Včasnostredoveké osídlenie v Báhoni (okr. Trnava)

Variant title
Frühmittelalterliche Besiedlung in Báhoň (Bz. Trnava)
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 19-29
Extent
19-29
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Egyházy-Jurovská B. 1985: Stredoveké pece na pečenie chleba vo Veľkom Grobe (okres Galanta) , AH 10, 209—220.

[2] Egyházy-Jurovská B.—Zachar L. 1987: Príspevok k stredovekému osídleniu v Palárikove, okr. Nové Zámky , Zb. SNM, História 27, 95—115.

[3] Habovštiak, A. 1975: Hradisko v Tlmačoch , SlA 1, 97—118.

[4] Habovštiak, A. 1985: Stredoveká dedina na Slovensku , Bratislava.

[5] Kouřil, P. 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejna (železné předměty) AH 4, 129—140.

[6] Magyarország vármegyéi és városai, Pozsony vármegye 31—32 , Budapest.

[7] Medvedev, A. F. 1966: Ručnoje metaľnoje oružije (luk i strely, samostrel) VII.—XIV. vv . Moskva.

[8] Tomčíková, K. 1984: Ornament na keramike veľkomoravského obdobia z územia Slovenska , Zb. prác Ľ. Kraskovskej, 217—224.