K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (Teze)

Variant title
Zur Problematik der befestigten Sitze an der Wende des Früh- und Hochfeudalismus in Mähren
Source document: Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 159-170
Extent
159-170
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bakala, J. 1983: Osídlení Místecka a Brušperska v období vrcholného feudalismu , Frýdek-Místek.

[2] Bláha, J. 1977: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí , AH 2, 45-57.

[3] CDB II-V/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae , ed. G. Friedrich, J. Šebánek, S. Dušková, Z. Kristen 1912-1974, Praha.

[4] Dohnal, V. 1985: Raněstředověké osídlení a počátky hradu v Olomouci , ČSlM B 34, 97-117.

[5] Durdík, T. 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století , AH 3, 41-51.

[6] Eliáš, J.-Řeholka, I. 1979: Státní hrad Bítov , Brno.

[7] Fino, I. F. 1967: Quelques aspectes de l'art militaire sous Philippe Auguste , Claudius VI, 18-38, Granada.

[8] Goš, V. 1985: Hrad Úsov - jeho úloha a význam při kolonizaci severní Moravy ve 13. stol. , AH 10, 303-307.

[9] Guerquin, B. 1974: Zamki v Polsce , Warszawa.

[10] Hlobil, I. a kol. (Michna, P.-Togner, M.) 1984: Olomouc , Praha.

[11] Hosák, L. 1959: Územní rozsah hradských obvodů moravských v XI.-XIII. století , Pocta Zdeňku Nejedlému, 141-151, Olomouc.

[12] Kohoutek, J. 1982: K nejstarším dějinám hradu Brumova , Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 4, 199-226.

[13] Konečný, L. 1981: Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy , AH 6, 239—251.

[14] Kordiovský, E. 1972: Počátky Břeclavi ve světle historických pramenů , Malovaný kraj 8, č. 5, s. 4, 5 a 8, č. 6, s. 5.

[15] Kouřil, P.-Plaček, M. 1985: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovska , ČSlM B 34, 114-126.

[16] Krzemieńska, B.-Třeštík, D. 1979: Hospodářské základy raně středověkého státu ve střední Evropě (Čechy, Polsko, Uhry v 10.-11. století) , ČsČH 27, 113-129.

[17] Kudělka, Z. a kol. (Kalinová, A.-Konečný, L.-Samek, B.) 1982/1983: Výzkum románské architektury na Moravě III , SPFFBU F 26-27, 79-87.

[18] Ludvíkovský, J. (editor) 1964: Chronica domus sarensis , Brno.

[19] Menclová, D. 1970/1971: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen , SP FFBU F 14-15, 97 až 127.

[20] Měřínský, Z. 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady) , AH 6, 147-191.

[21] Nekuda, V.-Unger, J. 1981: Hrádky a tvrze na Moravě , Brno.

[22] Novotný, B. 1961: Výzkum hradiště Hrudy u Sudoměřic nad Moravou , Sb ČSSA I, 61-80.

[23] Novotný, B. 1975: Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.-13. stol. , AR 27, 516-527.

[24] Novotný, B. 1978: Výzkum přemyslovského ústředí "castrum Zpitignew" 11.-12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech , AH 3, 183-212.

[25] Novotný, B. 1981: Archeologický výzkum hradu Rokyten na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice , AH 6, 221-236.

[26] Novotný, B. 1982: K problematice způsobu výstavby opevnění nížinného hradiště Strachotína-Vysoké Zahrady u Dolních Věstonic na Moravě , AH 7, 325-333.

[27] Nový, R. 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století , Praha.

[28] Plaček, M.-Procházka, R. 1984: Hrad Střílky. Příspěvek k poznání moravské fortifikační architektury , AH 9, 167-177.

[29] Pojsl, M. 1981: Přemyslovský knížecí hrad v Olomouci , AH 6, 199-218.

[30] Richter, V. a kol. (Samek, B.-Stehlík, M.) 1966: Znojmo , Praha.

[31] Richter, V. a kol. (Krsek, I.—Stehlík, M.-Zemek, M.) 1971: Mikulov , Brno.

[32] Staňa, Č. 1966: Zelená hora près Vyškov , Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie, 242 243, Prague.

[33] Staňa, Č. v tisku: Záchranný výzkum na Horním náměstí v Přerově (okr. Přerov) , PV 1984.

[34] Unger, J. 1982: Povrchový průzkum zřícenin hradu Děvičky v katastru Pavlova (okr. Břeclav) , PV 1980, 43.

[35] Žemlička, J. 1985: Odboj kralevice Přemysla v letech 1248-1249 a jeho sociální zázemí , ČsČH 33, 1985, 564-585.