Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova

Variant title
Beitrag zur frühmittelalterlichen Besiedlung von Beckov
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 35-39
Extent
35-39
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CD: Fejér G., Codex diplomaticus Hungariae ecclesias icus ac civilis . Budae 1829—1844.

[2] CDSI I.: Marsina R., Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, I . Bratislava 1971.

[3] Fekete Nagy A., 1941: Trencsén vármegye . Budapest.

[4] Hudák J., 1984: Patrocíniá na Slovensku . Bratislava.

[5] Chaloupecký V., 1923: Staré Slovensko . Bratislava.

[6] Mencl V., 1938: Středověká města na Slovensku . Bratislava.

[7] Polla B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom . Košice.

[8] Tóthová Š., 1977: Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade , Archaeologia historica 3, 393—400.

[9] Wenzel G., 1874: Stibor Vajda . Budapest.