.

[114] Merta, J.—Stránský, K., 1980: Nález struskové hroudy z Obřanského hradu . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1978, 134—136. Brno.

[115] Měchurová, Z., 1980: Podrobná terminologie koňského postroje a jeho částí ve středohradištním období , VVM XXXII, 187—193.

[116] Merta, J., 1981: Kůň tažný a jezdecký v raném středověku , ČMM LXVI, 75—91.

[117] Měřínský, Z., 1969: Lokalizace a povrchový průzkum zaniklé osady Psáry u Tvořihráze (okres Znojmo) , VVM XXI, 8—12.

[118] Měřínský, Z., 1976: Průzkum zaniklých středověkých osad na moravské straně Českomoravské vrchoviny v letech 1962—1970 , AR XXVIII, 405—417, 479.

[119] Měřínský, Z., 1977: Dohled a záchranný výzkum při pozemních úpravách v místech zaniklé středověké osady Studýň u Zbýšova (okr. Brno-venkov) , PV 1975, 67—68. Brno.

[120] Měřínský, Z., 1978: Zpráva o povrchových průzkumech a zaměřování středověkých hrádků а tvrzi na Jihozápadní Moravě (okr. Jihlava, Třebíč) , PV 1976, 105—106. Brno.

[121] Měřínský, Z., 1980: II. seminář o archeologických výzkumech technických zařízeni a technologii , VVМ XXXII, 225.

[122] Měřínský, Z., 1980a: Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezu a výzkumu , ArchH 5, 31—68.

[123] Měřínský, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikaci 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady) , ArchH 6, 147—197.

[124] Měřínský, Z., 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku (Současný stav a další perspektivy se zvláštním zřetelem к výzkumu zaniklých středověkých vesnic) , ArchH 7, 113—156.

[125] Měřínský, Z., 1984: K otázkám studia exploatace nerostných surovin na Moravě . In: Zkoumání výrobních objektu a technologií archeologickými metodami. Sborník ze seminářů 1981—1982, v tisku. Brno.

[126] Měřínský, Z.—Souchop, M., 1978: Pokračováni záchranných akcí v místech zaniklé osady Studýň, obec Zbýšov (okr. Brno-venkov) , PV 1976, 81—82. Brno.

[127] Měřínský, Z.—Unger, J., 1977: Záchranný výzkum na zaniklé středověké osadě Koválov u Žabčic (okr. Brno-venkov) , PV 1975, 69—70. Brno.

[128] Měřínský, Z.—Unger, J., 1979: Osídleni dolního Podyjí a dolního Pomoraví v 10. až 13. stol. ve světle archeologických pramenů . In: Mikulovská sympozia 78, 67—72. Praha.

[129] Měřínský, Z.—Unger, J., 1983: Archeologický výzkum pozůstatku kostela na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okr. Brno-venkov , Jižní Morava 19, sv. 22, v tisku.

[130] Michna, Р., Vzájemný vztah pecí chlebových a peci vyhřívacích na staroslovanských a raně středověkých sídlištích , Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 68—81.

[131] Michna, Р., 1971: Funde der ungarisch-böhmisch-polnischen Gruppe spätgotischer Kacheln in Mähren , Acta archaeologica Carpathica XII, 249—259.

[132] Michna, Р., 1972: Přehled archeologických výzkumu na Moravě za rok 1971 , VVM XXIV, 310 až 324.

[133] Michna, Р., 1976: Archeologický průzkum v Uničově , Severní Morava 32, 61—63.

[134] Michna, Р., 1976a: Melická skupina gotických kachlů . Příspěvek к poznáni uměleckého řemesla doby předhusitské na Moravě, Umění XXIV, 148—158.

[135] Michna, Р., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů , Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 3, 7—44.

[136] Michna, Р., 1977a: Přehled archeologických výzkumu na Moravě a ve Slezsku za rok 1976 , VVM XXIX, 176—183.

[137] Michna, Р., 1978: Přehled archeologických výzkumu na Moravě a ve Slezsku za rok 1977 , VVM XXX, 326—335.

[138] Michna, Р., 1979: Přehled archeologických výzkumu na Moravě a ve Slezsku za rok 1978 , VVM XXXI, 337—341.

[139] Michna, Р., 1980: Dvě sídlištní stavby z počátků lokačního Uničova (Příspěvek do diskuze k otázce zemnic ve městech a vesnicích 13. století) , VVM XXXII, 161—186.

[140] Michna, Р., 1981: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1980 , VVM XXXIII, 361—368.

[141] Michna, Р., 1982: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1981 , VVM XXXIV, 376—383.

[142] Michna, Р., 1982a: Velkomoravská a přemyslovská Olomouc , VVM XXXIV, 18—27.

[143] Mlčák, L.—Šrámek, Р., 1979: Olomoučtí zvonaři 15. století , VVM XXXI, 298—306.

[144] Nekuda, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských peci na Moravě , ČMM XLVIII, 57 až 84.

[145] Nekuda, V., 1971: Středověká sklářská pec u Veveří Bítýšky . Příspěvek k dějinám sklářské výroby na Moravě, VVM XXIII, 158—166.

[146] Nekuda, V., 1972: Středověké ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu 1960—1970 , VVM XXIV, 12—47.

[147] Nekuda, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie . Příspěvek k dějinám středověké vesnice. Brno.

[148] Nekuda, V., 1978: K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě , ArchH 3, 171 až 182.

[149] Nekuda, V., 1978a: Stavební kování z feudálního sídla ve Mstěnicích , ČMM LXIII, 25—54.

[150] Nekuda, V., 1978—1979: Mittelalterliche Töpferöfen und Ausbrenntechnik in Mähren , Acta praehistorica et archaeologica 9/10, 131—133.

[151] Nekuda, V., 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960—1980 , VVM XXXIII, 129—146.

[152] Nekuda, V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů . Brno.

[153] Nekuda, V.—Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě . Brno.

[154] Nekuda, V.—Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě . Brno.

[155] Nekuda, R., 1978: Příspěvek k řemeslné výrobě na Moravě v období raného a vrcholného feudalismu , VVM XXX, 178—187.

[156] Novák, J., 1979: Vývoj dolování na území jihovýchodního Opavska až do Bílé hory , ČS1M B 28, 173—180.

[157] Novák, J.—Karel, J., 1973: Rýmařov-hrádek (okr. Bruntál) , PV 1972, 76—78. Brno.

[158] Novák, J.—Karel, J., 1977: Zpráva o archeologicko-historickém výzkumu počátků města Rýmařova a okolí 1969—1975 . Krnov.

[159] Novák, J.—Karel, J., 1977a: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově (okr. Bruntál) , PV 1975, 61—82. Brno.

[160] Novák, J.—Karel, J., 1978: Výzkum hrádku v Rýmařově (okr. Bruntál) , PV 1976, 94. Brno.

[161] Novák, J.—Karel, J., 1978a: Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově (okr. Bruntál) , PV 1978, 93. Brno.

[162] Novák, J.—Karel, J., 1980: Hrádek Rýmařov (okr. Bruntál) , PV 1977, 90. Brno.

[163] Novák, J.—Karel, J., 1981: Hrádek Rýmařov (okr. Bruntál) , PV 1979, 55. Brno.

[164] Novák, J.—Puda, S.—Urbánek, J., 1974: Příspěvek k předhusitské periodě dolování v Jeseníkách , ČS1M B 23, 15—19.

[165] Novotný, B., 1961: Průzkum areálu "Petrovy louky" u Strachotína , PV 1960, 97—98. Brno.

[166] Novotný, B., 1963—1964: Výzkum nížinného opevnění "Petrova louka" u Strachotína . In: Sborník III. Karlu Tihelkovi k pětašedesátinám, 167—173. Brno.

[167] Novotný, B., 1964: Nález pozdněstředověké keramiky v Brně, Chorázově ulici , PV 1963, 66—67. Brno.

[168] Novotný, B., 1966: Záchranný výzkum základů a okolí zaniklého kostela sv. Mikuláše v Brně , PV 1965, 77—79. Brno.

[169] Novotný, B., 1970: Zur Entwicklungsproblematik der Siedlungstypen Mährens im 9. bis 12. Jahrhundert. K problematice vývoje sídlištních typů 9. až 12. století na Moravě , ČMM LV, 53—62.

[170] Novotný, B., 1971: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní u Přítluk (okres Břeclav) . In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 117—154. Uherské Hradiště.

[171] Novotný, B., 1977: Záchranný výzkum středověkých objektů v historickém jádru města Jihlavy (okr. Jihlava) , PV 1975, 84—87. Brno.

[172] Novotný, B., 1978: Další nálezy ze středověkých jímek v historickém jádru města Jihlavy (okr. Jihlava) , PV 1976, 84—86. Brno.

[173] Novotný, B., 1982: Funde mittelalterlicher handwerklicher Erzeugnisse aus Iglau (Mähren) (von der 2. Hälfte des 13. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts) . Wien.

[174] Novotný, B.—Karel, B.—Dušek, V., 1978: Středověké objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém jádru Jihlavy , VVM XXX, 49—62.

[175] Novotný, B.—Souchopová, V., 1974—1975: Záchranný výzkum středověké osady u Černé Hory , Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku VI—VH, 73—74.

[176] Nový, L. et al., 1974: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století) . Praha.

[177] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století . Praha.

[178] Opravil, E., 1989: Rostlinné nálezy z archeologického výzkumu středověké Opavy prováděného v roce 1967 , ČS1M A 18, 175—182.

[179] Opravil, E., 1976: Archeobotanické nálezy z městského jádra Uherského Brodu , Studie AÚ ČSAV v Brně III, sv. 4. Praha.

[180] Pavelčík J., 1978: Středověké nálezy z Opavy-Masařské ulice , PV 1978, 101. Brno.

[181] Pavelčík, J., 1982: Depot olověných předmětů z Rudimova (okr. Gottwaldov) , VVM XXXIV, 191 až 193.

[182] Pleiner, R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v Českých zemích . Vývoj přímé výroby železa z rud od doby halštatské do 12. věku. Praha.

[183] Pleiner, R., 1962: Staré evropské kovářství. Stav metalografického výzkumu . Praha.

[184] Pleiner, R.—Kořán, J., 1972: Přehled vývoje starého železářství v českých zemích , Řada pojednáni z dějin československého hutnictví železa č. 3, TEVÚH Praha.

[185] Pojsl, M., 1977: Raněstředověká mosaiková dlažba na Velehradě , VVM XXIX, 68—72.

[186] Poulík, J., 1948: Staroslovanská Morava . Praha.

[187] Poulík, J., 1956: Nové slovanské výzkumy na Moravě , VaPS I, 239—258.

[188] Poulík, J., 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích . Praha.

[189] Poulík, J., 1972: Velkomoravské mocenské centrum v Mikulčicích . Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 8, 5—56.

[190] Poulík, J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských . Praha.

[191] Procházka, R., 1978: Hlavní rysy staroslovanské opevňovací techniky na Moravě , VVM XXX, 268—279.

[192] Richter, M., 1974: Archeologický výzkum a otázky nejstarší sídlištní topografie Žďáru nad Sázavou . In: Dějiny Žďáru nad Sázavou III, 231—240. Brno.

[193] Richter, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů , AR XXVII, 245 až 258.

[194] Ruby, F., 1887: Das Iglaüer Handwerk . Brünn.

[195] Samek, B. 1971: Stavitelé a umělečtí řemeslnici ve Znojmě 1408—1621 (Příspěvek ke slovníku výtvarných umělců na Moravě) , VVM XXIII, 32—36.

[196] Sáňka, H. V., 1903: Staré železárny Rudické , ČMM III, 45—59.

[197] Sáňka, H. V., 1916: Výsledky dalšího bádání v praehistorických železárnách rudických , ČMM XV, 67—73.

[198] Schirmeisen, K., 1933: Einige Ausgrabungen und Funde aus Mähren , Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 35, 118—135.

[199] Schirmeisen, K., 1939: Reste der mittelalterlichen Strelna-Siedlung , ZdVGMS 41, 45—54.

[200] Skružný, L., 1978: Druhá společenská dělba práce ve světle pomocných věd historických , ArchH 3, 283—302.

[201] Skutil, J., 1962: Středověké pece ve Vratíkově (okr. Blansko) , PV 1961, 102—103. Brno.

[202] Snášil, R., 1971: Vrcholně a pozdně středověké nálezy z Osvětiman a Mařatic (okr. Uherské Hradiště) , PV 1969, 38. Brno.

[203] Snášil, R., 1971a: Záblacany (okres Uherské Hradiště) . In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 89—115. Uherské Hradiště.

[204] Snášil, R., 1972: Povrchový průzkum v trati "Vojšice" u Malé Vrbky (okr. Hodonín) , PV 1971, 107—110. Brno.

[205] Snášil, R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.—13. století na Moravě , AR XXVII, 305—317.

[206] Snášil, R., 1977: Nová zjištění ze zaniklých Záblacan . In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 247—257. Praha.

[207] Snášil, R., 1978: Předběžné výsledky 8. a 9. výzkumové sezóny Záblacan, obec Polešovice (okr. Uherské Hradiště) , PV 1976, 89—90. Brno.

[208] Snášil, R., 1978a: Záchranný výzkum v Uherském Hradišti Starém Městě (okr. Uherské Hradiště) , PV 1976, 79—80. Brno.

[209] Snášil, R., 1980: Výroba vápna v trhové vsi Veligradu (k. o. Uherské Hradiště-Staré Město) . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1978, 1—17. Brno.

[210] Snášil, R., 1982: Hrnčířská pec z trhové vsi Veligradu . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1979, 3—24. Brno.

[211] Snášil, R., 1982a: Keramický depot z počátku 14. století z Uherského Hradiště-Starého Města (okr. Uherské Hradiště) , PV 1980, 44—46. Brno.

[212] Snášil, R.—Procházka, R., 1980: Záchranný výzkum v Uherském Hradišti-Starém Městě (okr. Uherské Hradiště) , PV 1978, 52—53. Brno.

[213] Souchopová, V., 1969: Stopy železářské výroby z rané doby středověké v Olomučanech na Blanensku , Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku I, 41—46.

[214] Souchopová, V., 1970: Výsledky výzkumu hutnické dílny v Padouchu u Josefova , Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku II, 15—26.

[215] Souchopová, V., 1971: Pozůstatky železářské výroby v lesní trati "U nové školky" na Olomučansku , Sb OVM v Blansku III, 47—48.

[216] Souchopová, V., 1973: Nález hutnické dílny v Olomučanech na Blanensku , Sb OVM v Blansku V, 75—84.

[217] Souchopová, V., 1973a: Raněstředověké hutnické dílny v polesí Olomučany (okr. Blansko) , PV 1972, 75—76. Brno.

[218] Souchopová, V., 1976: Vesnické osídlení z 10. století v Bořitově, trať Niva , ArchH 1, 153—157.

[219] Souchopová, V.—Novotný, B., 1974: Záchranný výzkum středověké služebné osady u Černé Hory (okr. Blansko) , PV 1973, 82—84. Brno.

[220] Spurný, F., 1972: Severomoravské železářství do Bílé hory . Šumperk.

[221] Stránský, K., 1972: Technologie výroby středověkého srpu , VVM XXIV, 287—293.

[222] Stránský, K., 1980: Pozoruhodný kovářský výrobek ze zaniklé středověké osady Mstěnice u Hrotovic , VVM XXXII, 201—202.

[223] Stránský, K., 1982: Rozbor železných předmětů z lokality středověké vápenické pece při Obřanském hradě . In: Zkoumání výrobních objektu a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1979, 101—107. Brno.

[224] Streitová, M., 1981: Dřevěné užitkové a umělecké předměty u raně středověkých Slovanu . Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně. Brno.

[225] Svobodová, V., 1974: Domácká lidová výroba v rámci zemědělského hospodaření , ČMatMor XCIV, 392—412.

[226] Šaurová, D., Nález středověké pece na chleba na Slavkovsku , AR XIV, 701—704.

[227] Šaurová, D., 1966: Výzkum kolomazných pecí na Vyškovsku , VVM XVIII, 251—257.

[228] Šaurová, D., 1968: Výzkum dehtařských pecí na výrobu kolomazi na Moravě , AR XX, 362—364.

[229] Šaurová, D., 1970: Chlebová pec v zaniklé středověké osadě Konůvkách na Slavkovsku , VVM XXII, 159—163.

[230] Šaurová, D., 1973: Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku , AR XXV, 338—339.

[231] Šaurová, D., 1974—1975: Pokračování výzkumu zaniklého Vilémova , Sb OVM v Blansku VI—VII, 66—72.

[232] Šaurová, D., 1976: Hřeby z výzkumu zaniklých Konůvek , AR XXVIII, 560—566.

[233] Šaurová, D., 1979: Středověké podkovy ze zaniklé středověké osady Konůvky , ArchH 4, 295—301.

[234] Šaurová, D., 1980: Pokračování výzkumu v Konůvkách r. 1978, kat. obec Nížkovice-Heršpice (okres Vyškov) , PV 1978, 54—56. Brno.

[235] Šaurová, D., 1980a: Středověká ves Vilémov — neobvyklé centrum podomáckého železářství , SbTM v Brně 3, 128—136.

[236] Šaurová, D., 1980b: Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku , AR XXXII, 82—89.

[237] Šaurová, D., 1980c: Výrobní zařízení na keramiku v Konůvkách . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1978, 101—112. Brno.

[238] Šaurová, D., 1982: Výzkum dehtařských pecí na výrobu kolomazi . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1979, 33—47. Brno.

[239] Šebela, L.—Vaněk, J., 1982: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích , VVM XXXIV, 201—205.

[240] Šikulová, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní , Pravěk východní Moravy I, 88—162.

[241] Šikulová, V., 1968: Záchranné akce v areálu středověké Opavy , PV 1967, 107—111. Brno.

[242] Šikulová, V., 1971: Pokračování záchranných akcí v areálu středověké Opavy (okr. Opava) , PV 1970, 69—74. Brno.

[243] Šikulová, V., 1972: Záchranné akce v areálu středověké Opavy (okr. Opava) , PV 1971, 121—124. Brno.

[244] Šikulová, V., 1973: Záchranné akce v areálu středověké Opavy (okres Opava) , PV 1972, 90—91. Brno.

[245] Šikulová, V., 1975: Příspěvek archeologie k nejstarším dějinám Opavy , AR XXVII, 271—276.

[246] Šindelářová, E., 1981: Slovanská vědra na území ČSSR v rámci pravěkého vývoje věder . Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně. Brno.

[247] Skvrnová, V., 1975: Žernovy ze slovanského hradiště Břeclav—Pohansko . In: Sborník příspěvků 1. petroarcheologlckého semináře, 157—181. Brno.

[248] Šolle, M., 1971: Pokračování velkomoravské tradice v Čechách . In: Z dějin Slovanů na území ČSSR, 73—79. Uherské Hradiště.

[249] Špiesz, A., 1972: Řemeslo na Slovensku v období existence cechov . Bratislava.

[250] Šteinerová, S.—Kořán, J., 1971: Výběrová bibliografie dějin českého hornictví , sv. I—II. Praha.

[251] Šteinerová, S.—Kořán, J., 1973: Výběrová bibliografie dějin českého hutnictví , sv. I—II. Praha.

[252] Štelcl, J., 1970: K některým otázkám spolupráce petrografie s archeology , SPFFBU E 15, 145—148.

[253] Štelcl, J.—Malina, J., 1969: Petrografie v archeologii , SPFFBU E 14, 223—227.

[254] Štelcl, J.—Malina, J., 1971: K petrografii stavebního kamene raně středověkých lokalit . In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl II., 93—100. Uherské Hradiště.

[255] Štelcl, J.—Malina, J., 1975: Základy petroarcheologie . Brno.

[256] Štelcl, J.—Tejkal, J., 1963: Petrografický příspěvek k výzkumu velkomoravského hradiště u Mikulčic , Folia Fac. Sel. Nat. Univ. Purk. Brun. IV/1, 1—27.

[257] Štelcl, J.—Tejkal, J., 1967: Petrografický příspěvek k archeologickému výzkumu velkomoravského hradiště Mikulčice , AR XIX, 54—63.

[258] Štelcl, J.—Vignatiová, J., 1981: Poselenija i tipy ich objektov na jugo-zapadnom peredgorodiji velikomoravskovo gorodišča Pogansko pod g. Bržeclav . Vklad v petroarcheologlju Velikoj Moraviji. Scripta Fac. Sel. Nat. Univ. Purk. Brun. 11/1, 7—40.

[259] Turek, R., 1965: Oblasti šířeni velkomoravské kultury . In: Almanach Velká Morava, 70—72. Brno.

[260] Uhlíková, O., 1974: Výběrová bibliografie dějin čsl. hornictví za léta 1971—73 , Studie z dějin hornictví 5, 245—282.

[261] Uhrová, O., 1973: Nález středověké hrnčířské pece v Ivančicích (okr. Brno-venkov) , VVM XXV, 56—58.

[262] Unger, J., 1968: Zdobené a značkované kopt ze sbírek mikulovského muzea , VVM XX, 265—267.

[263] Unger, J., 1977: Archeologický výzkum hrádku "Kulatý kopec" na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okres Brno-venkov, v letech 1973—1976 , ArchH 2, 155—160.

[264] Unger, J., 1981: Mittelalterliche und neuzeltliche Funde aus Mikulov (Bez. Břeclav) , PV 1979, 56. Brno.

[265] Unger, J., 1961a: Nálezy z objektu datovaného minci na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic (okr. Brno-venkov) , ArchH 6, 315—325.

[266] Unger, J.—Michna, P., 1980: Pece na pálení vápna ze zaniklé osady Teplany u Vranovic (okr. Břeclav) . In: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1978, 18—29. Brno.

[267] Vignatiová, J., 1970: Slovanské výrobní nástroje ve světle archeologických nálezů , Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 117—122.

[268] Wankel, J., 1887: Kolové stavby v Olomouci , ČVMSO IV, 68—81.

[269] Winter, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století . Praha.

[270] Žemlička, J., 1979: Ekonomika českých zemi v období přechodu od raného k vrcholnému feudalismu , Folia historica Bohemica I, 109—129.