K problému translací českých měst ve 13. a 14. století Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů

Title: K problému translací českých měst ve 13. a 14. století Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů
Variant title
Zum Problem der Übertragung böhmischer Städte im 13. und 14. Jahrhundert
Author: Smetana, Jan
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 95-107
Extent
95-107
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BENEŠ, A., RICHTER, M., 1976: Příspěvek k dějinám osídlení Starého Plzence ve 13. století, in: Tisíc let Staré Plzně. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Řada Historie I, Plzeň, 67—75.

[2] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae I. (ed. G. Friedrich), Praha 1904—1907.

[3] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae II. (ed. G. Friedrich), Praha 1912.

[4] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae III. (ed. G. Friedrich), Praha 1943, (ed. Z. Kristen), Praha 1962.

[5] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae IV. 1 (ed. J. Šebánek—S. Dušková), Praha 1962.

[6] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae IV. 2 (ed. J. Šebánek—S. Dušková), Praha 1965.

[7] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae V. 1 (ed. J. Šebánek—S. Dušková), Praha 1974.

[8] СІМ — Codex iuris municipalis Regni Bohemiae II. (ed. J. Čelakovský), Praha 1895.

[9] СІМ — Codex iuris municipalis Regni Bohemiae IV. 1 (ed. A. Haas), Praha 1954.

[10] СІМ — Codex iuris municipalis Regni Bohemiae IV. 2 (ed. A. Haas), Praha 1960.

[11] СІМ — Codex iuris municipalis Regni Bohemiae IV. 3 (ed. A. Haas) Praha 1961.

[12] ČECHURA, J., 1984: Počátky královského města Českých Budějovic, Jihočeský sborník historický 53.

[13] ČECHURA, J., 1984a: Nezdařená lokace Přemysla Otakara II. na Hoře sv. Štěpána a statky chotěšovského kláštera na Litoměřicku v době předhusitské, Litoměřicko 17—20, 1981—1984, 43—69.

[14] DOSTÁL, O. a kol., 1974: Československá historická města, Praha.

[15] DURDÍK, T., FROLÍK, J., 1981: Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi, AH 6, 107—115.

[16] DURDÍK, T., KRUŠINOVÁ, L., 1986: K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně, AH 11, 127—142.

[17] FISCHER, H., 1952: Die Siedlungsverlegung im Zeitalter der Stadtbildung. Unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Raumes, Wien.

[18] FRIDRICH, J., 1984: K nejstarším dějinám Horšovského Týna do počátků husitské revoluce, Minulostí Západočeského kraje XX, 155—174.

[19] FROLÍK, J., 1983: K počátkům Chrudimi, AR XXV, 51—539.

[20] FROLÍK, J., Sigl, J., 1985: 175—180.

[21] GABRIEL, F., SMETANA, J., 1980: Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy, AH 5, 131—142.

[22] HOFMANN, C., 1904: Alt Rumburg, Mitteilungen des Nordböhmischen Exkursins Clubs 27, 402—403.

[23] HRDLIČKA, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1 na Klárově, AR XXIV, 644—663.

[24] JIREČEK, H., 1884: Královské věnné město Vysoké Mýto, Vysoké Mýto.

[25] KEJŘ, J., 1979: Městské zřízení v českém státě ve 13. století, ČsČH XXVII, 226—252.

[26] KEJŘ, J., 1987: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, Právně historické studie XXVIII, 9—44.

[27] KLÁPŠTĚ, J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka, PA LXIX, 423—475.

[28] KLÁPŠTĚ, J., SLAVÍČEK, A., VELÍMSKÝ, T., 1976: Archeologický výzkum města Mostu 1970—1975, Most.

[29] KUTHAN, J., 1975: Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II., Praha.

[30] LÍBAL, J., 1970: Starobylá města v Československu, Praha.

[31] MENCLOVÁ, B., 1972: České hrady І, II, Praha.

[32] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[33] NOVÁK, J. B., 1903: Formulář Tobiáše z Bechyně (1279—1296), Praha.

[34] NOVÝ, R., 1973: Poddanská města a městečka v předhusitských Čechách, ČsČH XXI, 73—109.

[35] PAMĚT, MĚST., Městské památkové rezervace v českých zemích. (Kol.), Praha 1975.

[36] POCHE, E. a kol., 1980: Umělecké památky Čech, sv. III., Praha.

[37] PRASEK, V., 1892: Stará města česká a polská ve Slezsku, Věstník Matice opavské 2.

[38] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách, díl II., Praha.

[39] RAZÍM, V., 1985: K stavebnímu vývoji opevnění v Bělé pod Bezdězem, Památky a příroda 10, 143—150.

[40] RBM — Regesta dipiomatica nec non epistolaria Bohemiae at Moraviae II. (ed. J. Emler), Praha 1882.

[41] RBM — Regesta dipiomatica nec non epistolaria Bohemiae at Moraviae III. (ed. J. Emler), Praha 1890.

[42] RBM — Regesta dipiomatica nec non epistolaria Bohemiae at Moraviae IV. (ed. J. Emler), Praha 1892.

[43] RED., 1971: Typ "Starý Kolín", Zpravodaj místopisné komise, XII, 771.

[44] RICHTER, M., 1974: Archeologický výzkum a otázky nejstarší sídlištní topografie Žďáru nad Sázavou. In: Dějiny Žďaru nad Sázavou III., Brno, 231—240.

[45] RICHTER, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, AR XXVII, 245—258.

[46] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[47] SIGL, J., 1977: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v poloze "Staré Mýto" na katastru obce Tisová (o. Ústí nad Orlicí). In: Středověká archeologie a studium počátků měst, Praha, 90—99.

[48] SMETANA, J., 1979: K topografii areálů severočeských měst ve 13. a 14. století, ČsČH XXVII, 573—599.

[49] SMETANA, J., 1985: K počátkům města Děčína, Z minulosti Děčínská a Českolipska IV, 241—277.

[50] SMETANA, J., KOTYZA, O., v tisku: Zaniklá středověká osada Mury a města doksanského kláštera, AR.

[51] SMETANA, J., VELÍMSKÝ, T., 1984: Klíč k počátkům Děčína, Průboj (Ústí n. Lab.), 36, č. 36 (8. XII.), 9.

[52] SMETÁNKA, Z., 1978: Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací, AH 3, 325—335.

[53] SMETÁNKA, Z., ŠKABRADA, J., 1977: K počátkům městečka Ronova nad Doubravou. In: Středověká archeologie a studium počátků města, Praha, 105—112.

[54] STARÝ, V., 1978: Počátky města Prachatic, Jihočeský sborník historický 47, 1—17.

[55] SVÁROVSKÝ, E., 1974: Mladá Boleslav pod vládou šlechty. In: Mladá Boleslav od minulosti k dnešku, Mladá Boleslav.

[56] ŠEBÁNEK, J., DUŠKOVÁ, S., 1963: Listina v českém státě doby Václava I., Rozpravy ČSAV roč. 73, seš. 10.

[57] ŠEBESTA, E., 1905: Nově nalezený zlomek formuláře biskupa Tobiáše z Bechyně (1279—1296), Praha.

[58] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonisace v zemích českých, České dějiny I. 5, Praha.

[59] ŠTĚPÁNEK, M., 1969: Strukturální změny středověkého osídlení I, II, ČsČH XVII, 457—488, 649—680.

[60] VÁVRA, J., 1971: Trstenická stezka, Historická geografie 6, 115—116.

[61] VELÍMSKÝ, T., v tisku: Článek v tomto svazku, AH.

[62] ZUMAN, F., 1937: Bělské privilegium Hynka Berky z Dubé z roku 1337, Bezděz VIII, 65—72.

[63] ZYCHA, A., 1914: Über den Ursprung der Städte in Böhmen und die Städtepolitik der Přemysliden, Praha.

[64] ŽEMLIČKA, J., 1978: Přemyslovská hradská centra a počátky měst v Čechách, ČsČH XXVI, 559—586.

[65] ŽEMLIČKA, J., Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, 43—68.

[66] ŽEMLIČKA, J., 1980: Bezdězsko — "královské území" Přemysla Otakara II, ČsČH XXVIII, 726—751.