Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek

Variant title
Abriß der Entwicklung der Burgarchitektur dar Blütezeit des Mittelalters in Mähren und Schlesien bis zu hussitischen Kriegen
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 217-249
Extent
217-249
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Antošová, D., 1966: Hrad Cimburk . Brno.

[2] Antošová, D., 1968: Templštejn . Brno.

[3] Bakala, J., 1983: Osídlení Místecka a Brušperska v období vrcholného feudalismu . Frýdek-Místek.

[4] Bartušek, A., 1954: Nově zjištěná raně gotická věž na hradě Sádku , Umění II, 161—162.

[5] Bartušek, A.—Kubátová, T. a kol. (Valíček, J.—Charvátová, E.—Pošmourný, J.—Rokyta, H.), 1951: Šternberk na Moravě. Státní hrad, město a okolí . Praha.

[6] Bláha, J., 1977: Výsledky revize některých drobných středověkých opevnění v horním Podyjí , AH 2, 45—56.

[7] Blekta, J., 1934: Smilovo hradisko a Starý Plumlov , Ročenka Národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané XI, 9—31.

[8] Blekta, J., 1936: Ježův hrad , tamtéž, XIII, 61—71.

[9] Bolina, P., 1980: Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě , AH 5, 267—276.

[10] Bolina, P., 1986: K problematice kolonizace a počátků hradů na severovýchodní Moravě ve 13. století , ČsČH XXXIV, 565—584.

[11] Bolina, P., 1986a: Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury , AH 11, 175—187.

[12] Burian, V., 1979: Tepenec — moravský hrad markraběte Karla , Umění XXVII, 245—249.

[13] Büttner, R., 1982: Burgen und Schlösser in Niederösterreich. Zwischen Greifenstein und Sankt Pölten . Wien.

[14] Cejnková, D.—Loskotová, I., 1986: I. etapa archeologického průzkumu NKP Špilberk , AH 11, 171—173.

[15] Clasen, K. H., 1927: Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordensstaates Preussen I. Die Burgbauten . Königsberg i. Pr.

[16] Černý, E.—Bolina, P., 1981: Hrad Kuchlov u Rychtářova v okrese Vyškov , AH 6, 277—283.

[17] Červinka, I. L., 1927—1930: Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze moravské , ČVMSO XXXIX, 1927, 88—95.

[18] Červinka, I. L., 1927—1930: Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze moravské , ČVMSO XL, 1928, 69—76.

[19] Červinka, I. L., 1927—1930: Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze moravské , ČVMSO XLI—XLII, 1929, 153—160.

[20] Červinka, I. L., 1927—1930: Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze moravské , ČVMSO XLIII, 1930, 84—94.

[21] Červinka, I. L., 1942: Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze moravské , rkp. AU ČSAV v Brně. Brno.

[22] Doležel, J., 1985: Nálezy z vrcholného a pozdního středověku severozápadní Moravy v letech 1979—1983 (okr. Blansko, Brno-venkov a Vyškov) , PV 1983, 82—84. Brno.

[23] Durdík, T., 1976: Současný stav, potřeby a výhledy výzkumu hradů v Čechách , AR XXVIII, 172—180.

[24] Durdík, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.—13. století , AH 3, 41—52.

[25] Durdík, T., 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách , AH 6, 7—17.

[26] Durdík, T., 1982: Povrchový průzkum hradu Dalečína , VVM XXXIV, 361—364.

[27] Durdík, T., 1982a: Vypovídací hodnota českých hradů jako historického pramene a její současný stav . In: Metodologické problémy československé archeologie, 142—151. Praha.

[28] Durdík, T., 1984: České hrady . Praha.

[29] Durdík, T., 1986: Castel-type castles in Bohemia . In: Archaeology in Bohemia 1981—1985, 253—262. Prague.

[30] Durdík, T.—Bolina, P., 1986: Několik poznámek k dispozici olomouckého hradu , AH 11, 95—101.

[31] Durdík, T.—Klápště, J.—Sommer, P., 1986: Archeologie a architektura , AH 11, 11—24.

[32] Gardavský, Z., 1959: Hrad Bouzov . Olomouc.

[33] Gardavský, Z., 1960: Hradní dvojice — Pustý hrad a Rabštejn u Vrbna , Zprávy VÚO č. 101, 16—24.

[34] Gardavský, Z., 1960a: Reálný obraz dvou nejstarších hradů na Jesenicku , Zprávy VÚO č. 88, 140—144.

[35] Gardavský, Z., 1961: Stav, formy a vývoj Nového Hradu u Šumperka , SM 7, 54—63.

[36] Gardavský, Z., 1961a: Zhmotnění tajemného hradu na Litovelsku , Zprávy VÚO č. 94, 1—7.

[37] Gardavský, Z., 1962: Úvahy nad zmizelým líšnickým hradem , Zprávy VÚO č. 102, 10—15.

[38] Gardavský, Z., 1967: Hrad nad Rožnovem , Valašsko 11, 15—24.

[39] Goš, V., 1985: Hrad Úsov — jeho úloha a význam při kolonizaci severní Moravy ve 13. stol. , AH 10, 303—307.

[40] Grepl, E., 1975: Pět let výzkumů na hradě Starém Jičíně , Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 16, 19—24.

[41] Hartl, Z.—Kohoutek, J., 1983: Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu Lukova , Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 5, 207—229.

[42] Hašek, V.—Měřínský, Z., 1988: Contribution of geophysics to archaeological investigations of Early Middle Ages and Middle Ages Localities in Moravia . In: From the Baltic to the Black Sea, v tisku. London.

[43] Heber, F. A., 1848: Mährens Burgen und ihre Sagen. Illustriert mit 16 in Stein gravierten Original Ansichten . Prag.

[44] Hejna, A., 1983: Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách , PA LXXIV, 366—436.

[45] Hlobil, I.—Michna, P.—Togner, M., 1984: Olomouc . Praha.

[46] Holl, I., 1984: Négysaroktornyos, szabályos várak a középkorban , Archaeologiai Értesitö 111, 194—217.

[47] Hosák, L., 1961: Mlhy kolem tajemného hradu na Litovelsku , Zprávy VÚO č. 96, 8—11.

[48] Hosák, L., 1967: Počátky osídlení a dějin Rožnova , Valašsko 11, 9—13.

[49] Hosák, L., 1968: Hrad Kolštejn (Branná) a jeho majitelé , SM 16, 11—17.

[50] Hölzel, E., 1857—1860: Malerisch-historische Skizzen aus Mähren und Schlesien . Olmütz.

[51] Hrabová, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století . Praha.

[52] Hrady a zámky na Moravě, 1987: Hrady a zámky na Moravě. AZ na cesty . Praha.

[53] Hrady a zámky v Československu, 1975: Hrady a zámky v Československu. Výběrová bibliografie . Brno.

[54] Hrady, zámky a tvrze, 1981: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (I). Jižní Morava. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Ladislava Hosáka a Metoděje Zemka . Praha.

[55] Hrady, zámky a tvrze, 1983: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (II). Severní Morava. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Františka Spurného . Praha.

[56] Jůza, V. a kol. (Krsek, I.—Petrů, J.—Richter, V.), 1963: Kroměříž . Praha.

[57] Kašička, F., 1987: Státní hrad Malenovice ve stavebně historické analýze , VVM XXXIX, 196—208.

[58] Kašička, F.—Eliáš, J. O., 1975: Klášterní hrad v Dolních Kounicích , Památková péče 35, 216—234.

[59] Kohoutek, J., 1982: K nejstarším dějinám hradu Brumova , Gottwaldovsko od minulosti k současnosti 4, 199—226.

[60] Kohoutek, J., 1985: Hrad Lukov — současný stav výzkumu , AH 10, 309—321.

[61] Kohoutek, J., 1986: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vizovických vrchů , AH 11, 189—219.

[62] Kohoutek, J., 1988: Výzkum zaniklých středověkých hradů v Hostýnských vrších , AH 13, v tisku.

[63] Konečný, L., 1977: Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obran u Brna , AH 2, 229—238.

[64] Konečný, L., 1981: Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních objektů jižní Moravy , AH 6, 239—248.

[65] Konečný, L., 1982: K počátkům a klasifikaci hradů s plášťovou zdí . (Diskusní poznámka z r. 1980 k příspěvku P. Boliny, AH 5, 1980, 267—275), AH 7, 353—356.

[66] Konečný, L.—Merta, J., 1980: Pokračováni průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova , AH 5, 305—319.

[67] Kordiovský, E., 1975: Příspěvek k datování raně středověké keramiky na jižní Moravě , Zprávy ČSSA při ČSAV XVII, seš. 1—2, 51—57.

[68] Kordiovský, E., 1979: Boleradický hrad , Malovaný kraj XV, č. 3, 20.

[69] Kouřil, P., 1976: Archeologický průzkum hradu Holoubek na Hrotovicku , VVM XXVIII, 215—217.

[70] Kouřil, P., 1978: Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě , AH 3, 131—145.

[71] Kouřil, P., 1988: Hrad Vartnov a jeho postavení ve vývoji hradů na Opavsku . In: Rodné zemi, 285—304, Brno.

[72] Kouřil, P.—Měřínský, Z.—Plaček, M., 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (II). Severní Morava, Praha 1983 , recenze publikace, VVM XXXVII, 93—97.

[73] Kouřil, P.—Plaček, M., 1985: Hrad Luginsland a jeho úloha v kolonizaci Krnovska , ČSlM B 34, 114—126.

[74] Kouřil, P.—Plaček, M., 1986: Hrad Zátor u Louček (okr. Bruntál) , VVM XXXVIII, 303—306.

[75] Kouřil, P.—Plaček, M., 1986a: Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna , AH 11, 221—230.

[76] Kouřil, P.—Plaček, M., 1987: Povrchový průzkum hradu Hluboký (k. úz. Nepřívaz, okr. Olomouc) , PV 1984, 44—45. Brno.

[77] Kouřil, P.—Plaček, M., 1987a: Zbytky hradu v Moravském Berouně, okres Bruntál , ČSlM B 36, 41—45.

[78] Kouřil, P.—Plaček, M., 1988: Edelštejn a Leuchtenštejn — dva hrady u Zlatých Hor, okres Bruntál . ČSIM B 37, 29—35.

[79] Kouřil, P.—Plaček, M., 1989: Hrady v okolí Vrbna a jejich funkce , AR XLI, v tisku.

[80] Kouřil, P.—Žáček, R., 1981: Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě , AH 6, 253—270.

[81] Kouřil, P.—Žáček, R., 1986: Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich klasifikace , ČSIM B 35, 97—138.

[82] Kouřilová, D., 1978: Vikštejn . Opava.

[83] Kouřilová, D., 1981: Stavební vývoj zámku Hradec nad Moravicí , Památky a příroda 6, č. 1, 1—17.

[84] Kšír, J., 1970: Nejstarší zděná hradba kolem olomouckého dómu , Památková péče 30, 193—203.

[85] Kudělka, Z., 1958: K dějinám hradu v Moravské Třebové , Umění VI, 253—262.

[86] Kudělka, Z. a kol. (Kalinová, A.—Konečný, L.—Samek, B.), 1984—1985: Výzkum románské architektury na Moravě IV. (K výzkumnému úkolu státního plánu VIII-08-05/01) , SPFFBU F 28—29, 29—41.

[87] Kunike, A., 1833—1835: Mallerische Darstellung aller vorzüglichen Schlösser und Ruinen der österreichischen Monarchie nach der Natur von mehreren Künstlern gezeichnet und lithographiert . Wien.

[88] Kuthan, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století . In: Umění doby posledních Přemyslovců, 181—368. Roztoky u Prahy—Praha.

[89] Kuthan, J., 1986: K otázce geneze kastelů krále Přemysla Otakara II . In: Itálie, Čechy a střední Evropa, 109—121. Praha.

[90] Mackerle, J., 1957: Staromoravské hradisko u Radkova , AR IX, 419—424.

[91] Mencl, V., 1964: Hrad Špilberk a jeho stavební typ , Památkové péče 24, 102—114.

[92] Menclová, D., 1964: Cornštejn . Brno.

[93] Menclová, D., 1966: Děvičky . Brno.

[94] Menclová, D., 1970—1971: Beitrag zur Typologie der mährischen Burgen , SPFFBU F 14—15, 97—127.

[95] Menclová, D., 1972: České hrady I —II . Praha. (2. vyd. 1976).

[96] Menclová, D., 1984: Hrad Roštejn , Památky a příroda 9, č. 1, 19—21.

[97] Měřínský, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady) , AH 8, 147—197.

[98] Měřínský, Z., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (I). Jižní Morava, Praha 1981 , recenze publikace, VVM XXXVI, 90—94.

[99] Měřínský, Z., 1984a: Středověké Modřice ve světle archeologických nálezů , VVM XXXVI, 355—359.

[100] Měřínský, Z., 1986: Doba slovanská . In: Pravěk Třebíčska, 147—171. Brno.

[101] Měřínský, Z., 1986a: Podíl archeologie na výzkumu středověké architektury 11. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku , AH 11, 25—38.

[102] Měřínský, Z., 1988: Archeologický výzkum hradu Rokštejna 1981—1987. Výsledky a perspektivy , VSV, vědy společenské VI, v tisku.

[103] Měřínský, Z.—Plaček, M., 1987: K poznání hradu Bukovina , JM 23, sv. 26, 281—287.

[104] Měřínský, Z.—Plaček, M., 1989: Rokštejn, středověký hrad na Jihlavsku (jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981—1987) . Brtnlce.

[105] Müller, K. A., 1837: Vaterländische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung alter Burgfesten und Ritterschlösser Schlesiens (beider Anthelle) so wie der Grafschaft Glatz . Glogau.

[106] Nekuda, V.—Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě . Brno.

[107] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století . Praha.

[108] Peter, A., 1879, 1894: Burgen und Schlösser im Herzogthum Schlesien I. Teschen . (Neue Folge 1894).

[109] Pinkava, V., 1927: Hrady, zámky a tvrze moravské, I. svazek. Severní Morava (Olomúcko) . Brno.

[110] Plaček, M., 1982: K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě , AH 7, 335—351.

[111] Plaček, M., 1983: K typologii hradů na moravsko-slovenském pomezí . Slovácko XXV, 63—89.

[112] Plaček, M., 1983a: Přemyslovské hrady ve Strážnici a Uherském Ostrohu a jejich typologická příslušnost , VVM XXXV, 328—341.

[113] Plaček, M., 1985: Hrady na Oslavě a ekonomické podmínky jejich vzniku a existence , AH 10, 261—271.

[114] Plaček, M., 1985a: K počátkům hradu Lapikus , JM 21, sv. 24, 263—266.

[115] Plaček, M., 1986: Hrady v horním povodí Svratky , AH 11, 189—200.

[116] Plaček, M., 1987: Povrchový průzkum hradu Svrčova (k. úz. Hranice, okr. Přerov) , PV 1984, 63—64. Brno.

[117] Plaček, M., 1987a: Sídlištní struktura a hrady v povodí Loučky (Bobrůvky) . In: Mikulovská sympozia. XVI. MS 1986. Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, 245—255. Praha.

[118] Plaček, M., 1988: Externí fortifikace drahotušského hradu . In: Sborník Kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy 1, 169—174, Praha.

[119] Plaček, M., 1988a: Hrad Rabštejn u Bedřichova a jeho předchůdci , SM 55, v tisku.

[120] Plaček, M., 1988b: K článku P. Boliny o hradech biskupa Bruna aneb k etice a serióznosti badatelské práce , VVM XL, 370—372.

[121] Plaček, M., 1988c: K vývoji hradů v povodí Svitavy , AH 13, v tisku.

[122] Plaček, M., 1988d: Povrchový průzkum hradní zříceniny u Boňkova (okr. Přerov) , PV 1986, v tisku. Brno.

[123] Plaček, M., 1988e: Povrchový průzkum zříceniny hradu u Plečí, k. ú. Jindřichov (okr. Šumperk) , PV 1986, v tisku. Brno.

[124] Plaček, M.—Procházka, R., 1982: Povrchový průzkum hradu Engelsberka , Slovácko XXIV, 37—43.

[125] Plaček, M.—Procházka, R., 1984: Hrad Střílky. Příspěvek k poznání moravské fortifikační architektury , AH 9, 167—178.

[126] Plaček, M.—Procházka, R., 1986: K historii hradu Vraní Hory a Plankenberka , SM 51, 24—27.

[127] Plaček, M.—Procházka, R., 1986a: K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě , AH 11, 159—170.

[128] Plaček, M.—Procházka, R., 1987: Hrad Vildenberk , Sborník Muzea ve Slavkově, v tisku.

[129] Plaček, M.—Procházka, R., 1988: Povrchový průzkum opevněného sídla v Rumberku (okr. Blansko) , PV 1986, v tisku. Brno.

[130] Pojsl, M., 1981: Přemyslovský knížecí hrad v Olomouci , AH 6, 199—219.

[131] Procházka, R.—Plaček, M., 1985: Hrad u Doubravice n. Svit. a jeho feudální državy , Regionální sborník okresu Blansko 85, 75—79.

[132] Prokop, A., 1888: Burgen und Schlösser Mähren . Tafelberk.

[133] Prokop, A., 1904: Die Markgrafschaft Mähren In kunstgeschichtlicher Beziehung. I.—IV. Band . Wien.

[134] Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle městečko ostrovského kláštera . Praha.

[135] Richter, V., 1959: Raněstředověká Olomouc . Praha—Brno.

[136] Richter, V., 1976: Telč. Státní zámek, město a památky v okolí . Praha.

[137] Richter, V. a kol. (Samek, B.—Stehlík, M.), 1966: Znojmo . Praha.

[138] Richter, V. a kol. (Krsek, I.—Stehlík, M.—Zemek, M.), 1971: Mikulov . Brno.

[139] Sartori, F., 1819—1820: Die Burgfesten und Ritterschlösser der österreichischen Monarchie. Band I—VIII . Brünn.

[140] Sedláček, A., 1882—1927: Hrady, zámky a tvrze království českého I—XV . Praha.

[141] Schuchhardt, C, 1931: Die Burg im Wandel der Weltgeschichte. Wildpark , Potsdam.

[142] Spurný, F., 1964: Sovinec . Ostrava.

[143] Unger, J., 1980: K stavebnímu vývoji hradu Brníčko , SM 39, 57—60.

[144] Unger, J., 1985: Hrady na Pavlovských vrších (archeologické nálezy) . Mikulov.

[145] Válka, J., 1986: Morava ve struktuře a historii českého lenního a stavovského státu In: Moravský historický sborník. (Moravica historica), 22—45. Brno.

[146] Velímský, T., 1979: Smilovo hradisko — příspěvek k problematice středověké kolonizace Drahanské vrchoviny . In: MS 78, 105—110. Praha.

[147] Vícha, F., 1986: Nález komendy řádu německých rytířů ve Slavkově u Brna , Umění XXXIV, 363—366.

[148] Weinelt, H., 1935: Trümmerburg Wildenstein , Altvater 54, Nr. 7—8, 4—5.

[149] Weinelt, H., 1936: Burg Mödlitz , DmsH 22, 89—92.

[150] Weinelt, H., 1936a: Die Herkunft der westschlesischen Wasserburgen , DmsH 22, 202—205.

[151] Weinelt, H., 1936b: Probleme schlesischer Eurgenkunde, gezeigt an den Burgen des Freiwaldauer Bezirkes . Breslau.

[152] Weinelt, H., 1937: Die Burgen des nordmährischen Bezirkes Römerstadt , SdM, 301—306.

[153] Weinelt, H., 1937a: Grundriss der Schönhengster Burgenkunde , Mitteilungen zur Volks-und Heimatkunde des Schönhengster Landes 33, 1—87.

[154] Weinelt, H., 1937b: Mittelalterliche Grenzburgen in Schlesien , SdM, 32—39.

[155] Zeman, V., 1974: Hrad Kaltenštejn (Hradisko) , Vlastivědné zajímavosti č. 113. Šumperk.

[156] Zháněl, J., 1967: Biskupský hrad Melice I , Zprávy VMV č. 71, 1—24.

[157] Zháněl, J., 1967a: Biskupský hrad Melice II , Zprávy VMV č. 72, 37—63.

[158] Zháněl, J., 1971: Biskupský hrad Melice III , Zprávy VMV č. 73, 1—24.

[159] Zuber, R., 1976: Hrad Žulová , Vlastivědné zajímavosti č. 140, Šumperk.