Středověké dlaždice v jižních Čechách

Variant title
Mittelalterliche Fliesen in Südböhmen
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 575-604
Extent
575-604
Type
Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Bachmann, E., 1969: Architektur bis zu den Husitenkriegen , in: Gotik in Böhmen. München, str. 34—109.

[2] Bayer, J. V., 1902: Dražické dlaždičky , ČSPSČ X, 78—81.

[3] Boháč, Z. 1969: Dějiny osídlení středního Povltaví podle písemných pramenů . Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 10, 109—146.

[4] Braniš, J., 1909: Obrazy z dějin jihočeského umění . Praha.

[5] Brdlík, K., 1928: Der Raziberg bei Polletiz , Waldheimat 5, Nr. 8, 113—116.

[6] CDB I; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek—S. Dušková, Z. Kristen), Praha 1904.

[7] CDB II; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek—S. Dušková, Z. Kristen), Praha 1912.

[8] CDB III; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek—S. Dušková, Z. Kristen), Praha 1943, 1962.

[9] CDB IV; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek—S. Dušková, Z. Kristen), Praha 1965.

[10] CDB V/1; Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek—S. Dušková, Z. Kristen), Praha 1974.

[11] Čarek, J., 1938: O pečetěch českých knížat a králů z rodu Přemyslova , Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy VIII. Praha.

[12] Fabián, V., 1910—1912: Dlaždička z 1. polovice 13. stol. , PAM XXIV, 54—55.

[13] Fiala, Z., 1953: K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách . Historický sborník I, 27—45.

[14] Forrer, R., 1901: Geschichte der Europäischen Fliesen-Keramik vom Mittelalter bis zum Jahre 1900 . Strassburg.

[15] Hejdová, D.—Nechvátal, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách , PA LXI, 100—183, 395—471.

[16] Hejna, A., 1962: Středověká stanice říční plavby v Červené nad Vltavou , AR XIV 1962, 494—496, 501—510.

[17] Hlaváček, I., 1972: Český panovník a jižní Čechy v době předhusitské, JSH XLI/1, 1—18.

[18] Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, sv. 5. Jižní Čechy . Praha 1986.

[19] Chaloupecký, V., 1908: Jan z Dražic, poslední biskup pražský, ČSPSČ XVI, 51—84, 133—163, 181—196.

[20] Jaques, R., 1942: Deutsche Textilkunst . Berlin.

[21] Kašička, F.—Nechvátal, B., 1983: K počátkům středověké architektury v jihozápadních Čechách — Radomyšl u Strakonic , Umění XXXI, 193—213.

[22] Kier, H., 1970: Der mittelalterliche Schmuckfussboden . Düsseldorf.

[23] Kolář, M.—Sedláček, A., 1902: Českomoravská heraldika, I . Praha.

[24] Kolář, M.—Sedláček, A., 1925: Českomoravská heraldika, II . Praha.

[25] Václav Král z Dobré Vody, 1900: Heraldika . Praha.

[26] Kudrnáč, J.—Huml, V., 1969: Výzkum středověkých technických zařízení v Písku , AR XXI, 37—42, 143—148.

[27] Kuthan, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II . Praha.

[28] Kuthan, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století . 2. vyd. České Budějovice.

[29] Líbal, D., 1984: Gotická architektura , in: Dějiny českého výtvarného umění I/1—2, Praha, str. 144—215.

[30] Mareš, F.—Sedláček, J., 1918: Soupis památek historických a uměleckých v království českém, 41, politický okres krumlovský , Praha.

[31] Menclová, D., 1970—1972: České hrady . I—II. Praha.

[32] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách . Praha.

[33] Nechvátal, B., 1973: Nález dalších středověkých dlaždic z Radomyšle , AR XXV, 683—685.

[34] Nechvátal, B., 1978: Französische mittelalterliche Fliesen mosaikartigen Typs in Böhmen , Umění XXVI, 115—133.

[35] Nechvátal, B., 1982: Středověké dlaždice ze Sázavy (Ke vztahu Vyšehradu a Sázavy v 11. století) , Umění XXX, 244—256.

[36] Nechvátal, B., 1984: Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách , AH 9, 247—261.

[37] Nechvátal, B., 1985: Náhrobky na mladohradištním pohřebišti v Radomyšli u Strakonic , AH 10, 439—451.

[38] Nechvátal, B.—Radoměrský, P., 1964: Mladohradištní pohřebiště v Radomyšli u Strakonic , AR XVI, 655—685.

[39] Nekuda, Vl.—Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě . Brno.

[40] Novotný, V., 1928: České dějiny I/3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. , Praha.

[41] Novotný, V., 1937: České dějiny I/4. Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara . Praha.

[42] Nový, R., 1976: Počátky znaků českých měst , Sborník archivních prací, 367—412.

[43] Petráň, J., 1970: Český znak . Praha.

[44] Podlaha, A., 1908: Posvátná místa království českého II , Praha.

[45] Podlaha, A., 1912: Posvátná místa království českého VI , Praha.

[46] Poche, E. (ed.), 1977—1982: Umělecké památky Čech, sv. 1—4 . Praha.

[47] Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae , II—VII/5, Praha 1882—1963.

[48] Richter, M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústí . Hluboká nad Vltavou.

[49] Richterová, J., 1983: Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu , AH 8, 155 až 165.

[50] Rossi, F., 1956: Chefs d'oeuvres de l'orfevrerie . Milano.

[51] Ryneš, V., 1969: Atributy světců. Roztoky . 2. upravené vydáni.

[52] Ryneš, V., 1971: Atributy v umění (Světci, jejich patronáty a atributy) . Roztoky.

[53] Sedláček, A., 1890: Hrady, zámky a tvrze království českého. 7. Písecko . Praha.

[54] Sedláček, A., 1891: Die Kirche zu Poletitz , MCC N. F. 17. Wien, str. 13—18.

[55] Sedláček, A., 1906: Bavorové ze Strakonic , in: Ottův slovník naučný, 24, str. 189—190.

[56] Sedláček, A., 1908: Místopisný slovník království českého . Praha.

[57] Sedláček, A., 1911: Dějiny královského krajského města Písku I , Písek.

[58] Soukup, J., 1910: Soupis památek historických a uměleckých v král. českém, 33, polit. okres písecký . Praha.

[59] Soukup, J.—Wirth, Z., 1903: Zvíkov , РАМ XXIII, 457—548.

[60] Spěváček, J., 1979: Karel IV., život a dílo (1316—1378) . Praha.

[61] Šebánek, J.—Dušková, S., 1963: Listin a v českém státě doby Václava I. , Rozpravy ČSAV 73.

[62] Šimák, J. V., 1938: České dějiny I/5, Středověká kolonizace v zemích českých . Praha.

[63] Šusta, J., 1939: Král cizinec . Praha.

[64] Švehla, J., 1915: Ústské dlaždice , Výroční zpráva městského muzea v Táboře.

[65] Turnwald, K., 1974: Nejstarší provedení feudálního erbu v Čechách , Listy Genealogické a heraldické společnosti v Praze, seš. 2, 14—18.

[66] Vojtíšek, V., 1921: Naše státní znaky . Praha.

[67] Vojtíšek, V., 1928: O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých . Zprávy památkového sboru hlav. města Prahy VIII, 1—255.

[68] Záloha, J., 1984: Šumava od A do Z . Praha. 2. doplněné vydání. České Budějovice.

[69] Zenger, Z. M., 1978: Česká heraldika . 2. doplněné vydání. Praha.