Doklady domácej a remeselnej výroby v středověkých dědinách na východnom Slovensku

Title: Doklady domácej a remeselnej výroby v středověkých dědinách na východnom Slovensku
Variant title
Belege der Helmarbeit und handwerklichen Erzeugung in mittelalterlichen Dörfern der Ostslowakei
Source document: Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 373-384
Extent
373-384
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bialeková, D., 1965: Stav remeselnej výroby na Slovensku v 9.—11. stor. In: O počiatkoch slovenských dejin. Bratislava, s. 81—95.

[2] Čaplovič, D.—Javorský, F., 1982: Záchranný výskum zaniknutéj stredovekéj dediny Krigov. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1981. Nitra, v tlači.

[3] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici. Archeol. Rozhl., 27, s. 338—341.

[4] Habovštiak, A., 1971: Hmotná kultúra stredovekých dedín vo svetle doterajšieho výskumu na Slovensku. In: Agrikultúra, 10, s. 7—28.

[5] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava.

[6] Pastor, J., 1959: Zpráva o archeologickom výskume Východoslovenského múzea v Košiciach roku 1958. Múzeum, 4, s. 818—820.

[7] Plicková, E., 1959: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava.

[8] Pleiner, R., 1959: O významu železa v časné době dějinné. Památ, archeol., 50, s. 333 až 342.

[9] Pleiner, R., 1969: Středověké sídliště s kovárnami u Mutějovic. Památ. archeol., 60, s. 533—571.

[10] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[11] Polla, B., 1966a: Stredoveké remeslá na Spiši vo svetle hístoricko-archeologických výskumov. In: Sbor. Slov. nár. Múz., Etnografia, 7, s. 93—100.

[12] Polla, B., 1966b: Zaniknutá stredoveká osada Miloj, In: Sbor. Slov. nár. Múz. 60. História 6. Bratislava, s. 117—160.

[13] Polla, B., 1979: Bratislava západné suburbium. Košice—Bratislava.

[14] Rada, P., 1963: Jak se dělá keramika. Praha.

[15] Ruttkay, A., 1970: Stredoveké osídlenie v Oboríne. In: Východoslovenský pravek. 1. Košice, s. 95—110.

[16] Ruttkay, A., 1975: Waffen und Reiterausrtlstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (I.). Slov. Archeol., 23, s. 119—216.

[17] Ruttkay, A., 1976: Waffen und Reiterausrttstung des 9. bls zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II.). Slov. Archeol., 24, s. 245—395.

[18] Slivka, M., 1978: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. In: Historica Carpatica. 9. Košice, s. 217—263.

[19] Slivka, M., 1980: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku — 2. časť. In: Historlca Carpatica. 11. Košice, s. 218—288.

[20] Slivka, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovenskuv. In: Historica Carpatica. 12. Košice, s. 211—276.

[21] Szabó, G., 1954: A falusi kovács a XV.—XVI. században. Folia archaeologica, 6, s. 123 až 145.

[22] Šplesz, A., 1961: O štúdiu dejín remesla a manufaktúry. Hist. Čas., 9. s. 473—476.