Nové poznatky výskumu dediny z včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku

Variant title
Neue Erkenntnisse aus der Erforschung der früh- und hochmittellalterlichen Dörfer
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 443-458
Extent
443-458
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bialeková, D., 1958: Záchranný výskum slovanských sídlisk v Nitrianskom Hrádku a Bešeňove, okr. Šurany. Slov. Archeol. 6, s. 388—413.

[2] Bialeková, D., 1959: Záverečná správa z výskumov slovanských sídlisk v Nitrianskom Hrádku a Bešeňove. Slov. Archeol. 7, s. 439—459.

[3] Čaplovič, D., 1974: Správa o historicko-archeologických výskumoch archeologického oddelenia Východoslovenského múzea v r. 1968—1972. In: Historica Carpatica 5. Košice, s. 163—172.

[4] Čaplovič, D., 1981: Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého dedinského osídlenia na východnom Slovensku. In: Archaeol. Historica 6. Brno—Košice, s. 499—504.

[5] Čaplovič, D., 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku. Slov. Archeol. 31, s. 357—413.

[6] Čaplovič, D., 1987: New Facts about the Developmnet of Medieval Rurar House in East Slovakia. Slov. Archeol. 35, s. 7—18.

[7] Čaplovič, D.—Javorský, F., 1982: Záchranný výskum zaniknutej stredovekej dediny Krigov. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1981. Nitra, s. 66—69.

[8] Čaplovič, D.—Javorský, F., 1983: Archeologický výskum profánnej stredovekej architektúry v Pavľanoch. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982. Nitra, s. 70—72.

[9] Čaplovič, D.—Javorský, F., 1984: Pokračovanie výskumu zaniknutej stredovekej dediny Krigov pri Pavľanoch. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1983. Nitra, s. 65—66.

[10] Čaplovič, D.—Javorský, F., 1989: Najnovšie poznatky o vývoji stredovekého dedinského domu na Spiši. In: Nové obzory 31. Prešov—Košice, v tlači.

[11] Čaplovič, D.—Cheben, I.—Ruttkay, M., 1988: Rozsiahly záchranný výskum pravekého a stredovekého osídlenia v Bajči. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1987. Nitra, v tlači.

[12] Čaplovič, Р., 1965: Včasnostredoveké pohrebisko a sídlisko v Hurbanove. Slov. Archeol. 12, s. 237—247.

[13] Drenko, Z., 1981: Zaniknutá stredoveká dedina Bizovo. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1980. Nitra, s. 57—59.

[14] Drenko, Z., 1983: Zaniknutá stredoveká dedina Bizovo. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982. Nitra, s. 81—82.

[15] Egyházy-Jurovská, B. 1976: Zisťovací archeologický výskum v Budmericiach roku 1971. In: Zborník SNM. História 16. Martin, s. 55—90.

[16] Habovštiak, A., 1959: Zaniknutá stredoveká osada v chotári obce Bohatá. Archeol. Rozhl. 11, s. 834—841, 852—853.

[17] Habovštiak, A., 1961a: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.—XIII. storočí. Slov. Archeol. 9, s. 451—482.

[18] Habovštiak, A., 1961b: Príspevok stredovekej archeológie k štúdiu románských tehlových stavieb na Slovensku. In: Sborník Československé společnosti archeologické při ČSAV 1, Brno, s. 20—23.

[19] Habovštiak, A., 1963: Zaniknutá stredoveká dedina Bratka při Leviciach. Slov. Archeol. 11, s. 407—458.

[20] Habovštiak, A., 1964: Výskum v Milanovciach. Archeol. Rozhl. 16, s. 410—426.

[21] Habovštiak, A., 1966: К otázke datovania hradiska v Bíni. Slov. Archeol. 14, s. 439—486.

[22] Habovštiak, A., 1972: Bronzová gravírovaná misa z Bohatej, okr. Komárno. In: Zborník SNM. Historia 12. Martin, s. 165—172.

[23] Habovštiak, A., 1975: Stredoveké agrárne sídliska 10.—13. storočia na Slovensku. Archeol. Rozhl. 27, s. 297—304.

[24] Habovštiak, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[25] Hanuliak, M., 1980: Výskum a prieskum v úseku Šamorín—Gabčíkovo. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1979. Nitra, s. 82—86.

[26] Hanuliak, M., 1989: Výsledky výskumu pravekého, včasnodejinného a stredovekého osídlenia v Chľabe (poloha Dunajský breh — km 1711). Slov. Archeol. 37, v tlači.

[27] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1980: Výskumy z obdobia stredoveku na trase Sústavy vodných diel na Dunaji. In: Archaeol. Historica 5. Brno—Tábor, s. 193—208.

[28] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1981a: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okr. Nové Zámky. In: Archaeol. Historica 6. Brno—Košice, s. 505—512.

[29] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1981b: Dva stredoveké objekty na výskume v Chľabe. In: Štud. Zvesti АÚ SAV 19. Nitra, s. 55—65.

[30] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1982: Výsledky výskumu v Chľabe. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1980. Nitra, s. 84—86.

[31] Hrubec, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár. Archeol. Rozhl. 23, s. 59—79.

[32] Cheben, I., 1981: Druhá sezóna výskumu v Bíni. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1980. Nitra, s. 88—90.

[33] Chropovský, В., 1976: Výskum laténskej, veľkomoravskej a včasnostredovekej osady v Nitre na Šindolke. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 113—117.

[34] Janšák, Š., 1931: Staré osídlenie Slovenska. In: Sbor. Slov. Muzeál. Spoloč. 25, s. 7—65.

[35] Javorský, F., 1981a: Záchranný výskum románskeho kostola pri Levoči. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 19. Nitra, s. 97—112.

[36] Javorský, F., 1981b: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš AÚ SAV. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1980. Nitra, s. 108—126.

[37] Javorský, F., 1982: Prieskumy Výskumnej expedície Spiš. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1981. Nitra, s. 110—129.

[38] Javorský, F., 1981b: Výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš Archeologického ústavu SAV. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982. Nitra, s. 99—124.

[39] Javorský, F., 1984: Záchranné výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1983. Nitra, s. 96—112.

[40] Javorský, F., 1985: Záchranné výskumy a prieskumy Výskumnej expedície Spiš. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1984. Nitra, s. 110—125.

[41] Mináč, V., 1978: Zisťovací archeologický výskum v obci Senec—Martin. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1977. Nitra, s. 160—161.

[42] Mináč, V., 1980: Zaniknutá stredoveká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči. In: Archaeol. Historica 5. Brno—Tábor, s. 209—215.

[43] Mináč, V., 1981: Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martine. In: Archaeol. Historica 6. Brno—Košice, s. 487—497.

[44] Nevizánsky, G., 1982: Príbytky s jazykovitým vchodovým výklenkom v Kameníne. In: Castrum Novum 1. Nové Zámky, s. 63—75.

[45] Nevizánsky, G., 1984: Slavjanskij mogiľnik s trupossožženijami v s. Bajč-Vlkanovo. In: Interkationen der Mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnike im 6.—10. Jahrhundert. Nitra, s. 189—192.

[46] Novotný, B., 1982: Výskum na Hrachovisku pri Štrbe. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1981. Nitra, s. 207—208.

[47] Novotný, B., 1983: Výskum na Hrachovisku pri Štrbe v roku 1982. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982. Nitra, s. 183.

[48] Ožďáni, O., 1985: Výsledky záchranného výskumu v Štúrove v Obidskej puste. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1984. Nitra, s. 182—184.

[49] Pavúk, J., 1982: Záchranný výskum v Žlkovciach. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1980. Nitra, s. 223—226.

[50] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[51] Polla, B., 1966: Zaniknutá stredoveká osada Miloj. (Výsledky doterajších výskumov.) In: Sborník SNM. História 6, Martin, s. 117—160.

[52] Rejholcová, M., 1974: Pohrebisko z 10.—12. stor. v Nových Zámkoch. Slov. Archeol. 22, s. 435—463.

[53] Rejholcová, M., 1976: Pohrebisko z 10.—11. stor. v Hurbanove-Bohatej. Slov. Archeol. 24, s. 191—234.

[54] Remiášová, M.—Ruttkay, A., 1967: Zisťovací výskum v Koši. Slov. Archeol. 15, s. 455—464.

[55] Ruttkay, A., 1970: Zaniknutá stredoveká dedina v katastri obce Belá. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 18. Nitra, s. 377—383.

[56] Ruttkay, A., 1977: Výskum zaniknutého včasnostredovekého sídliska, architektúry a pohrebiska pri Nitrianskej Blatnici v r. 1976. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slovensku v r. 1976. Nitra, s. 243—251.

[57] Ruttkay, A., 1978a: Zbehy. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Veda, Bratislava, s. 246—249.

[58] Ruttkay, A., 1978b: Výsledky dalšej etapy výskumu v Nitrianskej Blatnici. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1977. Nitra, s. 211—217.

[59] Ruttkay, A., 1980: Výsledky výskumu v Nitrianskej Blatnici v r. 1979. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1979. Nitra, s. 185—191.

[60] Ruttkay, A., 1981: Správa o výskume v Nitrianskej Blatnici. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1980. Nitra, s. 256—260.

[61] Slaninák, M., 1975: K otázke stredovekého dedinského domu na severnom Slovensku. In: Zborník SNM. Etnografia 16. Martin, s. 170—189.

[62] Slaninák, M.—Štanský, P., 1970: Predbežné výsledky z historickoarcheologického výskumu v Sebeslavciach. In: Zborník SNM. Etnografia 11. Martin, s. 175—191.

[63] Slivka, M.—Javorský, F., 1988: Výsledky záchranného výskumu v Kežmarku. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1987. Nitra, v tlačí.

[64] Szöke, B., 1957: Brod na rieke Nitre pri Nových Zámkoch. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 2. Nitra, s. 105—113.

[65] Štěpánek, M., 1986: Změny vegetace a klimatu v historickém období. Československý časopis historický 16, č. 1, s. 415—434.

[66] Točík, A., 1964: Záchranný výskum v Bajči-Vlkanove v r. 1959—1960. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 12. Nitra, s. 5—152.

[67] Točík, A., 1978a: Záchranný výskum v Komjaticiach. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1977. Nitra, s. 246—271.

[68] Točík, A., 1978b: Prieskum archeologických lokalit v Bajči. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slovensku v r. 1977. Nitra, s. 237—245.

[69] Točík, A., 1980: Pokračovanie záchranného výskumu v polohe Kňazova jama v Komjaticiach. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1979. Nitra, s. 223—226.

[70] Točík, A., 1981: Záverečná správa záchranného výskumu v Komjaticiach v rokoch 1977—1979. In: Štud. zvesti AÚ SAV 19. Nitra, s. 139—157.

[71] Točík, A., 1982: Prieskum archeologických lokalít na juhozápadnom Slovensku. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1981. Nitra, s. 282—293.

[72] Varsik, B., 1977: Osídlenie Košickej kotliny. III. Bratislava — Veda.

[73] Zábojník, J., 1978: Výskum stredovekej sakralnej stavby v Chľabe. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1977. Nitra, s. 279—280.

[74] Zábojník, J., 1980: Tretia sezóna výskumu v Chľabe. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1979. Nitra, s. 253—255.