Předběžná zpráva o objevu předvelkomoravského ústředí v Olomouci

Variant title
Das vorgroßmährische Zentrum in Olomouc (Olmütz) Vorbericht.
Author: Bláha, Josef
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 155-170
Extent
155-170
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bialeková D., 1977a: Sporen von slawischen Fundplätzen in Pobedim (Typologie und Datierung) . SlA XXV-1, 103—160.

[2] Bialeková D., 1977b: Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.—11. storočí . AH 3, 11—18.

[3] Bláha J., 1984: Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí. Příspěvek k postavení Olomouce v 10. století . AH 9, 133—146.

[4] Bláha J., 1986: K otázce lokalizace "centrálních funkcí" v areálu Olomouckého kopce . Umění XXXIV, 435—440.

[5] Čilinská D., 1975: Frauenschmuck aus dem 7.-8. Jahrhundert im Karpatenbecken . SlA XXIII-1, 63—96.

[6] Čilinská D., 1980: Datovanie tepaných ozdôb z predveľkomoravských pohrebísk vo svetle nálezu na pohrebisku v Komárne . In: Slované 6.—10. století. Sborník referátů ze sympozia Břeclav — Pohansko 1978. Brno, 55—61.

[7] Klanica Z., 1986: Počátky slovanského osídlení našich zemí . Praha.

[8] Opravil E., 1983: Údolní niva v době hradištní . Studie archeologického ústavu ČSAV v Brně XI — svazek 2. Praha.

[9] Pleiner R., 1955: Výroba železa v slovanské huti u Želechovic na Uničovsku . Rozpravy ČSAV 65, řada SV, sešit 6. Praha.

[10] Pleiner R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích . Praha.

[11] Poulík J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských . Praha.

[12] Poulík J., 1985: Svědectví výzkumů a pramenů archeologických o Velké Moravě . In: Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha, 9—80.

[13] Snášil R., 1984: Specializovaná řemesla z ostrovního hradiska v Uherském Hradišti a jejich přínos pro další poznání společenské diferenciace 8.—9. století . In: XIII. mikulovské sympozium. Praha, 152—161.

[14] Struwe K. W., 1979: Die Burgen der Slawen in ihrem nordwestlichsten Siedlungsraum . In: Burgen aus Holz und Stein. Olten—Freiburg im Breisgau, 121—138.

[15] Točík A., 1968: Slawisch-awarisches Graberfeld in Holiare . Bratislava.

[16] Třeštík D., 1984: Struktura feudální společnosti v českých zemích do poloviny 14. století . In: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století. Praha, 23—39.

[17] Wachowski K., 1981: Ziemie polskie a Wielkie Morawy. Studium archeologiczne kontaktów w zakresie kultury materialnej . Przeglad Archeologiczny 29, 151—197.