Čo s archeologicko-architektonickými pamiatkami?

Title: Čo s archeologicko-architektonickými pamiatkami?
Variant title
Was soll mit archäologisch-architektonischen Denkmälern geschehen?
Author: Polla, Belo
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 39-50
Extent
39-50
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Bukovský, J. 1978: Ochranné stavby nad archeologickými památkami. In: Knižnice odb. a věd. spisů VUT v Brně, zv. B 79, s. 247-253.

[2] Bukovský, J. 1980: K problematice ochranných staveb nad archeologickými památkami. Památky a příroda, s. 470-479.

[3] Bukovský, J. 1981: Archeologická památka a vyznačení její půdorysné skladby. Památky a příroda č. 3, s. 141-147.

[4] Bukovský, J. Vyznačení půdorysné skladby archeologických památek. Olomouc - Referát na XVII. konf.

[5] Čaplovič, D. 1977: Príspevok k dejinám Červeného Kláštora. In: Historica carpatica 8, s. 155-199.

[6] Čaplovič, D. 1981: Archeologický výskum stredovekej dediny vo Svinici. Vlastivedný časopis 30, s. 104-111.

[7] Čaplovič, D. 1985: Najstaršie osídlenie západnej časti Slánských vrchov. Krásy Slovenska 62, č. 10, s. 26-29.

[8] Eisner, J . 1940/41: Výskum na Děvíně v letech 1933-1937. In: Historica slovaca 1-2, s. 108-137.

[9] Fiala, A.-Vallašek, A. 1973: K úprave architektúry objavenej pod terénem na Spišskom hrade. Pamiatky príroda č. 4, s. 25-26.

[10] Fiala, A.-Vallašek, A. 1977: Výskum Spišského hradu. Vlastivedný časopis 26, s. 8-13.

[11] Hanuliak, V. 1983: Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade. In: Archaeologia historica 8, s. 479-490, tab. X.

[12] Jankovič, V. 1980: O tzv. archeologických pamiatkach. Pamiatky príroda č. 1, s. 25-29.

[13] Kaminska, Ľ. 1982: Výskum románskej sakrálnej stavby a včasnostredovekého cintorína v Trebišove. In: Archaeologia historica 7, s. 415-418.

[14] Kašička, F. 1985: Archeologické památky - její zabezpečení a prezentace. Olomouc - referát.

[15] Kolník, T. 1973: Rímske stavby na Slovensku a čo s nimi? Pamiatky príroda č. 4, s. 8-12.

[16] Krupica, O. 1978: Stredoveké Krásno I. In: Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí, 5,

[17] Krupica, O. 1981: Stredoveké Krásno II. Tamže 8, s. 91-218.

[18] Kušnierová, E. 1984: Pamiatková obnova gotického kostola v Lúčke. Pamiatky príroda 13, č. 3, s. 17-19.

[19] Kutlík, F. 1973: Právne aspekty archeologických výskumov. Pamiatky príroda č. 4, s. 35-39.

[20] Labuda, J. 1983: Staré mesto v Banskej Štiavnici. Krásy Slovenska 60, č. 2, s. 18-21.

[21] Mencl, V. 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[22] Nešporová, T. 1974: Výsledky historickoarcheologického výskumu na Trenčianskom hrade. Vlastivedný časopis 23, s. 142-143.

[23] Plachá, V.-Hlavicová, J. 1981a: Nález sakrálnej stavby na Devíne. Vlastivedný časopis 30, s. 63 až 66.

[24] Plachá, V.-Hlavicová, J. 1981b: Rímska či veľkomoravská architektúra. Krásy Slovenska 58, č. 3, s. 10-13.

[25] Plachá, V.-Hlavicová, J. 1984: V sídle Rasticovom. Od obdobia sťahovania národov až po koniec 12. storočia. Tamže 61, č. 8, s. 30-33.

[26] Polla, B. 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[27] Polla, B. 1970: Čo s archeologicko-architektonickými pamiatkami? Vlastivedný časopis 19, s. 185.

[28] Polla, B. 1971: Kežmarok Výsledky historickoarcheologického výskumu. Bratislava.

[29] Radová, M. 1985: Památkové úpravy archeologických lokalít. Olomouc - konferencia.

[30] Ruttkay, A. 1981: Ducové veľmožský dvorec. Krásy Slovenska 58, č. 9, s. 9-11.

[31] Vallašek, A.-Fiala, A. 1984: Praveké a ranohistorické osídlenie hradného kopca a stavebný vývoj stredovekého hradu. In: Spišský hrad Národná kultúrna pamiatka. Stručný sprievodca. Košice, s. 8-39.

[32] Hejna, A. 1956: Archeologický výzkum románské klášterní baziliky v Teplicích. Zprávy pam. péče č. 2, s. 73-76.

[33] Javorský, F. 1981: Záchranný výskum románskeho kostola pri Levoči. In: ŠZ AÚ SAV 19, s. 97 až 112.

[34] Javorský, F.-Chalupecký, I. 1980: K stavebnému vývoju kostola v Chrasti nad Hornádom. Vlast. časopis 29, s. 174-178.

[35] Kašička, F.-Nechvátal, B. 1976: Příspěvek archeologie k poznání zaniklého Vyšehradu. Památky a příroda 10, s. 587-592.

[36] Reichertová, K. 1962: Odkrytí a výzkum románské baziliky v areálu Litomyšlského zámku. Památková péče 1, s. 171.

[37] Ruttkay, A.-Čelko, E. 1984: Kostelec - archeologická rezervácia. Stručný sprievodca. Piešťany.

[38] Slivka, M. 1982: Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Spišská Nová Ves. In: Archaeologia historica 7, s. 385-413.

[39] Tököly, G. 1985: Prekvapujúci nález románskej architektúry v Lipovníku. Krásy Slovenska 62, č. 9, s. 12-13.

[40] Vízdal, J. 1983: Výsledky archeologického bádania Zemplínskeho muzea v Michalovciach po roku 1970: In: Historica carpatica 14, s. 423-441.